Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy migracyjne a bezpieczeństwo publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NOP-SL>POJP2S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy migracyjne a bezpieczeństwo publiczne
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Nauki o polityce - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grabowski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K09
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
1. Podstawy demografii 
2. Demografia a bezpieczeństwo państwa 
3. Teorie migracji 
4. Polityki migracyjne i asymilacyjne wybranych państw 
5. Negatywne skutki migracji w kontekście społecznym i zdrowotnym 
6. Problemy integracji i przespeczości wśród społęczności muzułmańskich 
7. Migracje a bezpieczeństwo ekonomiczne 
8. Media i Internet a migracje 
9. Handel ludźmi 
10. Cudzoziemcy jako sprawcy przespestw w Polsce 
11. Procesy migracyjne a przestępczość zorganizowana 
12. Radykalizacja migrantów do terroryzmu 
13. Migranci i konwertyci jako sprawcy zamachów terrorystycznych 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład konwersatoryjny
Oceny formujące:

Inne zależne od konkretnego kursu:
Testowy egzamin końcowy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. 
Ocena końcowa:

Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie wyniku egzaminu pisemnego.

Zasady wyliczenia oceny końcowej:

Na ocenę 2.0 Zdobycie poniżej 55% punktów z egzaminu końcowego
Na ocenę 3.0 Zdobycie powyżej 55% punktów z egzaminu końcowego
Na ocenę 3.5 Zdobycie powyżej 65% punktów z egzaminu końcowego
Na ocenę 4.0 Zdobycie powyżej 75% punktów z egzaminu końcowego
Na ocenę 4.5 Zdobycie powyżej 85% punktów z egzaminu końcowego
Na ocenę 5.0 Zdobycie powyżej 95% punktów z egzaminu końcowego
Literatura:

Podstawowa:
E.J Jaremczuk, Migracje i kryzys uchodźczy w Europie, rzeczywistość i wyzwania, Poznań 2017.
R. Podgórzańska, K. Cebul, W. Fehler, Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Warszawa 2017.
S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.


Uzupełniająca:
W. Małachowski, Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa, 2010
Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie : perspektywa lokalna / pod red. B. Rożnowskiego i T.Sieniowa. Lublin: Instytut na Rzecz Państwa Prawa, 2013
Wokół problematyki migracyjnej: kultura przyjęcia / pod red. J. Balickiego, M. Chamarczuka Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)