Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne idee jedności europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SL>WsId
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne idee jedności europejskiej
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: III rok - Dziennikarstwo i kom. społ. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z ogólną charakterystyką procesu integracji europejskiej, obejmującą procesy integracyjne w Europie od czasów starożytności do XXI wieku.  Kurs obejmował będzie refleksję na temat: koncepcji integracji na przestrzeni wieków; uwarunkowań i rozwoju integracji europejskiej; najważniejszych wydarzeń, teorii i zagadnień oraz procesów charakterystycznych dla integracji europejskiej; organów i instytucji Unii Europejskiej, itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Homa
Prowadzący grup: Krzysztof Homa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady analizy oraz interpretacji wytworów kultury, faktów życia społecznego, politycznego i gospodarczego
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu dziedziny nauk humanistycznych, zwłaszcza nauk o kulturze i religii (a także historii) oraz dziedziny nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach w kontekście właściwym dla dziennikarstwa.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W01
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student posiada podstawowe umiejętności obserwacji oraz analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych oraz ich przemian z uwzględnieniem właściwych im kontekstów, a także umie przygotować na ich podstawie spójny przekaz informacyjny lub publicystyczny
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student potrafi analizować i krytycznie oceniać sposoby komunikowania w życiu publicznym, formułować opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze, jak również weryfikować je
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U09
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Student jest gotów do uznania znaczenia dziennikarstwa i mediów dla utrzymania i rozwoju więzi społecznych w różnych środowiskach i kręgach kulturowych oraz relacji międzyśrodowiskowych i międzykulturowych
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K06
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Student jest gotów do działania z wyobraźnią, innowacyjnością, kreatywnością oraz szybkiego reagowania na bieżące wydarzenia w pracy zawodowej i w życiu publicznym
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K07
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Pojęcie cywilizacji. Granice Europy

Europa kontynentalna - prawo rzymskie i kodeks Napoleona oraz brytyjskie prawo zwyczajowe

Chrześcijaństwo – katolicy, protestanci, prawosławni. Jedność czy różnorodność

Migracje i zderzenie cywilizacji w Europie.

Polskie koncepcje jedności

Unia europejska i współczesne idee jedności

Zagrożenia i kryzysy. Europa przyszłości

Uwarunkowania integracji europejskiej po II wojnie światowej.

Główne koncepcje integracji europejskiej.

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna.
Oceny formujące:

Egzamin :
W trakcie semestru studenci czytają wskazane lektury i opracowują współczesne koncepcje jedności europejskiej. Końcowa ocena będzie budowana na podstawie obecności w zajęciach (3 nieobecności na zajęciach skutkują brakiem zaliczenia), pisemna prezentacja zadanej idei jedności - 50% końcowej oceny, aktywność w dyskusjach - 20 %, końcowy egzamin: omówienie przedstawionych koncepcji - 30 %. Końcowa ocena jest średnią ocen cząstkowych.
Ocena końcowa:

Egzamin ustny i średnia z: prac, prezentacji i uczestnictwa w dyskusjach.
Literatura:

Podstawowa:
1.Brague R., Europa, droga rzymska, Warszawa 2012.

2.Davies N., Europa. Historia, Warszawa 1997.

3.Idea Europy, pod red. H. Machińskiej, Biuro Informacji Rady Europy 2004.
4.J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Toruń 1995.
5.J. Galster, Z. Witkowski, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 2002.

 


Uzupełniająca:

 1. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004.

 2. Ch. Zorgbibe, Historia integracji europejskiej, Łódź 1998.

 3. R. Coudenhove-Kalergi, Naród europejski, Toruń 1997.

 4. Cywilizacja europejska, pod red. M. Koźmińskiego, Warszawa 2004.

 5. J. Łaptos, W. Prażuch, A. Pytlarz, Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003.

 6. Europeistyka w zarysie, pod red. A. Z. Nowak i D. Milczarka, Warszawa 2006.

 7. Konstytucja dla Europy — przyszły fundament Unii Europejskiej, pod red. S. Dudzika, Kraków 2005.

 8. Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska, Białystok 2003.

 9. S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2007.

 10. S. Ruchała, Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka, rozprawa doktorska, Katowice 2006, wersja elektroniczna.

 
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Homa
Prowadzący grup: Krzysztof Homa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)