Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrodoznawstwa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FIL-SL>FilPrzII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrodoznawstwa II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: III rok - Filozofia - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia dotyczą filozoficznych wątków w badaniu przyrody oraz ich matematycznego ujęcia na przestrzeni dziejów. 

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bremer
Prowadzący grup: Józef Bremer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna podstawowe zagadnienia filozofii przyrody i matematyki
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Aktywność na zajęciach.

Wiedza
Student wymienia, opisuje i tłumaczy podstawowe zagadnienia przyrodnicze w formie filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Aktywność na zajęciach.

Umiejętności
Student potrafi analizować proste problemy przyrodnicze, dostosować narzędzie filozoficznego ujęcia, opracować wyniki i wnioski pisemnie, argumentować w grupie
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U05
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna

Umiejętności
Student potrafi posługiwać się metodyką pisania naukowej pracy filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U09
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna

Kompetencje społeczne
Student pracuje samodzielnie i zespołowo w poszukiwaniu i opracowaniu źródeł, zachowuje krytycyzm w zdobywaniu informacji przy użyciu literatury przedmiotu
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje społeczne
Student potrafi wspierać innych w realizacji projektów, potrafi podchodzić krytycznie do ujęć błędnych lub nie wartościowych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K02
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.Treści kształcenia:

Konwersatorium:
W trakcie kursu przedstawiane są aktualne badania prowadzone w Instytucie Filozofii dotyczące problematyki współczesnej filozofii przyrody – przy czym punkt ciężkości jest położony na zależność pomiędzy potocznym i filozoficznym pojęciem osoby a badaniami empirycznymi. Czy za potoczną, pierwszoosobową intuicją, że jakoś jesteśmy sami z sobą toższami (czy to w czasie t1 czy t1-t2) stoi coś realnego, widzianego z trzecioosobowego (neurokognitywnego, przyrodniczego) punktu widzenia? Mówiąc o badaniach neurokognitywnych skupimy się między innymi na pracach R. Sperry''ego, A. Damasio, V. Ramachandrana, B. Libeta, J. LeDoux, ….

Pojęcie tożsamości i jego typy

Pojęcie osoby w historii filozofii - P. Strawson

Podmiotowe teorie osoby (self), Arystoteles, Locke, Chisholm, ...

Teorie wiązki, D. Hume, D. Pafrit, ...

E. Kant versus podmiotowe i wiązkowe teorie osoby

Osoba jako narrator - D. Dennett

Naturalistyczna teoria osoby - T. Metzinger

Rozwojenie mózgu a jedność osoby - R. Sperry

Rozwojenie mózgu a jedność osoby - T. Nagel, R. Pucetti, D. Dennett

Jedność ciała, a jedność osoby (fantomy) – V. Ramachandran, R. Melzack

„Rodzaje jażni” - A. Damasio – semantyczne markery

Wolna wola osoby – eksperymenty Wegnera

Wolna wola osoby – Inne eksperymenty

Neuronauki a tożsamość osoby

Podsumowanie
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
konwersatorium, przygotowanie i wygłoszenie referatu na zajęciach, sporządzenie naukowego eseju, egzamin ustny.
Oceny formujące:

Egzamin :
egzamin ustny.


Inne Dyskusja na zajęciach.:
referat


Inne Praca pisemna:
esej


Inne Aktywność na zajęciach.:
obecność na zajęciach
Ocena końcowa:

obecność na zajęciach, referat (20%), esej (30%), egzamin ustny (50%).
Literatura:

Podstawowa:
- D. Leech Anderson, What is a Person, The Mindproject, <https://mind.ilstu.edu/curriculum/what_is_a_person/what_is_a_person.html>

- E.T.Olson, Personal Identity, SEP

<https://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/>

- C. Korfmacher, Personal Identity, Internet Encyclopedia of Philosophy <https://iep.utm.edu/person-i/>

- Brook, The Unity of consciousness, SEP <https://plato.stanford.edu/entries/consciousness-unity/#UnitPersIden>

- A. Nimbalkar, John Locke on Personal Identity <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3115296/>

- D. Dennett, Where Am I? <https://www.lehigh.edu/~mhb0/Dennett-WhereAmI.pdf>

– A. Porankiewicz-Żukowska, The biological foundations of identity (Damasio), Studies in Logic, ... <https://sciendo.com/pdf/10.1515/slgr-2017-0026>

- R. Sperry, Brain Bisection and Mechanisms of Consciousness, <http://people.uncw.edu/puente/sperry/sperrypapers/60s/119-1965.pdf>

- R. Sperry, Hemisphere Deconnection and the unity in conscious awareness, <http://people.uncw.edu/puente/sperry/sperrypapers/60s/135-1968.pdf> <http://rogersperry.org>

– J.E. LeDoux, A higher-order theory of emotional consciousness, <https://www.pnas.org/content/114/10/E2016>

- D. Wegner, The Illusion of conscious will, 2002.

- The Libet Experiment, <https://www.youtube.com/watch?v=Ko2SPWgDH6o>

- V. Ramachandran, ‘It’s All Done With Mirrors’: V.S. Ramachandran and the Material Culture of Phantom Limb Research <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4904333/>- 


Uzupełniająca:
Będzie podana na zajęciach
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jonkisz
Prowadzący grup: Adam Jonkisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna podstawowe zagadnienia filozofii przyrody i matematyki
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Aktywność na zajęciach.

Wiedza
Student wymienia, opisuje i tłumaczy podstawowe zagadnienia przyrodnicze w formie filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Aktywność na zajęciach.

Umiejętności
Student potrafi analizować proste problemy przyrodnicze, dostosować narzędzie filozoficznego ujęcia, opracować wyniki i wnioski pisemnie, argumentować w grupie
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U05
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna

Umiejętności
Student potrafi posługiwać się metodyką pisania naukowej pracy filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U09
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna

Kompetencje społeczne
Student pracuje samodzielnie i zespołowo w poszukiwaniu i opracowaniu źródeł, zachowuje krytycyzm w zdobywaniu informacji przy użyciu literatury przedmiotu
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje społeczne
Student potrafi wspierać innych w realizacji projektów, potrafi podchodzić krytycznie do ujęć błędnych lub nie wartościowych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K02
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.Treści kształcenia:

Konwersatorium:
1. Filozofia przyrody vs filozofia przyrodoznawstwa  

2. Materia (koncepcje filozoficzne i naukowe) 

3. Czas i przestrzeń (jw.)

4. Rozwój przyrody (jw.) 

5. Naukowość teorii  (spór w filozofii nauki) 

6. Wzorce racjonalności naukowej (jw.)

7. Rozwój i postęp nauki (jw.)

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład ukierunkowany na dyskusję (kierowaną) omawianych problemów (w kontekście wskazanej literatury).
Oceny formujące:

Egzamin :
Egzamin jest ustny.


Inne Dyskusja na zajęciach.:
Dyskusja na zajęcia w oparciu o wygłosząną tezę.


Inne Praca pisemna:
Mozliwość napisane eseju.


Inne Aktywność na zajęciach.:
Uczestnictwo w dyskusji
Ocena końcowa:

Jest wynikiem oceny  na podstawie uczestwnictwa (merytorycznego) w zajęciach i wyników egzaminu ustnego. 

 
Literatura:

Podstawowa:
Bronk A., Metoda naukowa. NAUKA, 1/2006, s. 47-64.

Heller M., Logos wszechświata. Zarys filozofii przyrody, Kraków 2013.

Heller M., T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007.

Heller M. , J Życiński, Dylematy ewolucji, Kraków1990.

Walczak M., Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty, Lublin 2006.

Woleński J., Dwa racjonalizmy i irracjonalizm.  Roczniki Filozoficzne. T. 51, z. 1 (2003), s. 293-301.

 


Uzupełniająca:
Jodkowski K., Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Lublin 1990.

Jonkisz A.,Od wzorca do wskaźnika racjonalności. w: K. Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki? Lublin 1991 s. 9-27.

Jonkisz A, Pojęcie postępu według niektórych współczesnych filozofów (K. R. Poppera, T. S. Kuhna, I. Lakatosa, L. Laudana, J. D. Sneeda), „Ruch Filozoficzny”, T. 44, nr 3-4 (1987), s. 286-292.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jonkisz
Prowadzący grup: Adam Jonkisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)