Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy polityki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SL>POJP2S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy polityki przestrzennej
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Administracja stacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Danek
Prowadzący grup: Adam Danek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1. Wprowadzenie terminologiczne: polityka przestrzenna - ład przestrzenny - planowanie przestrzenne - gospodarka przestrzenna.


2. Organizacyjny podział przestrzeni jako zadanie polityki przestrzennej. Podział administracyjny. Metody podziału terytorium na jednostki administracyjne i delimitacji ich granic.


3. Przekształcenia polskiego porządku terytorialnego:


a) podział administracyjny z lat 1950-1975 i jego ocena z punktu widzenia polityki przestrzennej;


b) podział administracyjny z lat 1975-1998 i jego ocena z punktu widzenia polityki przestrzennej;


c) projekty przekształcenia podziału administracyjnego po 1989 r.;


d) okoliczności przyjęcia podziału administracyjnego z 1998 r. a polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne.


 4. Ocena podziału administracyjnego z 1998 r. Koncepcje zmiany podziału administracyjnego po 1998 r. i współcześnie.


5. Deglomeracja jako koncepcja zrównoważonego wykorzystania przestrzeni:


a) deglomeracja na przykładach wybranych państw europejskich;


b) perspektywy i koncepcje deglomeracji w Polsce.


6. Problem integracji obiektów z otoczeniem:


a) idea swojskości i naśladownictwo natury w architekturze i budownictwie;


b) styl organiczny;


c) styl międzynarodowy;


d) współczesna architektura sakralna.


7. Koncepcje reintegracji terenów miejskich z wiejskimi i zielonymi:


a) "miasta-ogrody" Ebenezera Howarda i ich praktyczna realizacja;


b) idee urbanistyczne Alvara Aalto i ich realizacja;


c) koncepcja "zielonej matrycy" miasta Lewisa Mumforda.


8. Koncepcje reintegracji terenów miejskich z zielonymi i leśnymi - idee urbanistyczne Le Corbusiera.


9. Osiedle jako jednostka przestrzenna:


a) projekty osiedli Waltera Gropiusa (szkoły Bauhaus) i ich realizacja;


b) projekty osiedli Ludwiga Miesa van der Rohe i ich realizacja;


c) projekty osiedli Ralpha Erskine’a i ich realizacja;


d) projekty osiedli Haliny Skibniewskiej i ich realizacja.


10. Wyzwania dla polityki przestrzennej we współczesnych polskich miastach – wybrane przykłady.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
wykład, dyskusja związana z wykładem, analiza materiału graficznego
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Elementem procesu zaliczenia przedmiotu może być przygotowanie przez studentów pracy pisemnej w wyznaczonym czasie w trakcie zajęć, w którym ich zadaniem będzie samodzielne rozwinięcie zagadnienia z odniesieniem do informacji przedstawionych w wykładzie oraz do wskazanych tekstów źródłowych.


Złożenie pracy pisemnej jest w tym wypadku konieczne do uzyskania zaliczenia z przedmiotu.


Za pracę pisemną student otrzymuje 0-2 punkty, które następnie są dodawane do liczby punktów z egzaminu przy obliczaniu semestralnej oceny końcowej.
Ocena końcowa:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym przeprowadzanym w trybie stacjonarnym, składającym się z czterech pytań otwartych. Za odpowiedź na każde z pytań student otrzymuje 0-2 punkty.


Warunkiem koniecznym do otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest uzyskanie przez studenta co najmniej 4 punktów z egzaminu.


Do punktów z egzaminu doliczane są punkty uzyskane przez studenta za pracę pisemną (jeżeli studentom zostało zlecone przygotowanie pracy pisemnej).


Łączna suma punktów uzyskanych przez studenta przeliczana jest na końcową ocenę z przedmiotu zgodnie z poniższą tabelą:


0-3 punkty - ocena niedostateczna (2,0)


4 punkty - ocena dostateczna (3,0)


5 punktów - ocena plus dostateczna (3,5)


6 punktów - ocena dobra (4,0)


7 punktów - ocena plus dobra (4,5)


8 lub więcej punktów - ocena bardzo dobra (5,0)
Literatura:

Podstawowa:
- Tadeusz Barucki, Alvar Aalto, Warszawa 1980


- Tadeusz Barucki, Arne Jacobsen, Warszawa 1984


- Tadeusz Barucki, Ralph Erskine, Warszawa 1987


- Peter Blake, Frank Lloyd Wright – architektura i przestrzeń, Warszawa 1990


- Peter Blake, Mies van der Rohe. Architektura i struktura, Warszawa 1991


- János Bonta, Ludwig Mies van der Rohe, Warszawa 1983


- Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew Zuziak, Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, Kraków 1997


- Hanna Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006


- Trewin Copplestone, Frank Lloyd Wright. Przegląd retrospektywny, Warszawa 1998


- Le Corbusier, Karta Ateńska, Warszawa 2017


- Le Corbusier, Urbanistyka, Warszawa 2015


- Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012


- Andrzej Cząstka, Architektura a natura. Problem mimesis w architekturze, Kraków 2007


- Czy podobają się nam nasze kościoły, „Znak”, 1999, nr 531


- Agustín Ferrer Casas, Mies. Skomplikowane życie architekta minimalisty, Warszawa 2021


- Anthony Flint, Le Corbusier. Architekt jutra, Warszawa 2017


- Sigfried Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, Warszawa 1968


- Jacek Gyurkovich, Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze i urbanistyce, Kraków 1999


- Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa 2014


- Charles Jencks, Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Warszawa 1982


- Charles Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987


- Dorota Jędruch, Blok jako dzieło sztuki. Trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji: Le Corbusier, Émile Aillaud, Ricardo Bofill, Kraków 2020


- Anna Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa 2008


- Konrad Kucza-Kuczyński, Architektura świątyń polskich przed milenium i Europą, „Znak”, 1999, nr 531


- Piotr Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Warszawa 2007


- Waldemar Łysiak, Frank Lloyd Wright, Warszawa 1999


- Jan Mencwel, Betonoza, Warszawa 2020


- Witold Jerzy Molicki, Filozofia tworzenia ładu przestrzennego, [w:] Jan Mozrzymas, O nauce i sztuce, Wrocław 2004


- Tomasz Otremba, Wojewódzka przebudowa. Projekt racjonalnej korekty nowego podziału Polski na województwa „16 minus 3”, Gdańsk 2000


- Tomasz Otremba, Wyżyna polska. O zachowaniu całości i niepodległości Polski, Gdańsk 1997


- Krystyna Pawłowska (red.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Kraków 2001


- Krystyna Pawłowska, Idea swojskości w urbanistyce i architekturze, Kraków 1996


- Mieczysław Piprek, Aalvar Alto, Warszawa 1987


- Przemysław Śleszyński, Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce, Kraków 2018


- Karol Trammer, Kraje wielu stolic, https://nowyobywatel.pl/2011/12/16/kraje-wielu-stolic/


- Anna Maria Wierzbicka (red.), Rola światła w architekturze znaczeniowej, Warszawa 2019


- Frank Lloyd Wright, Architektura nowoczesna. Wykłady, Kraków 2016


- Jakub Wujek, Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986


- Łukasz Zaborowski, Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju średnich miast w Polsce, Kraków 2019


- Łukasz Zaborowski, Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Warszawa 2013


- Zbigniew Zuziak, Nowe przestrzenie podróży: przestrzenie publiczne węzłów transportu, [w:] Mieczysław Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Warszawa 2005


- Zbigniew Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Kraków 2008


- Zbigniew Zuziak, Tożsamość a policentryczność – dylematy miasta otwartego, [w:] Odnowa krajobrazu miejskiego, Gliwice 2006


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)