Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i rozwój zawodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-PZA-SJ>DorRZa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo i rozwój zawodowy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: IV rok - Psychologia stacjonarne - spec. Psychologia zarządzania
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat współczesnych uwarunkowań karier zawodowych oraz prezentacja czynników determinujących ich przebieg. Przedstawiony zostanie rozwój zawodowy człowieka w ciągu życia, kształtowanie się tożsamości zawodowej oraz czynniki kształtujące karierę zawodową. Kurs obejmować będzie również przegląd koncepcji rozwoju zawodowego oraz podstawowych narzędzi diagnostycznych stosowanych w poradnictwie zawodowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Riess
Prowadzący grup: Marta Riess
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii zarządzania
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Student rozumie rolę psychologa w obszarze działań związanych z zarządzaniem
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W11
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną uzyskaną w trakcie zajęć do analizowania i interpretowania problemów społecznych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U04
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student potrafi odnieść posiadana wiedzę do problemów realnie spotykanych w omawianym obszarze oddziaływań
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U09
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Student odnosi się z szacunkiem do różnorodności ujęć teoretycznych i postaw społecznych wobec omawianego przedmiotu zajęć.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K02
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Student jest gotowy odnieść uzyskaną wiedzę do własnego zachowania
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K06
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwoju zawodowego. Omawiane treści będą dotyczyć roli rozwoju zawodowego w życiu człowieka. W ramach kursu omówione zostaną podstawowe metody pracy doradcy zawodowego, a także temat roli komunikacji w doradztwie zawodowym.

Tematy:

1. Wprowadzenie w problematykę doradztwa zawodowego. (2h)

2. Rola rozwoju zawodowego w życiu człowieka. (2h)

3. Teorie preferencji i zainteresowań zawodowych. (4h)

4. Zainteresowania a rozwój zawodowy. (2h)

5. Testy zainteresowań. (2h)

6. Doradztwo zawodowe różnych grup społecznych. (4h)

7. Metody pracy doradcy zawodowego. (4h)

8. Komunikacja w doradztwie zawodowym (2h)

9. Rola motywacji w rozwoju zawodowym. (2h)

10. Podejmowanie decyzji zawodowych. (2h)

11. Praca z grupą w poradnictwie zawodowym. (2h)

12. Doradztwo zawodowe a zmieniająca się rzeczywistość. (2h)
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
wykład

warsztat

dyskusja

prezentacja
Oceny formujące:

Egzamin :
egzamin (ocena w skali 2,0 - 5,0)


Inne Aktywność na zajęciach:
projekt

zadanie
Ocena końcowa:

ocena z egzaminu (ocena w skali 2,0 - 5,0) - 50%

aktywność na zajęciach (projekt, zadanie) - 50%
Literatura:

Podstawowa:
Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gasiorowska, A. i Nosal, C. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, 34.

Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe: wybrane metody badań. Warszawa: Difin.

Solarczyk-Ambrozik, E. (2016). Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Uzupełniająca:
Kukla D., (red) (2008). Komunikacja w doradztwie zawodowym. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Lubrańska, A. (2017). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Engram.

Mółka, J. (red.) (2016). Praca i rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Sidor-Rządkowska, M. (2018). Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Super D.E (1994): Psychologia zainteresowań. Warszawa: PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)