Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna jako polityka publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SM>PoSpPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna jako polityka publiczna
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat polityki społecznej jako subpolityki państwa polskiego. Studenci zapoznają się konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w polityce społecznej w różnych krajach Europy zwłaszcza w celu zwalczania bezrobocia, podnoszenia poziomu edukacji, dostarczania usług ochrony zdrowia, wspierania rodzin i pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Musiewicz
Prowadzący grup: Piotr Musiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę o sposobach realizacji polityki społecznej (zwłaszcza polityki zwalczania bezrobocia), jej instrumentach oraz efektach jej realizacji w Polsce i w wybranych innych krajach.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W07
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Wiedza
Student posiada wiedzę o podmiotach realizujących politykę społeczną oraz ich powiązaniach z innymi strukturami i ich uwarunkowaniami polityczno-prawnymi.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W03
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Umiejętności
Student potrafi wskazywać na relacje łączące poszczególne podmioty i instrumenty polityki społecznej, a także na ich związek z jej wymiernymi efektami.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a
Projekt/Projekty

Umiejętności
Student proponuje rozwiązania wybranych problemów polityki społecznej, zwłaszcza ze sfery zwalczania bezrobocia i wskazuje instrumenty do tego pomocne.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U06
Metody weryfikacji:
Projekt/Projekty

Kompetencje społeczne
Student dostrzega problemy związane z realizowaniem polityki społecznej jako polityki publicznej.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K03
Metody weryfikacji:
Projekt/Projekty

Kompetencje społeczne
Student widzi potrzebę własnego zaangażowania w przygotowywanie projektów społecznych.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K04
Metody weryfikacji:
Projekt/ProjektyTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Węgry – niekonwencjonalne rozwiązania gospodarcze stosowane w czasie rządów partii Fidesz

Węgry – polityka prorodzinna, migracyjna, finansowa, infrastrukturalna, edukacyjna, zdrowotna

Wielka Brytania – zagadnienie subsydiowania płac w perspektywie historycznej i obecnie stosowane rozwiązania
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Dyskusja

Dyskusja nad tekstem

Projekt

Dyskusja nad projektem

Case study
Oceny formujące:

Kolokwium/a :
-


Projekt/Projekty :
Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie przygotowanego projektu, dyskusji nad projektem i ewentualnych poprawek do projektu.
Ocena końcowa:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie przygotowanego projektu, dyskusji nad projektem i ewentualnych poprawek do projektu.
Literatura:

Podstawowa:
- Niekonwencjonalne rozwiązania gospodarcze, w: Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbana, Kraków-Budapeszt 2016, s. 171-191.

- Polityka społeczna: sztuka równowagi, w: Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbana, Kraków-Budapeszt 2016, s. 193-228.

- Subsydiowanie płac, polityka społeczna i państwo. Od Prawa o Ubogich do polityki "nowej" Partii pracy, w: Polityka społeczna, red. M. Lavalette i A. Pratt, Warszawa 2010, s. 331-344.


Uzupełniająca:
Jakość rządzenia w Polsce, red. J. Wilkin, Warszawa 2013.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wołek
Prowadzący grup: Artur Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę o sposobach realizacji polityki społecznej (zwłaszcza polityki zwalczania bezrobocia), jej instrumentach oraz efektach jej realizacji w Polsce i w wybranych innych krajach.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W07
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Wiedza
Student posiada wiedzę o podmiotach realizujących politykę społeczną oraz ich powiązaniach z innymi strukturami i ich uwarunkowaniami polityczno-prawnymi.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W03
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Umiejętności
Student potrafi wskazywać na relacje łączące poszczególne podmioty i instrumenty polityki społecznej, a także na ich związek z jej wymiernymi efektami.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a
Projekt/Projekty

Umiejętności
Student proponuje rozwiązania wybranych problemów polityki społecznej, zwłaszcza ze sfery zwalczania bezrobocia i wskazuje instrumenty do tego pomocne.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U06
Metody weryfikacji:
Projekt/Projekty

Kompetencje społeczne
Student dostrzega problemy związane z realizowaniem polityki społecznej jako polityki publicznej.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K03
Metody weryfikacji:
Projekt/Projekty

Kompetencje społeczne
Student widzi potrzebę własnego zaangażowania w przygotowywanie projektów społecznych.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K04
Metody weryfikacji:
Projekt/ProjektyTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Polityka społeczna: problemy, modele, instytucje

Ubóstwo jako główny problem publiczny rozwiązywany przez politykę społeczną

Do przeczytania: D. Zalewski, Ubóstwo i zamożność, w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, WN PWN, Warszawa 2012, s. 573-621

Polityka rynku pracy jako aktywna polityka społeczna

Do przeczytania: Ł. Krzyżanowska, M. Stec, Rynek pracy, w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, WN PWN, Warszawa 2012, s. 523-571

Polityka rodzinna jako horyzontalna polityka publiczna

Do przeczytania: M. Sikorska, Życie rodzinne, w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, WN PWN, Warszawa 2012, s. 185-228

Polityka zdrowotna jako polityka społeczna

Do przeczytania: Ł. Raciborski, Stan zdrowia, w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, WN PWN, Warszawa 2012, s. 103-138

Polityka migracyjna jako polityka społeczna

Do przeczytania: M. Pawlak, Polityki publiczne wobec migracji, w: J. Kwaśniewski (red.), Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny, UW, Warszawa 2018, s. 288-311

Polityka antynarkotykowa i problem polityki opartej na dowodach

Do przeczytania: J. Zamecka, Środki prawnokarne w przeciwdziałaniu problemom narkotykowym, w: J. Kwaśniewski (red.), Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny, UW, Warszawa 2018, s. 99-141

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Dyskusja

Dyskusja nad tekstem

Projekt

Dyskusja nad projektem

Case study
Oceny formujące:

Kolokwium/a :
Kolokwium z podstawowych pojęć


Projekt/Projekty :
Prezentacja
Ocena końcowa:

Kolokwiumm 50 proc.

Projekt 50 proc.
Literatura:

Podstawowa:
Literatura podstawowa dostępna na stronie zespołu w MS Teams


Uzupełniająca:
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2011

Jakość rządzenia w Polsce, red. J. Wilkin, Warszawa 2013.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)