Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zielona transformacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP1S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zielona transformacja
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klucznik-Törő
Prowadzący grup: Agnieszka Klucznik-Törő
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1.Strategia Zielonej Transformacji (ang. Green Deal) w polityce Unii Europejskiej -

2. Inicjatywy na poziomie UE i na poziomach krajowych, w tym: a.Klimatyczny Węzeł Wiedzy i Innowacji, b.Program akceleracyjny Europejskiej Rady Innowacji,

3.Ekonomia w obiegu zamkniętym (and. Circular Economy)

4..Zielona transformacja w produkcji żywności 
Metody dydaktyczne:

Wykład:
wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Ocena formująca to ocena z pracy pisemnej na jeden z
tematów wskazanych w sylabusie.
Praca powinna być samodzielna i zawierać nie mniej niż 5 i
nie więcej niż 10 stron (format A4, wielkość czcionki 11 lub
12, odstęp między wierszami 1.5 wiersza).
Uczestnik kursu będzie miał możliwość poprawy oceny
poprzez poprawienie wskazanych fragmentów pracy
pisemnej przygotowane w odpowiedzi na uwagi wykładowcy.
Praca pisemna powinna być złożona najpóźniej tydzień po
zakończeniu zajęć wykładowych.
Ocena końcowa:

Ocena formująca to ocena z pracy pisemnej na jeden z
tematów wskazanych w sylabusie.
Literatura:

Podstawowa:
Dokumenty nt. Europejskiego Zielonego Ładu,
Hancox, K. Heron, A. Klucznik-Tӧrő, Coaching & facilitating
young entrepreneurs from the perspectives of a coach, an
education manager and a jury member – the case study of
the Climate-KIC Journey programme, ICERI2015
Proceedings, Sevilla 2015; https://library.iated.org/view/
HANCOX2015COA
Klucznik-Tӧrő, The new progression model of entrepreneurial
education - guideline for the development of an
Entrepreneurial University with a sustainability approach.
Sustainability 2021, https://www.mdpi.com/
2071-1050/13/20/11243


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)