Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka transportowa jako polityka publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SM>PoTrPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka transportowa jako polityka publiczna
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja mgr - obieralne - polityki sektorowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Konwersatorium zapoznaje studentów z teorią i praktyką polityki transportowej w odniesieniu do polskiego systemu transportowego oraz dobrych wzorców europejskich. Wyjaśnia znaczenie pełnego rachunku ekonomicznego w transporcie oraz uświadamia potrzebę prowadzenia polityki transportu zrównoważonego. Zwraca uwagę na współzależność polityk przestrzennej i transportowej. Analizuje możliwe cele i narzędzia polityki transportowej. Przedstawia przykłady skutków ubocznych wynikających z ułomności systemu prawno-organizacyjnego transportu w Polsce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborowski
Prowadzący grup: Łukasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student rozumie przyczyny występowania i charakter potrzeb transportowych
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student rozróżnia gałęzi transportu, rozumie związki i różnice między sferami infrastruktury, organizacji i wykonania przewozów
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W03, K2_W05
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student rozumie znaczenie polityki transportowej jako elementu polityki przestrzennej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01, K2_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student zna prawne i instytucjonalne uwarunkowania polityki transportowej oraz prawne i ekonomiczne narzędzia polityki transportowej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W11, K2_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student ma ogólne rozeznanie w kształcie sieci transportowej, rynku przewozów i organizacji transportu publicznego w Polsce
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W05
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student zna przesłanki społeczne i ekonomiczne oraz zasady polityki transportu zrównoważonego
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Umiejętności
Student dowodzi potrzeby prowadzenia polityki transportu zrównoważonego
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Umiejętności
Student ocenia wpływ infrastrukturalnych i organizacyjnych rozwiązań transportowych na rozwój regionów i miast
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Kompetencje społeczne
Student docenia wagę edukacji społecznej w zakresie pożądanych kierunków polityki transportowej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K04, K2_K08
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Kompetencje społeczne
Student docenia wagę transportu publicznego jako narzędzia promocji solidarności społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K08, K2_K09
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowyTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Potrzeba transportowa jako skutek braku dostępności dóbr. Polityka transportowa jako element polityki przestrzennej. Gałęzi transportu. Infrastruktura, organizacja a przewozy.Zakres polityki transportowej

Prawne i instytucjonalneuwarunkowania polityki transportowej. Zalety i wady gałęzi transportu. Koszty zewnętrzne. Nierównowaga gałęziowa jako wynik ułomnego rachunku ekonomicznego. Stosowane i możliwe sposoby równoważenia międzygałęziowego podziału pracy. Polska na tle Europy

Transport a rozwój regionalny. Złudny wkład do PKB. Pożądane i niepożądane skutki modernizacji infrastruktury. Teoretyczne przesłanki kształtowania sieci transportowej. Sieć transportowa europejska, krajowa, miejska w dokumentach planistycznych. Ułomności sieci transportowych w Polsce

Współczesne systemy transportu publicznego. „Alternatywne” środki transportu. Transport w mieście jako czynnik odnowy bądź degradacji przestrzeni. Modele organizacji transportu publicznego. Związki transportowe. Ułomności organizacji transportu publicznego w skali kraju, województwa i miasta

Polityka transportowa jako element polityki społecznej
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja związana z wykładem
Oceny formujące:

Egzamin test zaliczeniowy:
Test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru 
Ocena końcowa:

Test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru - 100%
Literatura:

Podstawowa:
Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa 2010

J. Wesołowski, Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008

Ł. Zaborowski, Tramwaj dla polskich miast, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2018


Uzupełniająca:
Brak danychZajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborowski
Prowadzący grup: Łukasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student rozumie przyczyny występowania i charakter potrzeb transportowych
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student rozróżnia gałęzi transportu, rozumie związki i różnice między sferami infrastruktury, organizacji i wykonania przewozów
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W03, K2_W05
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student rozumie znaczenie polityki transportowej jako elementu polityki przestrzennej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01, K2_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student zna prawne i instytucjonalne uwarunkowania polityki transportowej oraz prawne i ekonomiczne narzędzia polityki transportowej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W11, K2_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student ma ogólne rozeznanie w kształcie sieci transportowej, rynku przewozów i organizacji transportu publicznego w Polsce
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W05
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Wiedza
Student zna przesłanki społeczne i ekonomiczne oraz zasady polityki transportu zrównoważonego
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W13
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Umiejętności
Student dowodzi potrzeby prowadzenia polityki transportu zrównoważonego
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Umiejętności
Student ocenia wpływ infrastrukturalnych i organizacyjnych rozwiązań transportowych na rozwój regionów i miast
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Kompetencje społeczne
Student docenia wagę edukacji społecznej w zakresie pożądanych kierunków polityki transportowej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K04, K2_K08
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowy

Kompetencje społeczne
Student docenia wagę transportu publicznego jako narzędzia promocji solidarności społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K08, K2_K09
Metody weryfikacji:
Egzamin:test zaliczeniowyTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Potrzeba transportowa jako skutek braku dostępności dóbr. Polityka transportowa jako element polityki przestrzennej. Gałęzi transportu. Infrastruktura, organizacja a przewozy.Zakres polityki transportowej

Prawne i instytucjonalneuwarunkowania polityki transportowej. Zalety i wady gałęzi transportu. Koszty zewnętrzne. Nierównowaga gałęziowa jako wynik ułomnego rachunku ekonomicznego. Stosowane i możliwe sposoby równoważenia międzygałęziowego podziału pracy. Polska na tle Europy

Transport a rozwój regionalny. Złudny wkład do PKB. Pożądane i niepożądane skutki modernizacji infrastruktury. Teoretyczne przesłanki kształtowania sieci transportowej. Sieć transportowa europejska, krajowa, miejska w dokumentach planistycznych. Ułomności sieci transportowych w Polsce

Współczesne systemy transportu publicznego. „Alternatywne” środki transportu. Transport w mieście jako czynnik odnowy bądź degradacji przestrzeni. Modele organizacji transportu publicznego. Związki transportowe. Ułomności organizacji transportu publicznego w skali kraju, województwa i miasta

Polityka transportowa jako element polityki społecznej
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja związana z wykładem
Oceny formujące:

Egzamin test zaliczeniowy:
Test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru 
Ocena końcowa:

Test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru - 100%
Literatura:

Podstawowa:
Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa 2010

J. Wesołowski, Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008

Ł. Zaborowski, Tramwaj dla polskich miast, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2018


Uzupełniająca:
Brak danychZajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)