Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne ruchy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SL>WsRuSp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne ruchy społeczne
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: III rok - Dziennikarstwo i kom. społ. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ruchy społeczne stanowią stały i aktywny element krajobrazu polityczno-kulturowego współczesnych społeczeństw. Na gruncie socjologii humanistycznej ruchy społeczne stanowią główne czynniki zmiany społecznej i rozwoju społecznego. Kurs ma na celu przeprowadzenie konwersatoryjnego przeglądu najważniejszych kategorii tychże ruchów oraz zapoznanie się ze specyfiką ich reprezentatywnych przykładów. Podział ruchów społecznych zostanie przeprowadzony ze względu na zakres działania, typ wprowadzanych zmian, grupy docelowe, metody działania, skalę działania. Zostaną  omówione stare i nowe ruchy społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dekert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dekert
Prowadzący grup: Tomasz Dekert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla studiowanego kierunku i wybranej ścieżki kształcenia
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Posiada podstawowe umiejętności obserwacji oraz analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych oraz ich przemian z uwzględnieniem właściwych im kontekstów, a także umie przygotować na ich podstawie spójny przekaz informacyjny lub publicystyczny
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do doskonalenia warsztatu dziennikarskiego przez całe życie oraz działań na rzecz środowiska społecznego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do świadomego uczestniczenia w debatach na temat mediów i ich obecności w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K04
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do uznania znaczenia dziennikarstwa i mediów dla utrzymania i rozwoju więzi społecznych w różnych środowiskach i kręgach kulturowych oraz relacji międzyśrodowiskowych i międzykulturowych
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K06
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Pojęcie ruchu społecznego, geneza ruchów społecznych, najważniejsze kategorie; socjologiczne teorie nt. powstawania ruchów społecznych.

Ruchy ekologiczne.

Ruchy nacjonalistyczne/antynacjonalistyczne.

Ruchy równościowe – feminizm.

Ruchy równościowe – mniejszości seksualne.

Ruchy anty- i pronuklearne.

Ruchy na rzecz wolnego oprogramowania
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Referat z prezentacją.

Debata oksfordzka.

Analiza tekstu z dyskusją.

Wykład konwersatoryjny.
Oceny formujące:

Egzamin :
Ocena za przygotowanie i poprowadzenie dyskusji na temat danego ruchu religijnego lub parareligijnego.

Ocena z egzaminu pisemnego obejmującego kwestie teoretyczne oraz znajomość omawianych na zajęciach ruchów religijnych i parareligijnych.

 
Ocena końcowa:

Warunkiem wystawienia oceny końcowej będzie przygotowanie i poprowadzenie dyskusji w trakcie zajęć oraz zdanie egzaminu pisemnego. W obu przypadkach należy uzyskać co najmniej ocenę dostateczną. Ocena końcowa będzie średnią ważoną z ocen cząstkowych przy wagach, odpowiednio: 2 i 4.
Literatura:

Podstawowa:
Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2009.

Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008.

Offe Claus, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, w: Władza i społeczeństwo: Antologia tekstów z socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków2011.

Pomieciński A., Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości,

Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1966.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Wallerstein I., Sh. Zukin, 1968 – rewolucja w systemie światowym, “Krytyka Polityczna” 6 (2004).

„Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 2/7 (2012), numer pt. Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?, http://www.decydujmyrazem.pl/files/AZP_7_8_OK_PREV_netto_.pdf


Uzupełniająca:
Brak danychZajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Victor Khroul
Prowadzący grup: Victor Khroul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla studiowanego kierunku i wybranej ścieżki kształcenia
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Posiada podstawowe umiejętności obserwacji oraz analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych oraz ich przemian z uwzględnieniem właściwych im kontekstów, a także umie przygotować na ich podstawie spójny przekaz informacyjny lub publicystyczny
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do doskonalenia warsztatu dziennikarskiego przez całe życie oraz działań na rzecz środowiska społecznego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K01
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do świadomego uczestniczenia w debatach na temat mediów i ich obecności w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K04
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Jest gotów do uznania znaczenia dziennikarstwa i mediów dla utrzymania i rozwoju więzi społecznych w różnych środowiskach i kręgach kulturowych oraz relacji międzyśrodowiskowych i międzykulturowych
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K06
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Pojęcie ruchu społecznego, geneza ruchów społecznych, najważniejsze kategorie; socjologiczne teorie nt. powstawania ruchów społecznych.

Ruchy ekologiczne.

Ruchy nacjonalistyczne/antynacjonalistyczne.

Ruchy równościowe – feminizm.

Ruchy równościowe – mniejszości seksualne.

Ruchy anty- i pronuklearne.

Ruchy na rzecz wolnego oprogramowania
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Referat z prezentacją.

Debata oksfordzka.

Analiza tekstu z dyskusją.

Wykład konwersatoryjny.
Oceny formujące:

Egzamin :
Warunkiem wystawienia oceny końcowej będzie przygotowanie i poprowadzenie dyskusji w trakcie zajęć oraz zdanie egzaminu pisemnego. W obu przypadkach należy uzyskać co najmniej ocenę dostateczną. Ocena końcowa będzie średnią ważoną z ocen cząstkowych przy wagach, odpowiednio: 2 i 4.
Ocena końcowa:

Warunkiem wystawienia oceny końcowej będzie przygotowanie i poprowadzenie dyskusji w trakcie zajęć oraz zdanie egzaminu pisemnego. W obu przypadkach należy uzyskać co najmniej ocenę dostateczną. Ocena końcowa będzie średnią ważoną z ocen cząstkowych przy wagach, odpowiednio: 2 i 4.
Literatura:

Podstawowa:
Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2009.

Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008.

Offe Claus, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, w: Władza i społeczeństwo: Antologia tekstów z socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków2011.

Pomieciński A., Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości,

Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1966.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Wallerstein I., Sh. Zukin, 1968 – rewolucja w systemie światowym, “Krytyka Polityczna” 6 (2004).

„Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 2/7 (2012), numer pt. Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?, http://www.decydujmyrazem.pl/files/AZP_7_8_OK_PREV_netto_.pdf


Uzupełniająca:
Brak danychZajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dekert
Prowadzący grup: Tomasz Dekert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)