Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Characteristics of International Media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SM>ChIMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Characteristics of International Media
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: II rok - Dziennikarstwo mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The module investigates international media, its characteristics both as a global and as national, regional or local systems. It introduces students to various media systems and media conventions and its communication and cultural conventions. It also focuses on the divergent demands of global vs regional  market demands as contributing factor of content/ form differentiation. It emphasizes the economic ramifications of media market as well as recent redefinition of primary news channels.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Wadas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wadas
Prowadzący grup: Andrzej Wadas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate an engaged and perceptive understanding of the international media system/s.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate an engaged and perceptive understanding of communication and cultural conventions of various international media.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W02, D2a_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and analyse range of various international media communiqués and coverage.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and analyse cultural context of media coverage.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be aware that learning is non ending process
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_K05
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be aware of his social obligation towards active cultural participation.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_K04
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Moduł dotyczy międzynarodowych mediów, zarówno na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wprowadza studentów do różnych systemów medialnych i konwencji medialnych i  komunikacji w wymiarze politycznym, społecznym, religijnym, kulturowym. Skupia się również na napięciach między globalnych a regionalnych wymaganiach rynku jako czynników przyczyniających się do przekazywanych treści i formy ich zróżnicowania. Moduł podkreśla ekonomiczne konsekwencje rynku medialnego, jak również ewolucję kanałów informacyjnych.

Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie syllabusa i prezentacji studenckich.
Wprowadzenie do przedmiotu. Natura i tło historyczne tak zwanej "czwartej władzy".
Prezentacja studencka i dyskusja na podstawie książki: "The Age of Information".
Prezentacja studentów: Jacques Ellul, Propaganda; A. Golitsyn, Nowe kłamstwa dla starych.
Media środkowoeuropejskie w szerszym kontekście: amerykańskie, niemieckie i rosyjskie sieci wpływów. Prezentacja i dyskusja studentów.
Szerszy kontekst: Media w zglobalizowanym świecie. Prezentacja i dyskusja studentów.
Media masowe w Stanach Zjednoczonych (1918-2020). Tło historyczne. Prezentacja i dyskusja.
Media masowe w Europie (1989-2019). Studenckie prezentacje i dyskusja.
Media masowe w Niemczech. Prezentacja i dyskusja.
Krajobraz medialny w Rosji. Prezentacja i dyskusja.
Media w Chinach. Tło historyczne i rozwój
Media w Polsce. Prezentacje studentów i dyskusja.
Media masowe w świecie muzułmańskim.
Katolickie środki masowego przekazu. Prezentacje studentów i dyskusja.
Studium przypadku: Astroturfing, Fake News, False Flag Operations. Studenckie prezentacje i dyskusja.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim w oparciu o prezentację w powerpoint. Ze względu na aktualną sytuację zdrowotną,prezentacje i dyskusje będą prowadzone zdalnie na platformie Teams w formie prezentacji powerpoint. Jeśli jednak warunki pozwolą, wykłady będą prowadzone w trybie zwykłym na uczelni. Studenci otrzymają ponadto materiały w wersji pdf do indywdualnych studiów.

 
Oceny formujące:

Egzamin :
Zaliczenie będzie wystawione w oparciu o trzy elementy: przygotowanie prezentacji w powerpoint na wybrany temat, aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

 
Ocena końcowa:

Egzamin ustny i średnia z trzech ocen: indywidualnej prezentacji w powerpoint wybranego zagadnienia, merytorycznej dyskusji  podczas seminarium oraz frekwencji.
Literatura:

Podstawowa:
Tomasz Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2001.

Asa Briggs, Peter Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do internetu, Państwowe Wydawnicwo Naunkowe, Warszawa 2010.

Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2020.Uzupełniająca:
Andrzej Zarębski, Rola radia w świecie mediów, w:  Radio : szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997,  Kraków, 1997, s. 93-99

Andrzej Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie : wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2012.

Dorota Siemieniecka, Teorie kształcenia w świecie cyfrowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.

 

 
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Victor Khroul
Prowadzący grup: Victor Khroul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate an engaged and perceptive understanding of the international media system/s.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate an engaged and perceptive understanding of communication and cultural conventions of various international media.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W02, D2a_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and analyse range of various international media communiqués and coverage.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and analyse cultural context of media coverage.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be aware that learning is non ending process
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_K05
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be aware of his social obligation towards active cultural participation.
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_K04
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Moduł dotyczy międzynarodowych mediów, zarówno na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wprowadza studentów do różnych systemów medialnych i konwencji medialnych i  komunikacji w wymiarze politycznym, społecznym, religijnym, kulturowym. Skupia się również na napięciach między globalnych a regionalnych wymaganiach rynku jako czynników przyczyniających się do przekazywanych treści i formy ich zróżnicowania. Moduł podkreśla ekonomiczne konsekwencje rynku medialnego, jak również ewolucję kanałów informacyjnych.

Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie syllabusa i prezentacji studenckich.
Wprowadzenie do przedmiotu. Natura i tło historyczne tak zwanej "czwartej władzy".
Prezentacja studencka i dyskusja na podstawie książki: "The Age of Information".
Prezentacja studentów: Jacques Ellul, Propaganda; A. Golitsyn, Nowe kłamstwa dla starych.
Media środkowoeuropejskie w szerszym kontekście: amerykańskie, niemieckie i rosyjskie sieci wpływów. Prezentacja i dyskusja studentów.
Szerszy kontekst: Media w zglobalizowanym świecie. Prezentacja i dyskusja studentów.
Media masowe w Stanach Zjednoczonych (1918-2020). Tło historyczne. Prezentacja i dyskusja.
Media masowe w Europie (1989-2019). Studenckie prezentacje i dyskusja.
Media masowe w Niemczech. Prezentacja i dyskusja.
Krajobraz medialny w Rosji. Prezentacja i dyskusja.
Media w Chinach. Tło historyczne i rozwój
Media w Polsce. Prezentacje studentów i dyskusja.
Media masowe w świecie muzułmańskim.
Katolickie środki masowego przekazu. Prezentacje studentów i dyskusja.
Studium przypadku: Astroturfing, Fake News, False Flag Operations. Studenckie prezentacje i dyskusja.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim w oparciu o prezentację w powerpoint. Ze względu na aktualną sytuację zdrowotną, prezentacje i dyskusje będą prowadzone zdalnie na platformie Teams w formie prezentacji powerpoint. Jeśli jednak warunki pozwolą, wykłady będą prowadzone w trybie zwykłym na uczelni. Studenci otrzymają ponadto materiały w wersji pdf do indywdualnych studiów.

 
Oceny formujące:

Egzamin :
Ocvena końcowa będzie średnią z trzech ocen: indywidualnej prezentacji w powerpoint wybranego zagadnienia, merytorycznej dyskusji  podczas seminarium oraz frekwencji.
Ocena końcowa:

Ocena końcowa będzie średnią z trzech ocen: indywidualnej prezentacji w powerpoint wybranego zagadnienia, merytorycznej dyskusji  podczas seminarium oraz frekwencji.
Literatura:

Podstawowa:
Tomasz Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2001.

Asa Briggs, Peter Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do internetu, Państwowe Wydawnicwo Naunkowe, Warszawa 2010.

Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2020.Uzupełniająca:
Andrzej Zarębski, Rola radia w świecie mediów, w:  Radio : szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997,  Kraków, 1997, s. 93-99

Andrzej Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie : wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2012.

Dorota Siemieniecka, Teorie kształcenia w świecie cyfrowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.

 

 
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ID NN
Prowadzący grup: ID NN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)