Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The World Civilizations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KUL-SM>WorCiv
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The World Civilizations
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: I rok - Kulturoznawstwo mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce students to the major world civilizations.  The approach will be to look at the religious, cultural, political, philosophical, social, educational dimensions and institutions which shape the character of those civilizations. The focus will be laid on both convergences and divergences which determine the nature of exchange and conflict among them. The students will be also ancouraged to study, analyze and  reflect on the works of leading scholars who cast a new light on the field : Spengler, Koneczny, Rüstow, Toynbee, Braudel Huntington and Todd.

 

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Wadas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wadas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Possesses in-depth knowledge of human development, upbringing and education in the context of civilizational, cultural, philosophical, social and psychological determinants
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_W15
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Possesses in-depth knowledge of various cultural backgrounds in the context of contemporary civilizational dilemmas
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_W16
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Is able to argue constructively referring to a critical use of available sources and literature, to present the results of their studies and observations, and to formulate conclusions and synthesise summaries
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_U06
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Is able to conscientiously interpret, comment on and debate texts within cultural studies
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Is prepared to actively participate in, inspire and organise activities for the preservation of cultural heritage of the region, country and Europe
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_K03
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Is prepared to continuously develop their professional, linguistic and communication skills using available resources and demonstrates an ability to act and think creatively
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_K05
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Wykład:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi cywilizacjami świata. Podejście polegać będzie na przyjrzeniu się systemom religijnym,  kulturowym, politycznym, filozoficznym, społecznym, edukacyjnym, które kształtują charakter tychże cywilizacji. Nacisk zostanie położony zarówno na zbieżności, jak i rozbieżności, które określają charakter wymiany i konfliktu między nimi. Studenci będą też zachęcani do studiowania, analizowania i refleksji nad twórczością czołowych badaczy, którzy rzucają nowe światło na tę dziedzinę: Spenglera, Konecznego, Rüstowa, Toynbee, Braudela, Huntingtona i Todda. Tematy wykładów będą następujące:
1. Wprowadzenie do zagadnienia.
2. Cywilizacje afrykańskie
3. Cywilizacja perska
4. Cywilizacja chińska
5. Cywilizacja japońska
6. Cywilizacja grecka
7. Cywilizacja rzymska
8. Chrześcijaństwo (V-XV w.)
9. Cywilizacja muzułmańska
10. Cywilizacja turecka
11. Cywilizacja indyjska
12. Pięć imperiów morskich (XVI-XX C)
13. Cywilizacja koreańska
14. Cywilizacja amerykańska
15. Cywilizacja rosyjska
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykłady będą przeprowadzony w języku angielskim w oparciu o prezentację w powerpoint. Ze względu na aktualną sytuację zdrowotną, wykłady będą prowadzone zdalnie na platformie Teams w formie prezentacji powerpoint. Jeśli jednak warunki pozwolą, wykłady będą prowadzone w trybie
zwykłym na uczelni. Studenci otrzymają ponadto materiały w wersji pdf do indywdualnych studiów.
Oceny formujące:

Egzamin :
Metodą weryfikacji będzie ustny przeprowadzony będzie w oparciu o treść wykładów oraz indywidualną pracę studenta będzie średnią z odpowiedzi na trzy pytania, które dotyczyć będą treści przekazywanych na wykładach oraz wiadomości z literatury przedmiotu: jednej pozycji książkowej z literarury głównej oraz jednej pozycji z literatury pomocnicznej podanej w sylabusie. Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu ustnego jest obecność na zajęciach. Absencja studenta na wykładach jest akceptowana tylko w przypadku choroby lub poważnych zdarzeń losowych.
Ocena końcowa:

Ocena końcowa będzie średnią ocen odpowiedzi na trzy pytania, które dotyczyć będą treści wykładów oraz indywidualnych studiów studenta polegających na lekturze zalecanej literatury (jedna pozycja z listy lektur podstawowych oraz jedna pozycja z listy lektur pomocniczych).
Literatura:

Podstawowa:
 Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Kraków 2013.

John Glubb, Cykl życia imperiów, Wydawnictwo QBS, Warszawa 2017.


Uzupełniająca:
Arnold Toynbee, Studium historii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.


Feliks Koneczny, O wielości cywilizacji, Capital Books, Warszawa 2015.

Sameul Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego,Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wadas
Prowadzący grup: Andrzej Wadas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Possesses in-depth knowledge of human development, upbringing and education in the context of civilizational, cultural, philosophical, social and psychological determinants
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_W15
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Possesses in-depth knowledge of various cultural backgrounds in the context of contemporary civilizational dilemmas
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_W16
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Is able to argue constructively referring to a critical use of available sources and literature, to present the results of their studies and observations, and to formulate conclusions and synthesise summaries
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_U06
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Is able to conscientiously interpret, comment on and debate texts within cultural studies
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Is prepared to actively participate in, inspire and organise activities for the preservation of cultural heritage of the region, country and Europe
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_K03
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Is prepared to continuously develop their professional, linguistic and communication skills using available resources and demonstrates an ability to act and think creatively
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku2a_K05
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Wykład:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi cywilizacjami świata. Podejście polegać będzie na przyjrzeniu się systemom religijnym,  kulturowym, politycznym, filozoficznym, społecznym, edukacyjnym, które kształtują charakter tychże cywilizacji. Nacisk zostanie położony zarówno na zbieżności, jak i rozbieżności, które określają charakter wymiany i konfliktu między nimi. Studenci będą też zachęcani do studiowania, analizowania i refleksji nad twórczością czołowych badaczy, którzy rzucają nowe światło na tę dziedzinę: Spenglera, Konecznego, Rüstowa, Toynbee, Braudela, Huntingtona i Todda. Tematy wykładów będą następujące:
1. Wprowadzenie do zagadnienia.
2. Cywilizacje afrykańskie
3. Cywilizacja perska
4. Cywilizacja chińska
5. Cywilizacja japońska
6. Cywilizacja grecka
7. Cywilizacja rzymska
8. Chrześcijaństwo (V-XV w.)
9. Cywilizacja muzułmańska
10. Cywilizacja turecka
11. Cywilizacja indyjska
12. Pięć imperiów morskich (XVI-XX C)
13. Cywilizacja koreańska
14. Cywilizacja amerykańska
15. Cywilizacja rosyjska
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykłady będą przeprowadzony w języku angielskim w oparciu o prezentację w powerpoint. Wykłady będą prowadzone w formie zdalnej na platformie Teams w formie prezentacji powerpoint. Władze uniwersytetu mogą podjąć jednak decyzję w trakcie semestru o przywróceniiu zajęć w formie tradycyjnej, na uczelni. Studenci otrzymają materiały w wersji pdf do indywdualnych studiów.
Oceny formujące:

Egzamin :
Egzamin ustny składający się z trzech pytań, które sprawdzają znajomość omawianej na wykładzie tematykę oraz indywidualną pracę studenta. Warunkiem dopuszczeni do egzaminu jest obecność na zajęcia. Dopuszczalne są tylko dwie nieobecności
Ocena końcowa:

Ocena końcowa będzie średnią ocen odpowiedzi na trzy pytania, które dotyczyć będą treści wykładów oraz indywidualnych studiów studenta polegających na przeczytaniu i przemyśleniu zalecanej literatury (jedna pozycja z listy lektur podstawowych oraz jedna pozycja z listy lektur pomocniczych).
Literatura:

Podstawowa:
 Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Kraków 2013.

John Glubb, Cykl życia imperiów, Wydawnictwo QBS, Warszawa 2017.


Uzupełniająca:
Arnold Toynbee, Studium historii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.


Feliks Koneczny, O wielości cywilizacji, Capital Books, Warszawa 2015.

Sameul Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego,Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)