Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zielona transformacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZNT-SL>WYMONO1S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zielona transformacja
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klucznik-Törő
Prowadzący grup: Agnieszka Klucznik-Törő
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru odnoszącego się do zarządzania we wszelakiego rodzaju instytucjach
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W15, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska związane z procesem zarządzania
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K04
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1.Strategia Zielonej Transformacji (ang. Green Deal) w polityce Unii Europejskiej - inicjatywy na poziomie UE i na poziomach krajowych, w tym: a.Klimatyczny Węzeł Wiedzy i Innowacji, b.Program akceleracyjny Europejskiej Rady Innowacji,

2.Ekonomia w obiegu zamkniętym (and. Circular Economy)

3.Zielona transformacja w transporcie - ekologiczna mobilność (m.in. technologie hyperloop, technologie w transporcie morskim)

4.Zielona transformacja w produkcji żywności

5.Zielona transformacja w budownictwie (m.in. efektywność energetyczna budynków),

6.Rozwój nowych technologii, które umożliwiają realizację celów Zielonego Ładu, w tym wsparcie energii ze źródeł odnawialnych.

7.Przyszłościowe miejsca pracy i umiejętności niezbędne do transformacji
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Innowacyjny program edukacyjny w zakresie zielonych
technologii / ochrony środowiska/ łączący tematykę
przedsiębiorczości, gamingu, ochrony
środowiska i ogrodnictwa. Zajęcia będą prowadzone w wersji
hybrydowej, tj. w formie krótkich wykładów mających na celu
wprowadzenie do tematów, połączonych z częścią
seminaryjną mającą na celu przedyskutowanie podjętej
tematyki i wymianę wiedzy oraz pomysłów. Do tych
elementów będą też wprowadzone elementy warsztatowe;
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Ocena formująca to ocena z notatek zrobionych podczas zajęć oraz udział w dyskusjach podczas zajęć.
Praca pisemna powinna być samodzielna, zapisana w formie elektronicznej.
Uczestnik kursu będzie miał możliwość poprawy oceny poprzez poprawienie wskazanych fragmentów pracy pisemnej.
Praca pisemna powinna być złożona najpóźniej tydzień po zakończeniu zajęć wykładowych. W przypadku notatek w formie papierowej, należy przesłać skan dokumentów. 
Ocena końcowa:

Ocena formująca: 80% oceny z pracy pisemnej + 20% z aktywności podczas zajęć (udział w dyskusjach). 
Literatura:

Podstawowa:
Dokumenty nt. Europejskiego Zielonego Ładu,
Hancox, K. Heron, A. Klucznik-Tӧrő, Coaching & facilitating
young entrepreneurs from the perspectives of a coach, an
education manager and a jury member – the case study of
the Climate-KIC Journey programme, ICERI2015
Proceedings, Sevilla 2015; https://library.iated.org/view/
HANCOX2015COA
Klucznik-Tӧrő, The new progression model of entrepreneurial
education - guideline for the development of an
Entrepreneurial University with a sustainability approach.
Sustainability 2021, https://www.mdpi.com/
2071-1050/13/20/11243


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)