Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The New World Order According to H. Kissinger and S. Huntington

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NOP-SL>POJA2S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The New World Order According to H. Kissinger and S. Huntington
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Nauki o polityce - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Matuszek
Prowadzący grup: Krzysztof Matuszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zdobywa wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych.
Powiązane efekty kierunkowe:

Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Wiedza
Student zdobywa wiedzę o człowieku jako podmiotach politycznych.
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Umiejętności
Student formułuje logicznie i wyraża własne opinie w kwestiach politycznych w języku angielskim.
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U07, K1_U09
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Umiejętności
Student analizuje w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej podstawowe problemy polityczne.
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U11
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Kompetencje społeczne
Student współpracuje z innymi studentami w grupie, bierze udział w dyskusji i tym samym zdobywa wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych.
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K02
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemny

Kompetencje społeczne
Student potrafi pogłębiać swoją wiedzę, czytać i komunikować się w języku angielskim.
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K06
Metody weryfikacji:
Egzamin pisemnyTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Przedmiotem konwersatorium są właściwości i problemy pozimnowojennego porządku międzynarodowego, takie jak globalizacja, znaczenie opinii publicznej, osłabienie Zachodu, wielość cywilizacji i globalny, wielobiegunowy system równowagi sił, demokracja vs. autorytaryzm, wojny i terroryzm. Dyskutowane będą również dylematy amerykańskiej polityki zagranicznej: realizm a idealizm, izolacja a zaangażowanie. Będziemy czytali i omawiali fragmenty klasycznych dzieł: Diplomacy H. Kissingera oraz The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order S. Huntingtona oraz wybrane artykuły z prasy anglojęzycznej dotyczące aktualnych problemów miedzynarodowych. Jednocześnie konwersatorium ma na celu doskonalenie biernej i czynnej znajomości języka angielskiego, poszerzanie wiedzy i słownictwa angielskiego z zakresu nauk politycznych. Od studentów będzie wymagane czytanie, pisanie oraz dyskutowanie w języku angielskim.

Opis bloków tematycznych:

Henry Kissinger i jego myśl polityczna

Rozdział 1 Diplomacy: “The New World Order”

Rozdział 2: “The Hinge: Theodore Roosevelt or Woodrow Wilson”

Rozdział 30: “The End of the Cold War: Reagan and Gorbachev”

Rozdział 31: “The New World Order Reconsidered”

Samuel P. Huntington i jego myśl polityczna

Rozdział 1 The Clash of Civilizations: “The New Era in World Politics”

Rozdział 2 “Civilizations in History and Today”

Rozdział 3: “A Universal Civilization? Modernization and Westernization”

Rozdział 12: “The West, Civilizations, and Civilization”
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
tłumaczenie fragmentów tekstu, wykład konwersatoryjny, analiza tekstu z dyskusją
Oceny formujące:

Egzamin pisemny :
egzamin pisemny (po angielsku)
Ocena końcowa:

egzamin pisemny (po angielsku)
Literatura:

Podstawowa:
Henry Kissinger, Diplomacy, New York 1994 (wybrane rozdziały).

Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York 1996 (wybrane rozdziały).

Wybrane artykuły z prasy anglojęzycznej dotyczące aktualnych problemów w stosunkach miedzynarodowych.


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)