Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SL>SemCz.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: II rok - Dziennikarstwo i kom. społ - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Bodzioch-Bryła, Ewa Chłap-Nowak, Dariusz Grzonka, Andrzej Wadas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maciaszek
Prowadzący grup: Przemysław Bukowski, Ewa Chłap-Nowak, Stanisław Cieślak, Edyta Koncewicz-Dziduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu dziedziny nauk humanistycznych, zwłaszcza nauk o kulturze i religii (a także literaturoznawstwa, filozofii, historii, językoznawstwa) oraz dziedziny nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach w kontekście właściwym dla dziennikarstwa.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Ma zaawansowaną wiedzę o wybranych elementach związanych ze wzajemnymi zależnościami pomiędzy dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych, ich metodologii oraz wzajemnych relacjach, a także o usytuowaniu zagadnień związanych z praktyczną działalnością dziennikarską w zakresie nauk, o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady analizy oraz interpretacji wytworów kultury, faktów życia społecznego, politycznego i gospodarczego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W08
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności przemysłowej, prawa prasowego i działalności medialnej oraz z zakresu prawa autorskiego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W10
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi stosować zasady stylistyki i kultury języka polskiego oraz retoryki i erystyki dziennikarskiej w pisemnych i ustnych formach wypowiedzi
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Posiada podstawowe umiejętności obserwacji oraz analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych oraz ich przemian z uwzględnieniem właściwych im kontekstów
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U08
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi analizować i krytycznie oceniać sposoby komunikowania w życiu publicznym, formułować opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze, jak również weryfikować je
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U09
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi posługiwać się systemami prawnymi, w tym prawem ochrony własności przemysłowej i prawem autorskim
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U14
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, a także ich wykorzystania w debacie
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U17
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne
Jest gotów do doskonalenia warsztatu dziennikarskiego przez całe życie oraz działań na rzecz środowiska społecznego
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K04
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowejTreści kształcenia:

Seminarium:
1. Zasady pracy seminaryjnej i reguły postępowania w zakresie przygotowania prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego (6h)

2. Przedstawienie podstawowych kwestii związanych z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej (4h)

3. Metodologia pracy naukowej w badaniach społecznych (6h)

4. Formowanie i wybór tematów prac magisterskich (6h)

5. Określenie celów badawczych, zakresu pracy, zadania badawczego (8h)

6. Stan badań i literatura przedmiotu (6h)

7. Opracowanie konspektu i określenie zasad jego realizacji (6h)

8. Bibliografia (zasady sporządzania bibliografii i przypisów) (6h)

9. Przygotowanie i przeprowadzenie badań, ich opracowanie (12h)

10. Prezentacja kolejnych fragmentów pracy w miarę ich powstawania (20h)

11. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz prace redakcyjne potrzebne do stworzenia ostatecznej wersji pracy (10h)
Metody dydaktyczne:

Seminarium:
Metody oparte na słowie: wykład konwersatoryjny, studium przypadku, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką, praca z tekstem źródłowym (środki: prezentacja multimedialna, monografie, podręczniki akademickie i skrypty). Praca w grupach, rozmowa nauczająca z elementami wykładu; dyskusja; wykład; "burza mózgów".
Oceny formujące:

Inne Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej:
Obecność i aktywność na zajęciach.  Przygotowywanie zleconych etapów pracy dyplomowej.
Ocena końcowa:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie obserwacji jego samodzielnej pracy przy pisaniu pracy dyplomowej oraz jego posiadanej wiedzy, niezbędnej w tym zakresie. Podstawowym warunkiem otrzymania zaliczenia w semestrze 4 jest złożenie ukończonej pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnych ocen od promotora i recenzenta.
Literatura:

Podstawowa:
1. B. Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

2. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. M. Magdziarz, Metodologia badań nad mediami - nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, "Studia Medioznawcze", nr 2(53) 2013.

4. Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

5. Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.


Uzupełniająca:
1. S. Kamiński, Metoda i język: Studia z semiotyki i metodologii nauk, TN KUL, Lublin 1994.

2. J. M. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.

3. Zasoby internetowe dotyczące merytorycznych i formalnych aspektów pisania prac dyplomowych.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bigaj-Zwonek
Prowadzący grup: Dariusz Grzonka, Marek Hałaburda, Tomasz Kornecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię z zakresu dziedziny nauk humanistycznych, zwłaszcza nauk o kulturze i religii (a także literaturoznawstwa, filozofii, historii, językoznawstwa) oraz dziedziny nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach w kontekście właściwym dla dziennikarstwa.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Ma zaawansowaną wiedzę o wybranych elementach związanych ze wzajemnymi zależnościami pomiędzy dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych, ich metodologii oraz wzajemnych relacjach, a także o usytuowaniu zagadnień związanych z praktyczną działalnością dziennikarską w zakresie nauk, o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady analizy oraz interpretacji wytworów kultury, faktów życia społecznego, politycznego i gospodarczego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W08
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności przemysłowej, prawa prasowego i działalności medialnej oraz z zakresu prawa autorskiego.
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W10
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi stosować zasady stylistyki i kultury języka polskiego oraz retoryki i erystyki dziennikarskiej w pisemnych i ustnych formach wypowiedzi
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U02
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Posiada podstawowe umiejętności obserwacji oraz analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych oraz ich przemian z uwzględnieniem właściwych im kontekstów
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U08
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi analizować i krytycznie oceniać sposoby komunikowania w życiu publicznym, formułować opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze, jak również weryfikować je
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U09
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Potrafi posługiwać się systemami prawnymi, w tym prawem ochrony własności przemysłowej i prawem autorskim
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U14
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Umiejętności
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, a także ich wykorzystania w debacie
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U17
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne
Jest gotów do doskonalenia warsztatu dziennikarskiego przez całe życie oraz działań na rzecz środowiska społecznego
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K04
Metody weryfikacji:
Inne:Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowejTreści kształcenia:

Seminarium:


 • prace przygotowawcze związane z konstruowaniem tekstu naukowego – wybór problematyki, tematu, celu badań, formułowanie problemów badawczych/tez, schemat konstrukcyjny pracy licencjackiej

 • styl naukowy

 • umiejętność przeprowadzania kwerendy, w tym korzystania z baz internetowych i elektronicznych zasobów bibliotecznych

 • praca z tekstem: umiejętność parafrazowania, streszczania,

 • problem plagiatu

 • wstęp pracy oraz zakończenie (sposób tworzenia, kryteria)

 • rodzaje, budowa i cel przypisów

 • przypisy – zasady tworzenia zgodne z wytycznymi AIK

 • cytowanie bezpośrednie – zasady posługiwania się cytatem, rola cytatu w tekście naukowym

 • bibliografia – zasady tworzenia zgodnie z wytycznymi AIK

 • abstrakt a streszczenie

 • kryteria oceny pracy licencjackiej


 • Metody dydaktyczne:

  Seminarium:
  Dyskusja, analiza tekstów naukowych, analiza dokumentów, wykład konwersatoryjny, prezentacja, „burza mózgów”.
  Oceny formujące:

  Inne Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej:
  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie oceny postępów związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, jego wiedzy niezbędnej w tym zakresie oraz aktywności podczas zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych poniżej elementów, wskazanych dla poszczególnych semestrów:

  I semestr – Zaliczenie kursu następuje na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (stacjonarnie/zdalnie - według harmonogramu), wywiązania się z zadań domowych, frekwencji  (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz pisemnego sformułowania tematu pracy, określenia jej celu i tezy, opracowania ogólnego/wstępnego planu oraz przygotowania spisu podstawowej literatury tematu (przynajmniej 10 pozycji).

  II semestr – Zaliczenie kursu następuje na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wywiązania się z zadań domowych, frekwencji (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz opracowania przynajmniej jednego rozdziału pracy i oddania go w wyznaczonym przez promotora terminie, który pozwoli prowadzącemu na sprawdzenie (a studentowi umożliwi naniesienie ewentualnych poprawek) do końca semestru zimowego.

  III semestr –  Dopuszczalne indywidualne konsultacje. Zaliczenie następuje na podstawie złożenia gotowej pracy w terminie obowiązującym w danym roku akademickim.
  Ocena końcowa:

  Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w danym semestrze studiów jest pozytywna ocena działań studenta, formułowana na podstawie obserwacji jego samodzielnej pracy przy pisaniu pracy dyplomowej oraz jego posiadanej wiedzy, niezbędnej w tym zakresie.
  Literatura:

  Podstawowa:
  Wykazy literatury zostaną ustalone w trakcie zajęć, m.in. w zależności od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.


  Uzupełniająca:
  Brak danych  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Seminarium, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Beata Bigaj-Zwonek
  Prowadzący grup: Przemysław Bukowski, Ewa Chłap-Nowak, Dariusz Grzonka, Edyta Koncewicz-Dziduch
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
  Seminarium - Zaliczenie
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)