Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska i Europa - dwa archetypy kultury politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SL-PJP2s.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska i Europa - dwa archetypy kultury politycznej
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Świercz
Prowadzący grup: Piotr Świercz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Egzamin:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Egzamin:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Egzamin:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Tematyka przedmiotu porusza problematykę polskiego archetypu kultury politycznej na tle kultury politycznej Europy Zachodniej. Zagadnienie to jest ujęte w kontekście sporu pomiędzy syntezą historii Polski Joachima Lelewela a koncepcjami prezentowanymi przez tak zwaną szkołę krakowską. W konsekwencji takiego ujęcia problematyki na plan pierwszy wysuwają się pojęcia wolności i silnego rządu w kontekście systemu politycznego i myśli politycznej I Rzeczypospolitej. Rozważanie te ujętę są w kontekście archetypu kultury politycznej Europy ze szczególnym uwzględnieniem idei nowożytnych.

Tematyka zajęć:

1. Wprowadzenie. Czym jest archetyp kultury politycznej? Kontekstualizm i prezentyzm w historii idei.

2. Pesymizm i optymizm: dwa paradygmaty polskiego archetypu kultury politycznej.

3. U źródeł systemu politycznego I Rzeczypospolitej.

4. Polska i Europa w dobie narodzin nowożytności, cz. 1. Tak zwany przełom kartezjańsko-makiawelistyczny w filozofii i w refleksji politycznej.

5. Polska i Europa w dobie narodzin nowożytności, cz. 2. Polska droga - demokracja szlachecka.

6. Polska refleksja polityczna doby zaborów i kultura polityczna w Europie.

7. Narodowa demokracja: modernizacja czy zaścianek? 

8. Kolokwium zaliczeniowe.Metody dydaktyczne:

Wykład:
Podstawową metodą kształcenia będzie wykład informacyjny. Zastosowanie będzie miał również wykład problemowy, a także analiza tekstów źródłowych.Oceny formujące:

Egzamin Zależne od konkretnego kursu:
Brak ocen formujących - zaliczenie przedmiotu według trybu sformułowanego w karcie oceny końcowej.Ocena końcowa:

Ocena końcowa jest wynikiem rozmowy indywidualnej przeprowadzonej na ostatnich zajęciach. Każdy uczestnik kursu będzie miał do przygotowania wybrany przez siebie aspekt poruszanych w toku zajęć zagadnień, który to aspekt stanowić będzie przedmiot rozmowy zaliczeniowej.Literatura:

Podstawowa:
Bernacki, W. (2011). Myśl polityczna I Rzeczypospolitej. Kraków: Wydawnictwo Arcana.

Kaute, W. (1993). Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kaute, W. (2012). W poszukiwaniu "dobrego życia". U filozoficznych podstaw głównych orientacji polityczego myślenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Uzupełniająca:
Adamus, J. (1958). Polska teoria rodowa. Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Adamus, J. (1961). Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Adamus, J. (1964). O kierunkach polskiej myśli historycznej. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Baczkowski, K. (1989). Rady Kallimacha. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Bobrzyński, M. (1987). Dzieje Polski w zarysie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dmowski, R. Myśli nowoczesnego Polaka. Wydanie dowolne.

Frycz Modrzewski, A. (1953). O poprawie Rzeczypospolitej. Tłum. E. Jędrkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gombrowicz, W. Dziennik. Wydanie dowolne.

Gombrowicz, W. Ślub. Wydanie dowolne.

Lelewel, J. (1855). Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej. In: idem, Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 3. Poznań: Księgarnia J.K. Żupańskiego.

Lichtensztul, J. (1930). Poglądy filozoficzno‑prawne Stanisława Orzechow­skiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kasy Mianowskiego.

Orzechowski, S. (1984). Policyja Królestwa Polskiego na kształt arystotele­sowych Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema księgami wydana. Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Pawiński, A. (1884). Jana Ostroroga żywot i pismo o Naprawie Rzeczypospo­litej. Studyum z literatury politycznej XV wieku. Warszawa: Drukarnia S. Olgebranda i synów.

Sinko, T. (1939). Erudycja klasyczna Orzechowskiego. Kraków: Wydaw­nictwo PAU.

Sobieski, W. (1908). Pesymizm i optymizm w historiografii polskiej. Ateneum Polskie, 2 (2).

 Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)