Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TIR-SL>SemLicCz1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie cz.1
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: II rok - Turystyka i Rekreacja - obieralne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu i obronie pracy licencjackiej  oraz doskonaleniu umiejętności umożliwiających zrealizowanie tego zadania. Stanowi pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań naukowych studenta, sformułowaniu problemu badawczego i ustaleniu tematu pracy licencjackiej a następnie skonstruowaniu planu pracy.  W czasie zajęć  studenci prezentują  swoje postępy w pracy, co  połączone jest  z dyskusją i  wspólnym rozwiązywaniem pojawiających się problemów badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Hryszko, Piotr Krzysztoforski, Bogumił Strączek, Urszula Tes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bigaj-Zwonek
Prowadzący grup: Bogumił Strączek, Michał Szanduła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w turystyce i rekreacji, poszerzoną w zakresie właściwym dla wybranej ścieżki kształcenia oraz sposoby jej zastosowania.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_W01
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Ma zaawansowaną wiedzę o wybranych elementach związanych z dziedziną nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze i religii, dziedziny nauk społecznych (w zakresie geografii), ich metodologii oraz wzajemnych relacji w kontekście zagadnień związanych z turystyką i rekreacją.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_W02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Ma zaawansowaną wiedzę na temat turystyki i rekreacji, jako kompleksu zjawisk o podłożu kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym, religijnym, ekonomicznym, prawnym, przyrodniczym i biologicznym (zdrowotnym) zorientowaną na działania praktyczne.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_W03
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym pojęcia oraz zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności, prawa autorskiego, ma wiedzę o normach i regułach etycznych (moralnych) organizujących instytucje i struktury społeczne.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_W21
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji praktyki turystyki i rekreacji (ekonomicznej, marketingowej, interpersonalnej, prawnej, ekologicznej).
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_U03
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Umie pracować nad własnym doskonaleniem, w szczególności zawodowym, z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery praktycznej działalności w turystyce i rekreacji.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_U07
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Posiada umiejętność prowadzenia badań oraz analiz i wykorzystywania ich wyników do interpretowania określonej sfery działalności praktycznej.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_U08
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Umie komunikować się werbalnie w mowie i piśmie w sposób przejrzysty i zrozumiały.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_U11
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych metod postępowania w praktyce turystycznej.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_U14
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz swego profesjonalizmu a także osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem i doskonaleniem własnych kompetencji.
Powiązane efekty kierunkowe:
T1p_K01
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowejTreści kształcenia:

Seminarium:


 • Zasady pracy seminaryjnej i reguły postępowania w zakresie przygotowania prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego. • Przedstawienie podstawowych kwestii związanych z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej. • Przedstawienie metodologii pracy naukowej. • Formowanie i wybór tematów prac licencjackich. • Określenie celów badawczych, zakresu pracy, zadania badawczego. • Stan badań i literatura przedmiotu. • Opracowanie konspektu i określenie zasad jego realizacji. • Bibliografia (zasady sporządzania bibliografii i przypisów).


 • Metody dydaktyczne:

  Seminarium:
  Dyskusja, analiza tekstów naukowych, analiza dokumentów, wykład konwersatoryjny, prezentacja, „burza mózgów”.
  Oceny formujące:

  Inne Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej:
  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie: obserwacji jego aktywności związanej z przygotowywaniem pracy dyplomowej, jej zaawansowania (zgodnie z zaleceniami prowadzącego seminarium) oraz na podstawie wiedzy studenta niezbędnej do prowadzenia badań.
  Ocena końcowa:

  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w danym semestrze studiów jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie obserwacji jego samodzielnej pracy przy pisaniu pracy dyplomowej oraz jego posiadanej wiedzy, niezbędnej w tym zakresie.
  Literatura:

  Podstawowa:
  Wykazy literatury zostaną ustalone w trakcie zajęć, m.in. w zależności od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.


  Uzupełniająca:
  Brak danych  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

  Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Seminarium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Beata Bigaj-Zwonek
  Prowadzący grup: Janusz Smołucha, Dariusz Zdziech
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
  Seminarium - Zaliczenie
  Efekty uczenia się:

  Wiedza
  Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w turystyce i rekreacji, poszerzoną w zakresie właściwym dla wybranej ścieżki kształcenia oraz sposoby jej zastosowania.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_W01
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Wiedza
  Ma zaawansowaną wiedzę o wybranych elementach związanych z dziedziną nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze i religii, dziedziny nauk społecznych (w zakresie geografii), ich metodologii oraz wzajemnych relacji w kontekście zagadnień związanych z turystyką i rekreacją.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_W02
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Wiedza
  Ma zaawansowaną wiedzę na temat turystyki i rekreacji, jako kompleksu zjawisk o podłożu kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym, religijnym, ekonomicznym, prawnym, przyrodniczym i biologicznym (zdrowotnym) zorientowaną na działania praktyczne.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_W03
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Wiedza
  Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym pojęcia oraz zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności, prawa autorskiego, ma wiedzę o normach i regułach etycznych (moralnych) organizujących instytucje i struktury społeczne.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_W21
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji praktyki turystyki i rekreacji (ekonomicznej, marketingowej, interpersonalnej, prawnej, ekologicznej).
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_U03
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Umie pracować nad własnym doskonaleniem, w szczególności zawodowym, z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery praktycznej działalności w turystyce i rekreacji.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_U07
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Posiada umiejętność prowadzenia badań oraz analiz i wykorzystywania ich wyników do interpretowania określonej sfery działalności praktycznej.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_U08
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Umie komunikować się werbalnie w mowie i piśmie w sposób przejrzysty i zrozumiały.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_U11
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych metod postępowania w praktyce turystycznej.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_U14
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Kompetencje społeczne
  Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz swego profesjonalizmu a także osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem i doskonaleniem własnych kompetencji.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  T1p_K01
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej  Treści kształcenia:

  Seminarium:


 • prace przygotowawcze związane z konstruowaniem tekstu naukowego – wybór problematyki, tematu, celu badań, formułowanie problemów badawczych/tez, schemat konstrukcyjny pracy licencjackiej

 • styl naukowy

 • umiejętność przeprowadzania kwerendy, w tym korzystania z baz internetowych i elektronicznych zasobów bibliotecznych

 • praca z tekstem: umiejętność parafrazowania, streszczania,

 • problem plagiatu

 • wstęp pracy oraz zakończenie (sposób tworzenia, kryteria)

 • rodzaje, budowa i cel przypisów

 • przypisy – zasady tworzenia zgodne z wytycznymi AIK

 • cytowanie bezpośrednie – zasady posługiwania się cytatem, rola cytatu w tekście naukowym

 • bibliografia – zasady tworzenia zgodnie z wytycznymi AIK

 • abstrakt a streszczenie

 • kryteria oceny pracy licencjackiej


 • Metody dydaktyczne:

  Seminarium:
  Dyskusja, analiza tekstów naukowych, analiza dokumentów, wykład konwersatoryjny, prezentacja, „burza mózgów”.
  Oceny formujące:

  Inne Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej:
  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie oceny postępów związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, jego wiedzy niezbędnej w tym zakresie oraz aktywności podczas zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych poniżej elementów, wskazanych dla poszczególnych semestrów:

  I semestr – Zaliczenie kursu następuje na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (stacjonarnie/zdalnie - według harmonogramu), wywiązania się z zadań domowych, frekwencji  (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz pisemnego sformułowania tematu pracy, określenia jej celu i tezy, opracowania ogólnego/wstępnego planu oraz przygotowania spisu podstawowej literatury tematu (przynajmniej 10 pozycji).

  II semestr – Zaliczenie kursu następuje na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wywiązania się z zadań domowych, frekwencji (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz opracowania przynajmniej jednego rozdziału pracy i oddania go w wyznaczonym przez promotora terminie, który pozwoli prowadzącemu na sprawdzenie (a studentowi  umożliwi naniesienie ewentualnych poprawek) do końca semestru zimowego.

  III semestr –  Dopuszczalne indywidualne konsultacje. Zaliczenie następuje na podstawie złożenia gotowej pracy w terminie obowiązującym w danym roku akademickim.
  Ocena końcowa:

  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w danym semestrze studiów jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie obserwacji jego samodzielnej pracy przy pisaniu pracy dyplomowej oraz jego posiadanej wiedzy, niezbędnej w tym zakresie.
  Literatura:

  Podstawowa:
  Wykazy literatury zostaną ustalone w trakcie zajęć, m.in. w zależności od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.


  Uzupełniająca:
  Brak danych  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Seminarium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Beata Bigaj-Zwonek
  Prowadzący grup: Anna Grzywa, Bożena Prochwicz-Studnicka
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
  Seminarium - Zaliczenie
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)