Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KUL-SL>SemDyps4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz.1
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: II rok - Kulturoznawstwo - obieralne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu i obronie pracy licencjackiej oraz doskonaleniu umiejętności umożliwiających zrealizowanie tego zadania. Stanowi pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań naukowych studenta, sformułowaniu problemu badawczego i ustaleniu tematu pracy licencjackiej a następnie skonstruowaniu planu pracy.  W czasie zajęć  studenci prezentują  swoje postępy w pracy, co  połączone jest  z dyskusją i  wspólnym rozwiązywaniem pojawiających się problemów badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Kaczmarzyk, Monika Kowalczyk, Justyna Łukaszewska-Haberko, Danuta Smołucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bigaj-Zwonek
Prowadzący grup: Tomasz Dekert, Anna Grzywa, Bożena Prochwicz-Studnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań oraz teorie i terminologię właściwe dla nauk humanistycznych oraz wybranych elementów nauk społecznych.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie nauk o kulturze i religii i dyscyplin pokrewnych oraz powiązania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla nauk o kulturze i religii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z dziedziny nauk humanistycznych, a także wybranych elementów nauk społecznych.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W08
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady komunikowania interpersonalnego i społecznego, zna kryteria poprawności wypowiedzi, stawiania problemów, formułowania i uzasadniania odpowiedzi i argumentowania.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W17
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym pojęcia oraz zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności i prawa autorskiego.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W18
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Umie korzystać z rozmaitych baz danych, samodzielnie wyszukiwać literaturę przedmiotu w zakresie nauk o kulturze i religii oraz pokrewnych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych, a także dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U01
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi określić problem badawczy i dobrać odpowiednie metody do jego zbadania z zakresu kulturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i wybranych elementów z dziedziny nauk społecznych, potrafi opracować wyniki własnych badań oraz zaprezentować je w sposób naukowy w formie pisemnej oraz ustnej.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi posługiwać się teoriami naukowymi w zakresie nauk o kulturze i religii w celu rozwiązywania problemów badawczych.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U05
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U07
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień odnoszących się do nauk o kulturze i religii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U11
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne
Jest gotowy, aby określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu, uwzględniając potrzebę realizowania zobowiązań społecznych oraz działania na rzecz interesu społecznego.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_K01
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowejTreści kształcenia:

Seminarium:


 • Zasady pracy seminaryjnej i reguły postępowania w zakresie przygotowania prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego. • Przedstawienie podstawowych kwestii związanych z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej. • Przedstawienie metodologii pracy naukowej. • Formowanie i wybór tematów prac licencjackich. • Określenie celów badawczych, zakresu pracy, zadania badawczego. • Stan badań i literatura przedmiotu. • Opracowanie konspektu i określenie zasad jego realizacji. • Bibliografia (zasady sporządzania bibliografii i przypisów).


 • Metody dydaktyczne:

  Seminarium:
  Dyskusja, analiza tekstów naukowych, analiza dokumentów, wykład konwersatoryjny, prezentacja, „burza mózgów”.
  Oceny formujące:

  Inne Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej:
  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie: obserwacji jego aktywności związanej z przygotowywaniem pracy dyplomowej, jej zaawansowania (zgodnie z zaleceniami prowadzącego seminarium) oraz na podstawie wiedzy studenta niezbędnej do prowadzenia badań.
  Ocena końcowa:

  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w danym semestrze studiów jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie obserwacji jego samodzielnej pracy przy pisaniu pracy dyplomowej oraz jego posiadanej wiedzy, niezbędnej w tym zakresie.
  Literatura:

  Podstawowa:
  Wykazy literatury zostaną ustalone w trakcie zajęć, m.in. w zależności od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.


  Uzupełniająca:
  Brak danych  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

  Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Seminarium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Beata Bigaj-Zwonek
  Prowadzący grup: Izabela Kaczmarzyk, Piotr Krzysztoforski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
  Seminarium - Zaliczenie
  Efekty uczenia się:

  Wiedza
  Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań oraz teorie i terminologię właściwe dla nauk humanistycznych oraz wybranych elementów nauk społecznych.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_W02
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Wiedza
  Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie nauk o kulturze i religii i dyscyplin pokrewnych oraz powiązania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla nauk o kulturze i religii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z dziedziny nauk humanistycznych, a także wybranych elementów nauk społecznych.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_W08
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Wiedza
  Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady komunikowania interpersonalnego i społecznego, zna kryteria poprawności wypowiedzi, stawiania problemów, formułowania i uzasadniania odpowiedzi i argumentowania.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_W17
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Wiedza
  Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym pojęcia oraz zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności i prawa autorskiego.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_W18
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Umie korzystać z rozmaitych baz danych, samodzielnie wyszukiwać literaturę przedmiotu w zakresie nauk o kulturze i religii oraz pokrewnych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych, a także dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_U01
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Potrafi określić problem badawczy i dobrać odpowiednie metody do jego zbadania z zakresu kulturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i wybranych elementów z dziedziny nauk społecznych, potrafi opracować wyniki własnych badań oraz zaprezentować je w sposób naukowy w formie pisemnej oraz ustnej.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_U02
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Potrafi posługiwać się teoriami naukowymi w zakresie nauk o kulturze i religii w celu rozwiązywania problemów badawczych.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_U05
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_U07
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Umiejętności
  Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień odnoszących się do nauk o kulturze i religii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_U11
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

  Kompetencje społeczne
  Jest gotowy, aby określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu, uwzględniając potrzebę realizowania zobowiązań społecznych oraz działania na rzecz interesu społecznego.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  Ku1a_K01
  Metody weryfikacji:
  Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej  Treści kształcenia:

  Seminarium:


 • prace przygotowawcze związane z konstruowaniem tekstu naukowego – wybór problematyki, tematu, celu badań, formułowanie problemów badawczych/tez, schemat konstrukcyjny pracy licencjackiej

 • styl naukowy

 • umiejętność przeprowadzania kwerendy, w tym korzystania z baz internetowych i elektronicznych zasobów bibliotecznych

 • praca z tekstem: umiejętność parafrazowania, streszczania,

 • problem plagiatu

 • wstęp pracy oraz zakończenie (sposób tworzenia, kryteria)

 • rodzaje, budowa i cel przypisów

 • przypisy – zasady tworzenia zgodne z wytycznymi AIK

 • cytowanie bezpośrednie – zasady posługiwania się cytatem, rola cytatu w tekście naukowym

 • bibliografia – zasady tworzenia zgodnie z wytycznymi AIK

 • abstrakt a streszczenie

 • kryteria oceny pracy licencjackiej


 • Metody dydaktyczne:

  Seminarium:
  Dyskusja, analiza tekstów naukowych, analiza dokumentów, wykład konwersatoryjny, prezentacja, „burza mózgów”.
  Oceny formujące:

  Inne Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej:
  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie oceny postępów związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, jego wiedzy niezbędnej w tym zakresie oraz aktywności podczas zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych poniżej elementów, wskazanych dla poszczególnych semestrów:

  I semestr – Zaliczenie kursu następuje na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (stacjonarnie/zdalnie - według harmonogramu), wywiązania się z zadań domowych, frekwencji  (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz pisemnego sformułowania tematu pracy, określenia jej celu i tezy, opracowania ogólnego/wstępnego planu oraz przygotowania spisu podstawowej literatury tematu (przynajmniej 10 pozycji).

  II semestr – Zaliczenie kursu następuje na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wywiązania się z zadań domowych, frekwencji (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz opracowania przynajmniej jednego rozdziału pracy i oddania go w wyznaczonym przez promotora terminie, który pozwoli prowadzącemu na sprawdzenie (a studentowi umożliwi naniesienie ewentualnych poprawek) do końca semestru zimowego.

  III semestr –  Dopuszczalne indywidualne konsultacje. Zaliczenie następuje na podstawie złożenia gotowej pracy w terminie obowiązującym w danym roku akademickim.
  Ocena końcowa:

  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w danym semestrze studiów jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie obserwacji jego samodzielnej pracy przy pisaniu pracy dyplomowej oraz jego posiadanej wiedzy, niezbędnej w tym zakresie.
  Literatura:

  Podstawowa:
  Wykazy literatury zostaną ustalone w trakcie zajęć, m.in. w zależności od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.


  Uzupełniająca:
  Brak danych  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Seminarium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: (brak danych)
  Prowadzący grup: Izabela Kaczmarzyk, Monika Stankiewicz-Kopeć
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
  Seminarium - Zaliczenie
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)