Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziennikarstwo śledcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SL>Dzsled
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo śledcze
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: III rok - Dziennikarstwo i kom. społ. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką dziennikarstwa śledczego, wiążącego się ze szczególną funkcją mediów, jaką jest funkcja kontrolna oraz wypracowanie umiejętności analizy dokumentów, pozyskiwaniem informacji, weryfikacji informacji i informatorów oraz ochroną źródeł informacji i etapami przygotowania materiału do publikacji. Założeniem jest zatem wypracowanie podstaw do pracy w charakterze dziennikarza śledczego. Z tej racji szczególny nacisk położony jest na aspekt prawny i etyczny zawodu dziennikarza, w tym - wiążącą się nieodzownie z dziennikarstwem - odpowiedzialność za słowo i służbę w interesie społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Daraż-Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Daraż-Duda
Prowadzący grup: Katarzyna Daraż-Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna specyfikę dziennikarstwa śledczego
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania materiału śledczego do publikacji
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_W12, D1p_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student potrafi dotrzeć do źródeł informacji oraz przeprowadzić analizę dokumentów
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U10, D1p_U14
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student potrafi przygotować materiał do publikacji z zachowaniem wszystkich istotnych dla tego dzieła etapów
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_U11
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Student rozumie konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego dziennikarza specjalizującego się w dziennikarstwie śledczym
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K03, D1p_K05
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Student posiada przekonanie o szczególnym znaczeniu profesjonalności w swoim działaniu, zachowaniu wszelkich zasad etyki dziennikarskiej
Powiązane efekty kierunkowe:
D1p_K05
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Zajęcia praktyczne:
Geneza, definicje i rodzaje dziennikarstwa śledczego. Rola dziennikarstwa śledczego Niebezpieczeństwa wiążące się z pracą dziennikarza śledczego – kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej. Case study (nagrodzone materiały dziennikarzy śledczych – wybrane)

Źródła informacji – pozyskiwanie, weryfikacja, ochrona źródeł informacji (tajemnica zawodowa dziennikarza)

Metody pracy dziennikarza śledczego – w tym prowokacja dziennikarska (granice prawne i etyczne), nagrywanie bez zgody nagrywanego; tajemnica korespondencji a interes publiczny

Etapy postępowania podczas przygotowywania materiału śledczego – wybór tematu i uzasadnienie wyboru tematu, ustalenie etapów i sposobu działania, realizacja (prezentacja efektów pracy na każdym etapie przygotowywania materiału śledczego; prezentacja przygotowanego materiału śledczego będącego efektem samodzielnej, systematycznej pracy studenta)
Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne:
wykład informacyjny

odczyt

objaśnienie

metoda przypadków

dyskusja okrągłego stołu

analiza tekstu z dyskusją
Oceny formujące:

Egzamin :
Materiał śledczy przygotowany samodzielnie przez studenta z zachowaniem wszystkich etapów postępowania, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych obowiązujących w pracy dziennikarza śledczego potwierdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta nabyte podczas zajęć
Ocena końcowa:

Egzamin ustny na podstawie materiału śledczego przygotowanego samodzielnie przez studenta, sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta nabyte podczas zajęć
Literatura:

Podstawowa:

 • Chyliński M., Obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych a profesjonalizm dziennikarski, „Studia Medioznawcze”, 2014, nr 3 (58), s. 25-37.

 • Eichstaedt K., Tajemnica dziennikarska – wybrane zagadnienia, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, 2019, nr 14, s. 15-25.

 • Hoffmann T., Wybrane aspekty rozwoju dziennikarstwa śledczego w Polsce, „Media i Społeczeństwo”, 2018, nr 9, s. 44-57.

 • Jurek K., Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, 2011, nr 1 (6), s. 97-111.

 • Koper R., Śledztwo dziennikarskie – anachronizm czy utylitaryzm?, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2018, t. 61, nr 3 (235), s. 388-403.

 • Palczewski M., Prowokacja dziennikarska. Definicja, aspekty prawne i etyczne, typologie, „Studia Medioznawcze”, 2008, nr 2 (33), s. 71-91.

 • Popielec D., Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy, Bydgoszcz 2019. • Uzupełniająca:

 • Adamczyk W., Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008.

 • Adamczyk W., Od indywidualizmu do zespołowości: I-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych, „Przegląd Politologiczny”, nr. 1, 2016, s. 143-164.

 • Aktualne publikacje – prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe.

 • Palczewski M., Worsowicz M., News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, Łódź 2011.

 • Polińska P., Dziennikarstwo śledcze w przestrzeni lokalnej. Analiza prasoznawcza publikacji „Dziennika Zachodniego” z 2015 roku, „Kultura, Media, Teologia”, nr 30, 2017, 137-150.

 • Zasada M., Kondycja dziennikarstwa śledczego w Polsce, „Kwartalnik Naukowy OAP „ePoliticon””, 2014, 12, s. 109-125.

 • Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

  Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Katarzyna Daraż-Duda, Leszek Gęsiak, Piotr Ufnal
  Prowadzący grup: Katarzyna Daraż-Duda, Leszek Gęsiak, Piotr Ufnal
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
  Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa
  Efekty uczenia się:

  Wiedza
  Student zna specyfikę dziennikarstwa śledczego
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_W13
  Metody weryfikacji:
  Egzamin

  Wiedza
  Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania materiału śledczego do publikacji
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_W12, D1p_W13
  Metody weryfikacji:
  Egzamin

  Umiejętności
  Student potrafi dotrzeć do źródeł informacji oraz przeprowadzić analizę dokumentów
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_U10, D1p_U14
  Metody weryfikacji:
  Egzamin

  Umiejętności
  Student potrafi przygotować materiał do publikacji z zachowaniem wszystkich istotnych dla tego dzieła etapów
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_U11
  Metody weryfikacji:
  Egzamin

  Kompetencje społeczne
  Student rozumie konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego dziennikarza specjalizującego się w dziennikarstwie śledczym
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_K03, D1p_K05
  Metody weryfikacji:
  Egzamin

  Kompetencje społeczne
  Student posiada przekonanie o szczególnym znaczeniu profesjonalności w swoim działaniu, zachowaniu wszelkich zasad etyki dziennikarskiej
  Powiązane efekty kierunkowe:
  D1p_K05
  Metody weryfikacji:
  Egzamin  Treści kształcenia:

  Zajęcia praktyczne:
  Geneza, definicje i rodzaje dziennikarstwa śledczego.

  Rola dziennikarstwa śledczego; specyfika pracy dziennikarza śledczego; niebezpieczeństwa wiążące się z pracą dziennikarza śledczego – kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej (case study).

  Źródła informacji – pozyskiwanie, weryfikacja, ochrona źródeł informacji (tajemnica zawodowa dziennikarza).

  Metody pracy dziennikarza śledczego – w tym prowokacja dziennikarska (granice prawne i etyczne), nagrywanie bez zgody nagrywanego; tajemnica korespondencji a interes publiczny.

  Etapy postępowania podczas przygotowywania materiału śledczego – wybór tematu i uzasadnienie wyboru tematu, ustalenie etapów i sposobu działania, realizacja (prezentacja efektów pracy na każdym etapie przygotowywania materiału śledczego; prezentacja przygotowanego materiału śledczego będącego efektem samodzielnej, systematycznej pracy studenta).
  Metody dydaktyczne:

  Zajęcia praktyczne:
  wykład informacyjny

  odczyt

  objaśnienie

  metoda przypadków

  dyskusja okrągłego stołu

  analiza tekstu z dyskusją

  zajęcia praktyczne 
  Oceny formujące:

  Egzamin :
  Materiał dziennikarski przygotowany przez studenta w terminie z zachowaniem wszystkich etapów postępowania, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych obowiązujących w pracy dziennikarza potwierdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta nabyte podczas zajęć.

  Egzamin ustny na podstawie materiału dziennikarskiego przygotowanego przez studenta sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte podczas zajęć.

   

   
  Ocena końcowa:

  Egzamin ustny na podstawie materiału śledczego przygotowanego przez studenta, sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta nabyte podczas zajęć.
  Literatura:

  Podstawowa:

 • Chyliński M., Obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych a profesjonalizm dziennikarski, „Studia Medioznawcze”, 2014, nr 3 (58), s. 25-37.

 • Eichstaedt K., Tajemnica dziennikarska – wybrane zagadnienia, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, 2019, nr 14, s. 15-25.

 • Hodalska M., Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy, Kraków 2017 (wybrane fragmenty).

 • Hoffmann T., Wybrane aspekty rozwoju dziennikarstwa śledczego w Polsce, „Media i Społeczeństwo”, 2018, nr 9, s. 44-57.

 • Jurek K., Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, 2011, nr 1 (6), s. 97-111.

 • Koper R., Śledztwo dziennikarskie – anachronizm czy utylitaryzm?, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2018, t. 61, nr 3 (235), s. 388-403.

 • Palczewski M., Prowokacja dziennikarska. Definicja, aspekty prawne i etyczne, typologie, „Studia Medioznawcze”, 2008, nr 2 (33), s. 71-91.

 • Popielec D., Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy, Bydgoszcz 2019. • Uzupełniająca:

 • Adamczyk W., Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008.

 • Adamczyk W., Od indywidualizmu do zespołowości: I-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych, „Przegląd Politologiczny”, nr. 1, 2016, s. 143-164.

 • Aktualne publikacje – prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe.

 • Palczewski M., Worsowicz M., News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, Łódź 2011.

 • Polińska P., Dziennikarstwo śledcze w przestrzeni lokalnej. Analiza prasoznawcza publikacji „Dziennika Zachodniego” z 2015 roku, „Kultura, Media, Teologia”, nr 30, 2017, 137-150.

 • Zasada M., Kondycja dziennikarstwa śledczego w Polsce, „Kwartalnik Naukowy OAP „ePoliticon””, 2014, 12, s. 109-125.

 • Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: (brak danych)
  Prowadzący grup: Katarzyna Daraż-Duda
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
  Zajęcia praktyczne - Ocena końcowa
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)