Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewalidacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-WRO-SJ>Rewal
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewalidacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: V rok - Psychologia stacjonarne - spec. Wspomaganie rozwoju
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jaglarz
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada wiedzę na temat pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Powiązane efekty kierunkowe: PS_W09

Metody weryfikacji: Egzamin

2. Znajomość podstawowych metod i technik przydatnych w procesie edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Powiązane efekty kierunkowe:PS_W11

Metody weryfikacji: Egzamin


UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi zaplanować działania rewalidacyjne w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Powiązane efekty kierunkowe:PS_U07

Metody weryfikacji: Aktywność na zajęciach

2. Posiada umiejętność analizowania ludzkich zachowań, zainteresowań, predyspozycji w celu podjęcia właściwej aktywności.

Powiązane efekty kierunkowe:PS_U03

Metody weryfikacji: Aktywność na zajęciach, prezentacja


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Jest świadomy etycznych aspektów pracy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej

Powiązane efekty kierunkowe:PS_K01

Metody weryfikacji: Aktywność na zajęciach


Treści kształcenia:

Organizacja pomocy psychologicznej – regulacje prawne w obszarze kształcenia i rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sylwetka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych, zakres znaczeniowy i kryteria diagnozy.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (WOPFU).

Charakterystyka ucznia z trudnościami w nauce szkolnej – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Metody pracy rewalidacyjnej – przykłady.

Charakterystyka ucznia z deficytami sensorycznymi – zaburzenia postrzegania słuchowego. Problematyka zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Badanie i kształtowanie słuchu fonemowego.

Charakterystyka ucznia z deficytami sensorycznymi – zaburzenia postrzegania wzrokowego. Przykłady ćwiczeń rewalidacyjnych

Integracja percepcyjno – motoryczna. Metoda MDS w systemie oddziaływania na dziecko.

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – wsparcie edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne.

Uczeń ze spektrum autyzmu. Charakterystyka problematyki, specyfika zaburzeń (DSM-V, ICD-10, ICD-11)

Teoria umysłu – funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

Terapia uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz multimedialny, prezentacja nagrań, dyskusja, pogadanka, analiza SWOT, metody aktywizujące.

Oceny formujące:

Aktywność na zajęciach.

Ocena końcowa:

Egzamin ustny (końcowa ocena kursu stanowić będzie rezultat osiągnięty na egzaminie ustnym z uwzględnieniem aktywności w trakcie zajęć).

Literatura:

Literatura podstawowa: Cybulska R., Dryjańska J.,Gotlin K., Kłoda M., Pomorska K., Pyzikiewicz A., (2016) Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej. ORE

Głodkowska J., (1999) Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa WSiP.

Głodkowska J. (2011) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska – Cylulko J., Szczupał B., Drzazga A., Cytowska B., (2018) Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków, Impuls.

Głodkowska J. (red.) (2010) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa.

Dykcik W., (red.), (2006): Pedagogika specjalna. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Klaczak M., Majewicz P., (red.) (2006): Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Wyczesany J., (2014) Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia. Gdańsk, Harmonia

Olechowska A., (2016) Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa PWN


Literatura uzupełniająca: Pilecka W., Pilecki J., (1989): Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Kraków Wyd. Naukowe WSP.

Nosko-Goszczycka, M. (2019) AC dla każdego. Wydawca Gdańsk : Harmonia Universalis


Bobkowicz – Lewartowska L. (2000) : Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Wyczesany J. (2004): Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Majewski T. (1983): Psychologia niewidomych i niedowidzących. Warszawa PWN

Krakowiak Z., M. (2006): Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin. Wydawnictwo KUL.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (1992): Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa WSiP

Krasowicz – Kupis G., (2009): Psychologia dysleksji. Warszawa. Wydawnictwo PWN.

Kaczmarek B., Wojciechowska A., (2015) Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Wydawnictwo Impuls.

B. Zakrzewska, (1996) : Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. WSiP, Warszawa.


M. Bogdanowicz, (1996): Integracja percepcyjno – motoryczna – metody diagnozy i terapii. Centrum metodyczne pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Warszawa.


H. Jaklewicz: Autyzm wczesnodziecięcy: diagnoza, przebieg, leczenie.


E. Pisula: Autyzm :przyczyny, symptomy, terapia.


Autyzm wyzwaniem Xxi wieku /red/ Danuta Marzec, Jolanta Miękina.


Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.


Pągowska, M.(2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN,


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachSkrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów ze specyfiką pracy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obejmuje również problematykę współpracy w tym zakresie ze specjalistami z innych dziedzin.

Literatura:

Literatura podstawowa: Cybulska R., Dryjańska J.,Gotlin K., Kłoda M., Pomorska K., Pyzikiewicz A., (2016) Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej. ORE

Głodkowska J., (1999) Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa WSiP.

Głodkowska J. (2011) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska – Cylulko J., Szczupał B., Drzazga A., Cytowska B., (2018) Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków, Impuls.

Głodkowska J. (red.) (2010) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa.

Dykcik W., (red.), (2006): Pedagogika specjalna. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Klaczak M., Majewicz P., (red.) (2006): Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Wyczesany J., (2014) Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia. Gdańsk, Harmonia

Olechowska A., (2016) Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa PWN

Literatura uzupełniająca: Pilecka W., Pilecki J., (1989): Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Kraków Wyd. Naukowe WSP.

Nosko-Goszczycka, M. (2019) AC dla każdego. Wydawca Gdańsk : Harmonia Universalis

Bobkowicz – Lewartowska L. (2000) : Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Wyczesany J. (2004): Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Majewski T. (1983): Psychologia niewidomych i niedowidzących. Warszawa PWN

Krakowiak Z., M. (2006): Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin. Wydawnictwo KUL.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (1992): Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa WSiP

Krasowicz – Kupis G., (2009): Psychologia dysleksji. Warszawa. Wydawnictwo PWN.

Kaczmarek B., Wojciechowska A., (2015) Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Wydawnictwo Impuls.

B. Zakrzewska, (1996) : Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. WSiP, Warszawa.

M. Bogdanowicz, (1996): Integracja percepcyjno – motoryczna – metody diagnozy i terapii. Centrum metodyczne pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Warszawa.

H. Jaklewicz: Autyzm wczesnodziecięcy: diagnoza, przebieg, leczenie.

E. Pisula: Autyzm :przyczyny, symptomy, terapia.

Autyzm wyzwaniem Xxi wieku /red/ Danuta Marzec, Jolanta Miękina.

Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pągowska, M.(2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)