Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia w życiu społecznym I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FIL-SL>AksZySpolI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia w życiu społecznym I
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: III rok - Filozofia - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs ma na celu wskazanie filozoficznych, a w szczególności aksjologicznych podstaw takich zjawisk społecznych jak: demokracja, tolerancja, obywatelskość, spory światopoglądowe, dyskusje etyczne i polityczne. 

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Homa
Prowadzący grup: Tomasz Homa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie aksjologiczne podstawy zjawisk kultury
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W05
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Wiedza
Student ma wiedzę o aksjologicznych podstawach instytucji społecznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W08
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Umiejętności
Student rozpoznaje aksjologiczne ugruntowanie wybranych instytucji społecznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Umiejętności
Student jest w stanie uwzględniać aksjologiczne uwarunkowania innych osób w trakcie komunikacji z nimi.
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U11
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje społeczne
Student rozumie i uznaje pluralizm uwarunkowań aksjologicznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K03
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.Treści kształcenia:

Konwersatorium:
Część I - ujęcie teoretyczne

(1) Aksjologia – wartości, standardy, zasady, wzorce i ich normatywna legitymacja.

(2) Źródła kulturowe (filozoficzne), humanistyczne i religijne aksjologii życia społecznego.

(3) Źródła prawne aksjologii życia społecznego.

(4) Teorie życia społecznego.

(5) Fundament życia społecznego.

(6) Zasady życia społecznego i politycznego.

(7) Wartości życia społecznego.

 

Część II: studium przypadków - aksjologia wybranych przejawów życia społecznego oraz jego standardów

(1) Demokracja.

 (2) Obywatelskość.

 (3) Informacja i komunikacja.

 (4) Kontrola władzy.

 (5) Tolerancja.

 (6) Spory światopoglądowe .

(7) Debaty publiczne.

(8) Protesty i strajki.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład konwersatoryjny połączony z aktywnym udziałem studentów w moderowanych przez wykładowcę dyskusjach dotyczących rozumienia aksjologii w życiu społecznym w oparciu o wybrane zagadnienia, o których mowa w "Treściach kształcenia" - Część I.

"Aktywny udział studentów" polega na merytorycznym przygotowaniu się wszystkich studentów do każdorazowego konwersatorium i aktywny w nim udział. Wymaga on: (1) przygotowania przez każdego studenta, lub zespół, wybranego studium przypadku ("Treści kształcenia - Część II) oraz prezentacji go w trakcie konwersatorium, a także (2) zapoznania się wszystkich studentów - uczestników konwersatorium z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot dyskusji danego konwersatorium.
Oceny formujące:

Egzamin :
Egzamin ustny - 50% oceny końcowej.


Inne Dyskusja na zajęciach.:
Przygotowanie studium przypadku i jego prezentacja - 50% oceny końcowej.
Ocena końcowa:

Zasady wyliczania oceny końcowej na podstawie ocen formujących:

50% – przygotowanie studium przypadku i jego przeprowadzenie.

50% – egzamin ustny.

Zasada wyliczenia oceny:

4.51 – 5.00 – bardzo dobry.

4.21 – 4.50 – dobry plus.

3.71 – 4.20 – dobry.

3.21 – 3.70 – dostateczny plus.

3.00 – 3.20 – dostateczny.

0.00 – 2.99 – niedostateczny.
Literatura:

Podstawowa:

 • Havel V., Siła bezsilnych, w: tegoż, Siła bezsilnych i inne eseje, Warszawa 2011.

 • Homa T., Obywatelskość, Kraków 2013.

 • Homa T., Wspólnotowość, Kraków 2017.

 • Karta praw podstawowych UE, Dziennik Urzędowy UE, 7.6.2016.

 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

 • Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 2012

 • Scheler M., Materialne apriori w etyce, Kraków, Znak nr 162.

 • Sołżenicyn A., Żyj bez kłamstwa, Warszawa.

 • Taylor Ch., Etyka autentyczności, Kraków 2002. • Uzupełniająca:

 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2000.

 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006.

 • Cyceron, O państwie. O prawach, Kęty 1999.

 • Frycz Modrzewski A., O poprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953.

 • Koneczny F., Polskie Logos a Ethos, Krzeszowice 2013.

 • Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 2015.

 • Machiavelli N., Książę, Kęty 2005.

 • Mill J.S., O rządzie reprezentatywnym oraz O zasadzie użyteczności, Warszawa 2011.

 • Rousseau J.-J., Umowa społeczna, PWN 1960.

 • Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

  Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Carl Humphries
  Prowadzący grup: Carl Humphries
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
  Konwersatorium - Ocena końcowa
  Efekty uczenia się:

  Wiedza
  Student zna i rozumie aksjologiczne podstawy zjawisk kultury
  Powiązane efekty kierunkowe:
  F1aK_W05
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:Dyskusja na zajęciach.

  Wiedza
  Student ma wiedzę o aksjologicznych podstawach instytucji społecznych
  Powiązane efekty kierunkowe:
  F1aK_W08
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:Dyskusja na zajęciach.

  Umiejętności
  Student rozpoznaje aksjologiczne ugruntowanie wybranych instytucji społecznych
  Powiązane efekty kierunkowe:
  F1aK_U08
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:Dyskusja na zajęciach.

  Umiejętności
  Student jest w stanie uwzględniać aksjologiczne uwarunkowania innych osób w trakcie komunikacji z nimi.
  Powiązane efekty kierunkowe:
  F1aK_U11
  Metody weryfikacji:
  Egzamin
  Inne:Dyskusja na zajęciach.

  Kompetencje społeczne
  Student rozumie i uznaje pluralizm uwarunkowań aksjologicznych
  Powiązane efekty kierunkowe:
  F1aK_K03
  Metody weryfikacji:
  Inne:Dyskusja na zajęciach.  Treści kształcenia:

  Konwersatorium:
  This course will be taught in English.
  Metody dydaktyczne:

  Konwersatorium:
  This course will be taught in English
  Oceny formujące:

  Egzamin :
  This course will be taught in English


  Inne Dyskusja na zajęciach.:
  This course will be taught in English
  Ocena końcowa:

  This course will be taught in English
  Literatura:

  Podstawowa:
  This course will be taught in English


  Uzupełniająca:
  This course will be taught in English
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)