Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrodoznawstwa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FIL-SL>FilPrzI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrodoznawstwa I
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: III rok - Filozofia - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia dotyczą filozoficznych wątków w badaniu przyrody oraz ich matematycznego ujęcia na przestrzeni dziejów. 

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Lisiak
Prowadzący grup: Bogdan Lisiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna podstawowe zagadnienia filozofii przyrody i matematyki
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Aktywność na zajęciach.

Wiedza
Student wymienia, opisuje i tłumaczy podstawowe zagadnienia przyrodnicze w formie filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Aktywność na zajęciach.

Umiejętności
Student potrafi analizować proste problemy przyrodnicze, dostosować narzędzie filozoficznego ujęcia, opracować wyniki i wnioski pisemnie, argumentować w grupie
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U05
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna.

Umiejętności
Student potrafi posługiwać się metodyką pisania naukowej pracy filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U09
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna.

Kompetencje społeczne
Student pracuje samodzielnie i zespołowo w poszukiwaniu i opracowaniu źródeł, zachowuje krytycyzm w zdobywaniu informacji przy użyciu literatury przedmiotu
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje społeczne
Student potrafi wspierać innych w realizacji projektów, potrafi podchodzić krytycznie do ujęć błędnych lub nie wartościowych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K02
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Dyskusja na zajęciach.Treści kształcenia:

Konwersatorium:
1. Pojęcie filozofii przyrody i jej metoda.

2. Kosmologia średniowieczna i heliocentryczny obraz wszechświata.

3. Metoda naukowa Galileusza.

4. Koncepcja przestrzeni i czasu w filozofii Platona i Arystotelesa.

5. Poglądy na czas i przestrzeń Kartezjusza, Newtona, Leibniza, G. Berkeleya i I. Kanta.

6. Nieskończoność przestrzeni wg Tomasza z Akwinu.

7. Elementy Euklidesa i problem piątego postulatu.

8. Geometrie nieeuklidesowe. Geometra B. Riemanna.

9. Kryzys w fizyce klasycznej. Zagadnienie eteru.

10. Teoria względności A. Einsteina a problem czasu i przestrzeni.

11. Modele kosmologiczne Einsteina, A. de Sittera i A. Friedmana.

12. Obserwacyjne podstawy kosmologii współczesnej.

13. Teoria stanu stacjonarnego i model standardowy.

14. Koncepcja praatomu G. Lemaître’a. Twierdzenie o osobliwościach.

15. Przyszłość struktur wszechświata. Zagadnienie nieskończoności czasu i przestrzeni.

16. Indeterminizm mechaniki kwantowej i problem jej interpretacji.

17. Co to jest teoria wszystkiego?

18. Kwantowa teoria grawitacji a problem przestrzeni i czasu.

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład informacyjny; dyskusja związana z wykładem.

Podręczniki, teksty drukowane.
Oceny formujące:

Egzamin ustny :
Egzamin ustny. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

Uwaga: do zaliczenia przedmiotu wymagana jest znajomość lektury obowiązkowej.


Inne Dyskusja na zajęciach.:
Dyskusja na zajęcia w oparciu o wygłosząną tezę.


Inne Aktywność na zajęciach.:
Dyskusja w na wykładzie.


Inne Praca pisemna.:
Praca pisemna na wybrany temat.
Ocena końcowa:

70% odpowiedzi na  egzaminie ustnym.

30% - obecność i aktywność na wykładach i ewentualany esej.

Uwaga: do zaliczenia przedmiotu wymagana jest znajomość lektury obowiązkowej.
Literatura:

Podstawowa:
Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007.

Hajduk, Filozofia nauk przyrodniczych, Lublin 2012.

Heller, Filozofia świata, Kraków 1992, [lektura obowiązkowa]


Uzupełniająca:
J.J. Janik, Ontologiczne aspekty fizyki, Kraków 2010.

Heller, J Życiński, Dylematy ewolucji, Kraków1990

Heller, Granice kosmosu i kosmologii, Warszawa 2005.

Heller, Logos wszechświata. Zarys filozofii przyrody, Kraków 2013.

B.K. Ridley, Czas, przestrzeń, rzeczy, Warszawa 1998.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Lisiak
Prowadzący grup: Bogdan Lisiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna podstawowe zagadnienia filozofii przyrody i matematyki
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Aktywność na zajęciach.

Wiedza
Student wymienia, opisuje i tłumaczy podstawowe zagadnienia przyrodnicze w formie filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Aktywność na zajęciach.

Umiejętności
Student potrafi analizować proste problemy przyrodnicze, dostosować narzędzie filozoficznego ujęcia, opracować wyniki i wnioski pisemnie, argumentować w grupie
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U05
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna.

Umiejętności
Student potrafi posługiwać się metodyką pisania naukowej pracy filozoficznej
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U09
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.
Inne:Praca pisemna.

Kompetencje społeczne
Student pracuje samodzielnie i zespołowo w poszukiwaniu i opracowaniu źródeł, zachowuje krytycyzm w zdobywaniu informacji przy użyciu literatury przedmiotu
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje społeczne
Student potrafi wspierać innych w realizacji projektów, potrafi podchodzić krytycznie do ujęć błędnych lub nie wartościowych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K02
Metody weryfikacji:
Egzamin ustny
Inne:Dyskusja na zajęciach.Treści kształcenia:

Konwersatorium:
1. Pojęcie filozofii przyrody i jej metoda.

2. Kosmologia średniowieczna i heliocentryczny obraz wszechświata.

3. Metoda naukowa Galileusza.

4. Koncepcja przestrzeni i czasu w filozofii Platona i Arystotelesa.

5. Poglądy na czas i przestrzeń Kartezjusza, Newtona, Leibniza, G. Berkeleya i I. Kanta.

6. Nieskończoność przestrzeni wg Tomasza z Akwinu.

7. Elementy Euklidesa i problem piątego postulatu.

8. Geometrie nieeuklidesowe. Geometra B. Riemanna.

9. Kryzys w fizyce klasycznej. Zagadnienie eteru.

10. Teoria względności A. Einsteina a problem czasu i przestrzeni.

11. Modele kosmologiczne Einsteina, A. de Sittera i A. Friedmana.

12. Obserwacyjne podstawy kosmologii współczesnej.

13. Teoria stanu stacjonarnego i model standardowy.

14. Koncepcja praatomu G. Lemaître’a. Twierdzenie o osobliwościach.

15. Przyszłość struktur wszechświata. Zagadnienie nieskończoności czasu i przestrzeni.

16. Indeterminizm mechaniki kwantowej i problem jej interpretacji.

17. Co to jest teoria wszystkiego?

18. Kwantowa teoria grawitacji a problem przestrzeni i czasu.

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład informacyjny; dyskusja związana z wykładem.

Podręczniki, teksty drukowane.
Oceny formujące:

Egzamin ustny :
Pozytywne odpowiedzi na  zadawane pytania.


Inne Dyskusja na zajęciach.:
Dyskusja na zajęcia w oparciu o wygłosząną tezę.


Inne Aktywność na zajęciach.:
Dyskusja w na wykładzie.


Inne Praca pisemna.:
Praca pisemna na wybrany temat.
Ocena końcowa:

70% odpowiedzi na  egzaminie ustnym.

30% - obecność i aktywność na wykładach i ewentualany esej.
Literatura:

Podstawowa:
Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007.

Hajduk, Filozofia nauk przyrodniczych, Lublin 2012.

Heller, Filozofia świata, Kraków 1992,Uzupełniająca:
J.J. Janik, Ontologiczne aspekty fizyki, Kraków 2010.

Heller, J Życiński, Dylematy ewolucji, Kraków1990

Heller, Granice kosmosu i kosmologii, Warszawa 2005.

Heller, Logos wszechświata. Zarys filozofii przyrody, Kraków 2013.

B.K. Ridley, Czas, przestrzeń, rzeczy, Warszawa 1998.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bremer
Prowadzący grup: Józef Bremer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)