Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka wyznaniowa w Polsce. Historia i perspektywy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZNT-SL>WYMONO2S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka wyznaniowa w Polsce. Historia i perspektywy
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lasota
Prowadzący grup: Marek Lasota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru odnoszącego się do zarządzania we wszelakiego rodzaju instytucjach
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W15, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska związane z procesem zarządzania
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K04
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1. Polityka wyznaniowa - definicja i zakres zjawiska.
2. Współczesne modele relacji państwa do związków
wyznaniowych (wybrane przykłady państw europejskich).
3. Prawne podstawy polityki wyznaniowej w Polsce, ich
założenia normatywne, zadania i kompetencje organów
administracji.
4. Polskie konkordaty.
5. Historia stosunków państwo - Kościół w Polsce.
6. Stosunki państwo - Kościół w katolickiej nauce społecznej.
7. Próba oceny wpływu kryzysu Kościoła na politykę
wyznaniową państwa.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład połączony z dyskusją w oparciu o wybrane zagadnienia.
Oceny formujące:

Inne zależne od konkretnego kursu:
1. Obecność na zajęciach (30%),
2. aktywny (uczestnictwo w dyskusji, przygotowany referat) udział w zajęciach (30%),
3. pozytywny wynik kolokwium podsumowującego (40%).
Ocena końcowa:

Średnia ważona
Literatura:

Podstawowa:
D. Góra, K. Łabędź, P. Pochyły, Polityka wyznaniowa. Perspektywa III RP, Kraków 2019,


R. Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" XXVI.1, Lublin 2019, s. 23-35,


M. Lasota, Relacje państwa i Kościoła w Polsce 1918-2018, w: Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, red. W. Pasierbek, A. Budzanowska, Kraków 2019, s. 399-420,


Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. nr 51, poz. 318.


Uzupełniająca:
T. Homa, Społeczność polityczna a Wspólnota Kościoła. Historia - Teraźniejszośc - Perspektywy, w: Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, red. A. Gielarowski, T. Homa, M. Urban, Kraków 2008, s. 83-105,


B. Szlachta, Państwo - Kościół, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 825-848,


J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)