Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja liberalna: jej źródła i znamiona kryzysu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NM>KFJP2S4.23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokracja liberalna: jej źródła i znamiona kryzysu
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Szlachta
Prowadzący grup: Bogdan Szlachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01, K2_W17
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U12
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K01, K2_K09
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Tradycja republikańska (klasyczna i klasyczno-chrześcijańska w zestawieniu z republikanizmami dobry renesansu, zwłaszcza południowego) oraz liberalna. Związek obu tradycji w projektach oświeceniowych. Główne nurty liberalizmu w napięciu z ujęciami kolektywistycznymi (głównie nacjonalistycznym, marksistowskim) i katolickim. W poszukiwaniu istoty demokracji liberalnej: ograniczenie niebezpieczeństw wynikających ze stosowania "zasady większości"? Problem praw podmiotowych tak indywidualnych, jak i grupowych (a nawet "kulturowych"). Główne obszary dyskusji o kryzysie demokracji liberalnej: neoliberalizm czy "socjalliberalizm", państwo prawa czy państwo prawne, kryzys instytucji, relatywizm moralny, konsekwencjalizm znoszący deontologizm moralny, swoboda tworzenia obowiązującego systemu prawnego jako jedynego powszechnie obowiązującego systemu normatywnego?
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Dyskusje poprzedzone lekturami wybranych tekstów z elementami wykładu wprowadzającego
Oceny formujące:

Inne zależne od konkretnego kursu:
Obecność na zajęciach oraz udział w dyskusjach o zagadnieniach poznawanych w lekturach
Ocena końcowa:

Esej na temat uzgodniony przez studenta z prowadzącym konwersatorium
Literatura:

Podstawowa:
B. Szlachta, Demokracja liberalna. Źródła, ustanowienie(?) i kres(?), Warszawa 2022


Uzupełniająca:
Wtybrane fragmenty dzieł Thomasa Hobbesa, Johna Locke''a, Charlesa de Montesquieu, Jana Jakuba Rousseau, Johna Stuarta Milla, Alexisa de Tocqueville''a, Carla Schmitta, Frederica Grosa i Tariqa Modooda
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)