Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Labour Law: Council of Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NOP-SL>POJA1S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Labour Law: Council of Europe
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Nauki o polityce - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Świątkowski
Prowadzący grup: Andrzej Świątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K09
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Wykład w języku angielskim na temat standardów Rady Europy w sprawach dotyczących praw człowieka w stosunkach pracy, indywidualnych i zbiorowych. Omówione zostaną następujące zagadnienia prawne: I. Struktura Europejskich Kart Praw Społecznych: Karta Społeczna z 1961 r., protokoły dodatkowe oraz Zrewidowana Europejska Karta Praw Społecznych z 1996 r.; II. Kategorie praw społecznych i metody ich ochrony: 1) Prawo do pracy; 2) Prawo do odpowiednich warunków pracy; 3) Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę; 4) Prawo dzieci i młodocianych do ochrony; 5) Prawo pracownic do ochrony macierzyństwa; 6) Prawo do poradnictwa zawodowego; 7) Prawo do równych szans i równego traktowania w sprawach zatrudnienia; 8) Prawo do ochrony w przypadku zwonienia z pracy; 9) Prawo pracowników do ochrony ich roszczeń w przypadku niewypłacalnosci pracodawcy;10) Prawo pracowników mających obowiązki rodzinne do równości szans i równego traktowania; 11) Prawo do organizowania się; 12) Prawo do rokowań zbiorowych; 13) Prawo do informacji i konsultacji; 14) Prawo do brania udziału w określaniu i polepszaniu warunków; 15) Prawo pracowników do informacji i konsultacji w procesie zwolnień grupowaych; 16) Prawo przedstawicieli pracowników do ochrony.   
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Konwersatorium (100% udziału studentów)
Oceny formujące:

Inne Zależne od kursu:
Obowiązek przedstawienia przez studenta eseju w formie papierowej i udział w dyskusji. Udzielenie odpowiedzi na postawione pytania przez wykładowcę oraz innych studentów uczestniczących w zajęciach.
Ocena końcowa:

Suma ocen wystawionych za pisemną prezentację i udzielenie odpowiedzi na pytania oraz udział w dyskusji.
Literatura:

Podstawowa:
A.Świątkowski,  Labour Law: Council of Europe, Fourth Edition, Wolters Kluwer, 2021; The European Social Charter, Strasbourg


Uzupełniająca:
A.Świątkowski, Karta praw społecznych Rady Europy, C.H. Beck, Warszawa 2006; Tenże, Charter  of Social Rights of the Council of Europe. Studies in Employment and Social Policy, Kluwer Law International, 2007.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)