Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Erystyka dziennikarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SL>EryDzn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Erystyka dziennikarska
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: II rok - Dziennikarstwo i kom. społ - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi środkami i figurami erystycznymi i ich wykorzystaniem w praktyce dziennikarskiej. Student potrafi posługiwać się narzędziami erystycznymi  w celu konstruowania własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej, zna techniki erystyczne, rozumie zasady ich stosowania, a także ich znaczenie oraz rolę podczas przemówień, debat i wywiadów. Potrafi również dokonać analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi zarówno ustnej, jak i pisemnej z punktu widzenia stosowanych przez nadawcę technik erystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Bukowski
Prowadzący grup: Przemysław Bukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Ma zaawansowaną wiedzę na temat o komunikacji medialnej i jej odbiorców, a także o metodach diagnozowania ich potrzeb oraz oceny, jakości przekazów medialnych
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W03
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zależności i relacje zachodzące pomiędzy jednostkami i/lub zbiorowościami ludzkimi funkcjonujące w sferze mediów i komunikacji społecznej, w tym w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W06
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Umiejętności
Potrafi stosować zasady stylistyki i kultury języka polskiego oraz retoryki i erystyki dziennikarskiej w pisemnych i ustnych formach wypowiedzi
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Umiejętności
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, a także ich wykorzystania w debacie
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U17
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Jest gotów do doskonalenia warsztatu dziennikarskiego przez całe życie oraz działań na rzecz środowiska społecznego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Jest gotów do działania z wyobraźnią, innowacyjnością, kreatywnością oraz szybkiego reagowania na bieżące wydarzenia w pracy zawodowej i w życiu publicznym
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K07
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Zajęcia praktyczne:
1. Teoria i praktyka dyskusji: debata – spór – polemika.

2. Perswazja i argumentacja w działaniach erystycznych.

3. Adresat naszej mowy.

4. Co nas łączy w mowie?

5. Spójność i konsekwencja w przemawianiu.

6. Rodzaje chwytów erystycznych, argumentów.

7. Style dyskusji. 
Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne:
Elementy wykładu informacyjnego, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, materiały internetowe, samodzielna praca studenta.
Oceny formujące:

Egzamin :
Egzamin ustny to rozmowa nt. odnotowanej przez prowadzącego aktywności studenta podczas zajęć oraz przygotowanych przez niego prezentacji.


Inne aktywność na zajęciach:
Aktywność jako realizujący bieżące zadania projektowe, komentujący, zadający pytania, formułujący wnioski – 50 % oceny końcowej.

Do zaliczenia dopuszczone są osoby, których nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie przekracza dwóch. 
Ocena końcowa:

Egzamin ustny polega na omówieniu wszystkich aktywności studenta (50% oceny końcowej) oraz przeprowadzonych przez niego podczas zajęć prezentacji jako efekt końcowy kursu (50% oceny końcowej).

Średnia z obu form aktywności stanowi ocenę końcową.

Do zaliczenia dopuszczone są osoby, których nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie przekracza dwóch.
Literatura:

Podstawowa:
1. Budzyńska-Daca A., Kwostek J., Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów, Warszawa 2012.

2. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

3. Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.


Uzupełniająca:
1. Lewiński P., Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, Wrocław 2012.

2. Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2002.

3. Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Bukowski
Prowadzący grup: Przemysław Bukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)