Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Erystyka dziennikarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SL>EryDzn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Erystyka dziennikarska
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: II rok - Dziennikarstwo i kom. społ - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi środkami i figurami erystycznymi i ich wykorzystaniem w praktyce dziennikarskiej. Student potrafi posługiwać się narzędziami erystycznymi  w celu konstruowania własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej, zna techniki erystyczne, rozumie zasady ich stosowania, a także ich znaczenie oraz rolę podczas przemówień, debat i wywiadów. Potrafi również dokonać analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi zarówno ustnej, jak i pisemnej z punktu widzenia stosowanych przez nadawcę technik erystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Januszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Ma zaawansowaną wiedzę na temat o komunikacji medialnej i jej odbiorców, a także o metodach diagnozowania ich potrzeb oraz oceny, jakości przekazów medialnych
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W03
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zależności i relacje zachodzące pomiędzy jednostkami i/lub zbiorowościami ludzkimi funkcjonujące w sferze mediów i komunikacji społecznej, w tym w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W06
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Umiejętności
Potrafi stosować zasady stylistyki i kultury języka polskiego oraz retoryki i erystyki dziennikarskiej w pisemnych i ustnych formach wypowiedzi
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Umiejętności
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, a także ich wykorzystania w debacie
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U17
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Jest gotów do doskonalenia warsztatu dziennikarskiego przez całe życie oraz działań na rzecz środowiska społecznego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Jest gotów do działania z wyobraźnią, innowacyjnością, kreatywnością oraz szybkiego reagowania na bieżące wydarzenia w pracy zawodowej i w życiu publicznym
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K07
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Zajęcia praktyczne:
1. Erystyka – zarys dziedziny, podstawy teoretyczne

2. Perswazja i argumentacja w działaniach erystycznych

3. Teoria i praktyka dyskusji: debata – spór – polemika

4. Chwyty erystyczne – prezentacja wybranych koncepcji

5. Dyskusja w praktyce: wybór i przygotowanie tematyki, przygotowanie argumentacji, przeprowadzenie dyskusji, analiza

efektów perswazyjnych

6. Analiza wywiadów dziennikarskich/programów publicystycznych z perspektywy erystycznej (prezentacje)
Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne:
Dyskusja (różne typy), debata, analiza źródeł, prezentacja multimedialna
Oceny formujące:

Egzamin :
Rozmowa egzaminacyjna na podstawie realizacji prezentacji wybranej prze studentów techniki erystycznej bądź chwytu erystycznego. 


Inne aktywność na zajęciach:

 1. Udział w dyskusji:

 • dostateczny – sporadyczne zabieranie głosu, wypowiadanie argumentów związanych z tematem dyskusji

 • dobry – częste zabieranie głosu, argumentowanie w nawiązaniu do wypowiedzi adwersarzy

 • bardzo dobry – pełne zaangażowanie w dyskusję, umiejętna obrona własnych racji, skuteczne zbijanie argumentacji adwersarzy

  1. prezentacja multimedialna

 • dostateczny – przygotowanie analizy wybranego wywiadu dziennikarskiego w programie multimedialnym i prezentacja przed grupą, zrozumiałe prezentowanie treści, prezentacja wybranych przykładów technik erystycznych, niepewne prowadzenie prezentacji

 • dobry - przygotowanie analizy wybranego wywiadu dziennikarskiego w programie multimedialnym i przekonująca prezentacja uzasadniająca interpretację wyodrębnionych technik erystycznych, prawidłowe wskazanie większości zastosowanych chwytów erystycznych

 • bardzo dobry – wyczerpująca i trafna interpretacja technik erystycznych zastosowanych w wybranym wywiadzie dziennikarskim, z prezentacją tła komunikacyjnego, przekonujące wystąpienie przed grupą studencką

  1. referat (dokument tekstowy)

 • dostateczny – poprawna analiza wywiadu dziennikarskiego, wyłonienie głównych technik erystycznych i prawidłowa, choć powierzchowna interpretacja, pominięcie niektórych technik w opisie, rażące błędy edytorskie

 • dobry – wskazanie i poprawne zinterpretowanie większości zastosowanych w wywiadzie

 • dziennikarskim technik erystycznych, trafne konkluzje, opis i interpretacja znaczenia parametrów sytuacyjnych, w tym niewerbalnych

 • bardzo dobry – pełna, prawidłowa i wyczerpująca analiza technik erystycznych zastosowanych w wybranym wywiadzie dziennikarskim, trafna i kompleksowa ocena warunków zewnętrznych współtworzących sytuację komunikacyjną wywiadu

 • Ocena końcowa:

  Średnia z ocen za udział w dyskusji, referat i prezentację multimedialną. Ocena końcowa to rozmowa ze studentem na temat wybranego przez siebie chwytu bądź techniki erystycznej, która zostanie zrealizowana na podstawie prezentacji multimedialnej. 
  Literatura:

  Podstawowa:

  1. Budzyńska-Daca A., Kwostek J., Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów, Warszawa 2012.

  2. Lewiński P., Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, Wrocław 2012.

  3. Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

  4. Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2002.

  5. Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.

  6. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.  Uzupełniająca:
  Brak danych  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

  Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Przemysław Bukowski
  Prowadzący grup: Przemysław Bukowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
  Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa
  Efekty uczenia się:

  Wiedza
  Ma zaawansowaną wiedzę na temat o komunikacji medialnej i jej odbiorców, a także o metodach diagnozowania ich potrzeb oraz oceny, jakości przekazów medialnych
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_W03
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:aktywność na zajęciach

  Wiedza
  Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zależności i relacje zachodzące pomiędzy jednostkami i/lub zbiorowościami ludzkimi funkcjonujące w sferze mediów i komunikacji społecznej, w tym w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_W06
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:aktywność na zajęciach

  Umiejętności
  Potrafi stosować zasady stylistyki i kultury języka polskiego oraz retoryki i erystyki dziennikarskiej w pisemnych i ustnych formach wypowiedzi
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_U02
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:aktywność na zajęciach

  Umiejętności
  Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, a także ich wykorzystania w debacie
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_U17
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:aktywność na zajęciach

  Kompetencje społeczne
  Jest gotów do doskonalenia warsztatu dziennikarskiego przez całe życie oraz działań na rzecz środowiska społecznego.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_K01
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:aktywność na zajęciach

  Kompetencje społeczne
  Jest gotów do działania z wyobraźnią, innowacyjnością, kreatywnością oraz szybkiego reagowania na bieżące wydarzenia w pracy zawodowej i w życiu publicznym
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_K07
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:aktywność na zajęciach  Treści kształcenia:

  Zajęcia praktyczne:
  1. Teoria i praktyka dyskusji: debata – spór – polemika.

  2. Perswazja i argumentacja w działaniach erystycznych

  3. Adresat naszej mowy.

  4. Co nas łączy w mowie?

  5. Spójność i konsekwencja w przemawianiu.

  6. Rodzaje chwytów erystycznych, argumentów.

  7. Style dyskusji. 
  Metody dydaktyczne:

  Zajęcia praktyczne:
  Elementy wykładu informacyjnego, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, materiały internetowe, samodzielna praca studenta.
  Oceny formujące:

  Egzamin :
  Egzamin ustny to rozmowa nt. odnotowanej przez prowadzącego aktywności studenta podczas zajęć oraz przygotowanej przez niego prezentacji.


  Inne aktywność na zajęciach:
  Aktywność jako realizujący bieżące zadania projektowe, komentujący, zadający pytania, formułujący wnioski – 50 % oceny końcowej.

   
  Ocena końcowa:

  Egzamin ustny polega na omówieniu wszystkich aktywności studenta (50% oceny końcowej) oraz przeprowadzonej przez niego podczas zajęć prezentacji jako efekt końcowy kursu (50% oceny końcowej).

  Średnia z obu form aktywności stanowi ocenę końcową.

  Do zaliczenia dopuszczone są osoby, których nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie przekracza dwóch.
  Literatura:

  Podstawowa:
  1. Budzyńska-Daca A., Kwostek J., Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów, Warszawa 2012.

  2. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

  3. Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.


  Uzupełniająca:
  1. Lewiński P., Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, Wrocław 2012.

  2. Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2002.

  3. Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.
  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: (brak danych)
  Prowadzący grup: Przemysław Bukowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
  Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)