Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-SJ>ProsemS5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: III rok - Psychologia stacjonarne - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Proseminarium stanowi wprowadzenie do pewnego obszaru badań naukowych w obszarze psychologii, a zarazem ma przygotować studenta do samodzielnych poszukiwań w tym zakresie. Jednym z zadań jest również zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne poszukiwanie, czytanie i rozumienie literatury naukowej w obszarze, którego dotyczą zajęcia. W tym zakresie proseminarium stanowi przygotowanie do właściwego seminarium magisterskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Anczyk, Agnieszka Krawczyk, Krzysztof Kwapis, Aleksandra Pohl, Jerzy Smoleń, Kaja Szarras-Kudzia, Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sikora
Prowadzący grup: Rafał Kręgulec, Agnieszka Krzysztof-Świderska, Krzysztof Kwapis, Aleksandra Pohl, Jerzy Smoleń, Kaja Szarras-Kudzia, Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki poruszanej w trakcie zajęć i zgodnej z tematyką proseminarium
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W01, PS_W10
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Wiedza
Student rozumie miejsce poruszanej problematyki w szerszym obszarze psychologii
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W01, PS_W10
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Umiejętności
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną uzyskaną w trakcie zajęć do analizowania i interpretowania problemów społecznych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U03
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Umiejętności
Student potrafi odnieść posiadana wiedzę do problemów realnie spotykanych w życiu społecznym
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U04
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Kompetencje społeczne
Student odnosi się z szacunkiem do różnorodności ujęć teoretycznych i postaw społecznych wobec omawianego przedmiotu zajęć.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K05
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Student jest gotowy odnieść uzyskaną wiedzę do własnego zachowania
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K01
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Seminarium:
Proseminarium jest kursem skierowanym do studentów roku III. Zaplanowane jest w kilku grupach, prowadzonych przez różnych Wykładowców. Celem proseminarium jest przygotowanie Studenta do pracy naukowej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, stąd róznorodność treści przedstawianych w poszczególnych grupach. Proseminarium ma przygotowywać Studenta do samodzielnego formułowania pytań badawczych, aktywnego poszukiwania i analizy literatury przedmiotu, dokonywania przeglądu badań i formułowania płynących z tego wniosków. Kazdy z prowadzących samodzielnie ustala zarówno tematykę, jak i szczegóły zaliczenia proseminarium. Co do zasady zaliczenie ma forme pracy pisemnej.Metody dydaktyczne:

Seminarium:
Proseminarium opiera się w dużej mierze na indywidualnej pracy Studentów pod kierunkiem Wykładowcy. Ma ono jednak formę spotkań grupowych, w czasie których Studenci podejmują wspólny namysł nad omawianą problematyką. Metody: analiza tekstów naukowych, dyskusja, przygotowanie prac pisemnych.Oceny formujące:

Egzamin pisemny :
Egzamin w postaci pracy pisemnej, składanej do końca zajęć dydaktycznych. Każdy z Prowadących indywidualnie ustala szczegółowe wymogi dotyczące pracy, natomiast wymogi ogólne to zgodność z metodologią psychologii jako nauki oraz zachowania standardu edytorskiego APA.

Inne Aktywność na zajęciach:
Aktywność na zajęciach jest oceniana przede wszystkim przez pryzmat aktywnego udziału w zajęciach i zaangażowania w przygotowanie pracy zaliczeniowej.Ocena końcowa:

Pozytywna ocena pracy zaliczeniowejLiteratura:

Podstawowa:
Każdy z Prowadzących indywidualnie ustala literaturę obowiązkową dla swojej grupy.

Uzupełniająca:
Każdy z Prowadzących indywidualnie ustala literaturę obowiązkową dla swojej grupy oraz uzupełniającą zgodną z tematyką przygotowywanych prac.Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Bielas, Anna Filip, Lech Popiołek, Jerzy Smoleń, Kaja Szarras-Kudzia, Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)