Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe licencjackie cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>SemDlicCz.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie cz.I
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów projektu dotyczącego materii związanej z programem studiów administracja i polityka publiczna. 

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Oświecimski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski, Rafał Lis, Michał Wenklar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student rozumie zasady tworzenia projektu o charakterze naukowym
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W08, K1_W09
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Wiedza
Student dogłębnie zna tematykę, której dotyczy realizowany przez niego projekt
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Umiejętności
Student potrafi wyszukiwać materiały potrzebne do zrealizowania projektu
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U08, K1_U11
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Umiejętności
Student potrafi analizować problemy z zakresu polityki oraz przedstawiać wnioski w formie pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U11
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Umiejętności
Student potrafi wypowiadać się na tematy związane z polityką i używa do tego pojęć naukowych odpowiednich dla dziedziny
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U09, K1_U12
Metody weryfikacji:
Inne:Wystąpienie na forum grupy

Umiejętności
Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o administracji i polityki publicznej do rozwiązywania konkretnych postawionych przed nim zadań i problemów
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U05, K1_U06, K1_U10
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału
Inne:Wypowiedzi na forum grupy

Kompetencje społeczne
Student rozumie jak ważne jest doskonalenie swoich umiejętności
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K06
Metody weryfikacji:
Egzamin:Ocena postawy studenta podczas pisania pracy

Kompetencje społeczne
Student umie gospodarować czasem podczas tworzenia pracy pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K05
Metody weryfikacji:
Egzamin:Ocena postawy studenta podczas pisania pracyTreści kształcenia:

Seminarium:
Seminarium ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej. Podczas trwania seminarium prowadzone są zarówno czynności przygotowawcze (praca nad metodologią) jak również prace nad opracowaniem konkretnego tematu oraz edycją finalnej pracy. Elementem przynależnym do seminarium jest również omawianie zagadnień będących elementem egzaminu licencjackiego.
Metody dydaktyczne:

Seminarium:
Seminarium oparte jest na kontakcie studenta z promotorem i dyskusjach przedmiotowych. Formy: dyskusja, burza mózgów, analiza tekstu.
Oceny formujące:

Egzamin Ocena postawy studenta podczas pisania pracy:
Ocena postawy studenta podczs tworzenia pracy licencjackiej


Inne Ocena zaprezentowanego materiału:
ocena zaprezentowanego materiału


Inne Wypowiedzi na forum grupy:
ocena wypowiedzi na forum grupy


Inne Wystąpienie na forum grupy:
wystąpienia na forum grupy
Ocena końcowa:

Zaliczenie seminarium jest uzależnione od oceny promotora dotyczącej zaangażowania się studenta w proces tworzenia pracy i wywiązywania sie z obowiązków formalnych związanych z tworzeniem pracy dyplomowej.
Literatura:

Podstawowa:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej


Uzupełniająca:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Oświecimski
Prowadzący grup: Krzysztof Matuszek, Agata Nijander-Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student rozumie zasady tworzenia projektu o charakterze naukowym
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W08, K1_W09
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Wiedza
Student dogłębnie zna tematykę, której dotyczy realizowany przez niego projekt
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Umiejętności
Student potrafi wyszukiwać materiały potrzebne do zrealizowania projektu
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U08, K1_U11
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Umiejętności
Student potrafi analizować problemy z zakresu polityki oraz przedstawiać wnioski w formie pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U11
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału

Umiejętności
Student potrafi wypowiadać się na tematy związane z polityką i używa do tego pojęć naukowych odpowiednich dla dziedziny
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U09, K1_U12
Metody weryfikacji:
Inne:Wystąpienie na forum grupy

Umiejętności
Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o administracji i polityki publicznej do rozwiązywania konkretnych postawionych przed nim zadań i problemów
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U05, K1_U06, K1_U10
Metody weryfikacji:
Inne:Ocena zaprezentowanego materiału
Inne:Wypowiedzi na forum grupy

Kompetencje społeczne
Student rozumie jak ważne jest doskonalenie swoich umiejętności
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K06
Metody weryfikacji:
Egzamin:Ocena postawy studenta podczas pisania pracy

Kompetencje społeczne
Student umie gospodarować czasem podczas tworzenia pracy pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K05
Metody weryfikacji:
Egzamin:Ocena postawy studenta podczas pisania pracyTreści kształcenia:

Seminarium:
Seminarium ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej. Podczas trwania seminarium prowadzone są zarówno czynności przygotowawcze (praca nad metodologią) jak również prace nad opracowaniem konkretnego tematu oraz edycją finalnej pracy. Elementem przynależnym do seminarium jest również omawianie zagadnień będących elementem egzaminu licencjackiego.
Metody dydaktyczne:

Seminarium:
Seminarium oparte jest na kontakcie studenta z promotorem i dyskusjach przedmiotowych. Formy: dyskusja, burza mózgów, analiza tekstu.
Oceny formujące:

Egzamin Ocena postawy studenta podczas pisania pracy:
Ocena postawy studenta podczs tworzenia pracy licencjackiej


Inne Wypowiedzi na forum grupy:
ocena wypowiedzi na forum grupy


Inne Wystąpienie na forum grupy:
wystąpienia na forum grupy


Inne Ocena zaprezentowanego materiału:
ocena zaprezentowanego materiału
Ocena końcowa:

Zaliczenie seminarium jest uzależnione od oceny promotora dotyczącej zaangażowania się studenta w proces tworzenia pracy i wywiązywania sie z obowiązków formalnych związanych z tworzeniem pracy dyplomowej.
Literatura:

Podstawowa:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej


Uzupełniająca:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Mazurek, Michał Wawrzonek, Michał Wenklar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)