Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ruchy miejskie w perspektywie teoretycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SL-PJP2s3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ruchy miejskie w perspektywie teoretycznej
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Krzysztonek
Prowadzący grup: Wojciech Krzysztonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Pojęcie ruchu społecznego, ruchu miejskiego. Główne przyczyny powstania ruchów społecznych.

Teorie zachowań zbiorowych: nurt psychologiczny (koncepcja Herberta Blumera), makrostrukturalny funkcjonalizm (koncepcje: Talcota Parsonsa, Neila Smelsera), teoria społeczeństwa masowego (koncepcje: Emila Durkheima, Karla Mannheima); teoria relatywnej deprywacji (koncepcje: Teda Roberta Gurra, Jamesa Davies’a).

Teorie mobilizacji zasobów:  przyczyny powstania teorii mobilizacji zasobów; pojęcie zasobów; wersja ekonomiczna teorii mobilizacji zasobów (koncepcja Mancura Olsona), wersja polityczna teorii mobilizacji zasobów (koncepcje: Charlesa Tilly’ego, Douga McAdama, Rona Aminzade’a).

Teorie nowych ruchów społecznych – wprowadzenie: podział na stare i nowe ruchy społeczne; koncepcja wartości postmaterialistycznych Ronalda Ingleharta; typologia Clausa Offego, Jurgen Habermas; Alberto Melucci; Alain Touraine; Donatella Della Porta i Mario Dani; Manuel Castells.

Funkcje miasta (koncepcja Arystotelesa). Zarys historii ruchów miejskich; główne orientacje badawcze: ekologia społeczna (szkoła chicagowska), orientacja humanistyczna, nowa socjologia miasta.

Historia socjologii ruchów społecznych w Polsce: koncepcja Ludwika Krzywickiego; badania nad ruchami społecznymi w Polsce w drugiej połowie XX wieku; zarys historii kwestii miejskiej w Polsce; główne przyczyny powstania ruchów miejskich w Polsce.

Profil ideowy ruchów miejskich: idea prawa do miasta (Henri Lefebvre) i jej recepcje (David Harvey, Mark Purcell, Peter Marcuse, Krzysztof Nawratek, Kacper Pobłocki), idea narracji konkretnych; miastopogląd. Deklaracje programowe ruchów miejskich: karta Lipska; 9 Tez Miejskich; 15 Tez Miejskich.

Typologie ruchów miejskich: typologia M. Castellsa; typologia P. Kubickiego; typologia Lecha Merglera i Kacpra Pabłockiego; typologia Przemysława Plucińskiego; ruch miejski jako kontrdyskurs. Funkcje i znaczenie ruchów miejskich.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład, samodzielna lektura wskazanej literatury przedmiotu.

Zajęcia są realizowane przy pomocy metod zdalnego nauczania.Oceny formujące:

Inne zależne od konkretnego kursu:
Aktywność na zajęciach.

Egzamin ustny (zdalny).Ocena końcowa:

Średnia ważona.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.Literatura:

Podstawowa:
Gliński P., Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa 1996 (część I - rozdziały: 1,2);

Kowalewski M., Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli, Kraków 2016;

Kubicki P., Polskie ruchy miejskie in statu

nascendi, [w:] Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom, A. Maszkowska i K. Sztop-Rutkowska (red.), Białystok 2013;

Lefebvre H., Prawo do miasta (tłum. E. Majewska), „Praktyka Teoretyczna”, nr 5/2012, http://numery.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf

 

Uzupełniająca:
Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., Anty – Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa 2013;

Nawratek K., Dziury w całym: wstęp do miejskich rewolucji, Warszawa 2012;

Nawratek K., Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008;

Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Socjologia. Lektury, P. Sztompka i M. Kucia (red.), Kraków 2005;

Porta D. D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie (tłum. A. Sadza), Kraków 2009;

Rybicki P., Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972;Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)