Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziennikarstwo lifestylowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SM>DzLife
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo lifestylowe
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: I rok - Dziennikarstwo mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podstawowe wiadomości dotyczące rynku mediów w Polsce i na świecie, gotowość do krytycznej analizy omawianych problemów, umiejętność samodzielnej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Ostólska-Drzewosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Adamska-Gąszcz
Prowadzący grup: Karolina Adamska-Gąszcz, Konstancja Brodziak-Uzarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Posiada pogłębioną znajomość i zrozumienie środków oraz metod współczesnego marketingu i reklamy, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W06
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Ma pogłębioną wiedzę o teorii gatunków dziennikarskich.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Potrafi w pogłębiony sposób popularyzować wiedzę o mediach, dziennikarstwie oraz o instytucjach z nimi związanych.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do systematycznego i krytycznego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym, w aktualnych wydarzeniach, do krytycznej oceny nowych form wyrazu artystycznego, nowych form w sztuce, literaturze, filmie.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_K04
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Celem zajęć jest wykształcenie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego w zakresie dziennikarstwa lifestyle''owego; praktyczne zapoznanie studentów z historią kreowania społecznych wzorców sfery konsumpcji, a także usystematyzowanie wiedzy na temat zjawisk kulturowych kształtujących style i trendy oraz uświadomienie znaczenia określonej tożsamości – w kontekście sfery konsumpcji i życia codziennego.

 

Dziennikarstwo lifestylowe – definicja, istota, badania.

Dziennikarstwo jako przedmiot refleksji naukowej – główne nurty i problemy badawcze

Rozwój dziennikarstwa i związanych z nim teorii naukowych

Dziennikarz livestylowy a dziennikarz newsowy

Zasady dziennikarstwa livestylowego

Zmiany pokoleniowe a postrzeganie dziennikarstwa

Nowe wzory konsumpcji

Nowe formy dziennikarstwa

Przemiany w mediach wywołane przez nowe technologie komunikacji masowej

Nowe media jako środowisko komunikacji

Determinizm technologiczny

Od maszyny parowej do Web 3.0. Geneza i ewolucja nowych mediów

Komunikacja masowa w nowych mediach

Dziennikarstwo w nowych mediach. Przemiany w praktykach wykonywania zawodu

Badanie praktyk dziennikarskich we współczesnym środowisku mediów
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
wykład konwersatoryjny

pogadanka

dyskusja

prezentacja multimedialna

ćwiczenia praktyczne
Oceny formujące:

Egzamin :
Aktywność na zajęciach i udział w dyskusjach – 15%

Prezentacja – 25 %

Egzamin – 60 %
Ocena końcowa:

Egzamin ustny.

Aktywność na zajęciach i udział w dyskusjach.

Przygotowanie prezentacji.
Literatura:

Podstawowa:
Barczyk Piotr, Nowe technologie a kultura cyfrowego dostepu, [w:] B. Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.

Brants Kees, de Haan Jael, Taking the public seriously: three models of responsiveness in media and journalism, „Media Culture Society”, vol. 32 (3), 2010,  pp. 411‒428.

Briggs Asa, Burke Peter, Społeczna Historia Mediów. Od Gutenberga do Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

 


Uzupełniająca:
Castells Manuel, Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013a.

Głowacki Michał, Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów w Europie, „Studia Medioznawcze”, nr 1 (52), 2013, ss. 29‒43.

Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Studnicka
Prowadzący grup: Magda Studnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Posiada pogłębioną znajomość i zrozumienie środków oraz metod współczesnego marketingu i reklamy, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W06
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Ma pogłębioną wiedzę o teorii gatunków dziennikarskich.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Potrafi w pogłębiony sposób popularyzować wiedzę o mediach, dziennikarstwie oraz o instytucjach z nimi związanych.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do systematycznego i krytycznego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym, w aktualnych wydarzeniach, do krytycznej oceny nowych form wyrazu artystycznego, nowych form w sztuce, literaturze, filmie.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_K04
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:

 1. Idee, koncepcje i treści kampanii informacyjnych

 2. Narzędzia marketingu informacji

 3. Między osobowością dziennikarza a kreacją wizerunku

 4. Trendy i formy

 5. Projektowanie tekstów a osobowość

 6. Jak wypracować rozpoznawalny styl?

 7. Jak znaleźć i rozwijać własny głos?

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, objaśnienie, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, pokaz
Oceny formujące:

Egzamin :
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i wlicza się do oceny końcowej, aktywność na zajęciach i udział w dyskusji będą premiowane. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w trakcie semestru. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie z ustnym komentarzem portfolio dziennikarskiego, zawierającego wszystkie ćwiczenia wykonywane w trakcie semestru. Na ocenę wpływa umiejętność argumentowania idei i efektu poszczególnych ćwiczeń (z uwzględnieniem prawidłowej terminologii).
Ocena końcowa:

Ocena wystawiana jest na podstawie frekwencji (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w trakcie semestru), aktywności podczas zajęć (20%) oraz na podstawie portfolio i umiejętności jego prezentacji (80%).
Literatura:

Podstawowa:
Media i Społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Toruń 2008.

Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja – Stategie – Wyzwania, red. W.  Świerczyńska‐Głownia, A. Wąsiński, Bielsko‐Biała 2011.

Molęda‐Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja  życia publicznego, Warszawa 2013.

Anderson P. J., Ward G., Przyszłość  dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, Warszawa 2010.

Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2007.

Barczyk P., Nowe technologie a kultura cyfrowego dostepu, [w:] B. Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.

Brants K., de Haan J., Taking the public seriously: three models of responsiveness in media and journalism, „Media Culture Society”, vol. 32 (3), 2010,  pp. 411‒428.

Briggs A., Burke P., Społeczna Historia Mediów. Od Gutenberga do Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

 


Uzupełniająca:
Mendelson A., Image is Everything: Celebrities, the Paparazzi and the Practice of Journalism, Conference Papers International Communication Association. Annual Meeting”, New York 2005.

Goban‐Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.

Castells M., Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.

Głowacki M., Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów w Europie, „Studia Medioznawcze”, nr 1 (52), 2013, ss. 29‒43.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)