Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to international relations - theories, issues and contemporary problems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SM>KFJA1S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to international relations - theories, issues and contemporary problems
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Filary-Szczepanik
Prowadzący grup: Mateusz Filary-Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student possesses knowledge about selected aspects of public life
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01, K2_W17
Metody weryfikacji:
Inne:aktywność studenta
Inne:krótki test (podstawowe koncepcje polityki porównawczej)
Inne:napisanie raportu
Projekt/Projekty:przygotowanie portfolio w sprawie polityki wybranego kraju europejskiego

Umiejętności
Student can analyse events taking place in public sphere and present arguments using English terminology
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U12
Metody weryfikacji:
Inne:aktywność studenta
Inne:krótki test (podstawowe koncepcje polityki porównawczej)
Inne:napisanie raportu
Projekt/Projekty:przygotowanie portfolio w sprawie polityki wybranego kraju europejskiego

Kompetencje społeczne
Student is inclined to have a critical view of what is going on in public sphere
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K01, K2_K09
Metody weryfikacji:
Inne:aktywność studenta
Inne:krótki test (podstawowe koncepcje polityki porównawczej)
Inne:napisanie raportu
Projekt/Projekty:przygotowanie portfolio w sprawie polityki wybranego kraju europejskiegoTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych – czym zajmuje się dyscyplina i jaka jest jej intelektualna historia.

Najważniejsze perspektywy teoretyczne w stosunkach międzynarodowych – przegląd koncepcji i które perspektywy najlepiej pasują do wyjaśniania/zrozumienia jakich aspektów rzeczywistości międzynarodowej. Realizm, liberalizm, marksizm, międzynarodowa ekonomia polityczna, podejścia post i krytyczne.

Dyskusja nad najważniejszymi problemami współczesnych stosunków międzynarodowych prowadzona przy użyciu nakreślonych wcześniej ram pojęciowych. Analizowane będą globalne problemy ekologiczne, problematyka międzynarodowego ładu i jego przemian oraz związane z tym zagadnienia wzrostu i upadku znaczenia politycznego mocarstw, problematyka aktorów pozapaństwowych ich możliwości oddziaływania na stosunki międzynarodowe oraz ich swoistych cech odróżniających je od Państw.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Konwersatorium, wykład, krytyczna lektura tekstów
Oceny formujące:

Inne krótki test (podstawowe koncepcje polityki porównawczej):
~


Inne napisanie raportu:
~


Inne aktywność studenta:
~


Projekt/Projekty przygotowanie portfolio w sprawie polityki wybranego kraju europejskiego:
~
Ocena końcowa:

Zaliczenie przedmiotu możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku gdy student będzie posiadał nie więcej niż jedną nieodrobioną nieobecność na zajęciach. Stąd obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

OC1: Na każdych zajęciach na których przeprowadzana będzie rozmowa o zadanym do przeczytania tekście student ma możliwość odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego pytania. Każda poprawnie udzielona odpowiedź daje plusa z tych zajęć – zajęcia z jednym plusem oceniane są na 3, dwoma na 4, trzema na 5. Średnia z uzyskanych ocen z poszczególnych zajęć jest pierwszą oceną cząstkową.

OC2: pod koniec kursu studenci będą proszeni o przygotowanie analizy bieżącego problemu międzynarodowego w oparciu o jedną z prezentowanych na zajęciach tradycji. Analiza będzie miała być przez studentów przedstawiona w postaci 6-8 stronicowego eseju analitycznego. Ocena eseju jest drugą oceną cząstkową.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna obu ocen cząstkowych

 
Literatura:

Podstawowa:

  1. Baylis, S. Smith, Globalisation of World Politics, Oxford University Press 2020

  2. Baylis et consortes (red.), Strategy in contemporary World, Oxford University Press 2012

  3. R Jackson, G. Sorensen, A. Moller, Introduction to International Relations, Oxford University Press, 2018Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)