Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idea Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SL>POJP1S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Idea Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja stacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Nieć
Prowadzący grup: Mateusz Nieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1/ Wprowadzenie: omówienie programu zajęć i warunków zaliczenia, literatura, 2/ Idea europejska - geneza i rozwój, 3/ Pragmatyczna geneza Unii Europejskiej, 4/ Powstanie EWWiS - przyczyny sukcesu; 5/ Powstanie EWG i Euratomu - geneza, 6/ Etapy integracji europejskiej, kolejne rozszerzenia, 7/ Instytucje europejskie - rozwój i kompetencje 
Metody dydaktyczne:

Wykład:
1/ wykład problemowy, 2/ wykład informacyjny, 3/ pogadanka, 4/ anegdota
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
1/ Egzamin ustny w I terminie (losowanie 3 pytań z podanych tez, tezy są podzielone na dwa koszyki ogólny (x1), szczegółowy (x2) 

2/ Egzamin pisemny w II terminie z możliwością ustnej dopowiedzi (losowanie 3 pytań z podanych tez; zestaw tez się nie zmienia) 

3/ W przpadku dużej liczby nieobecności (50%) test pisemny dopuszczający do egzaminu 
Ocena końcowa:

1/ Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych podzielonych przez liczbę pytań 

2/ Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć pozytywnie, by otrzymać końcową ocenę pozytywną z egzaminu 
Literatura:

Podstawowa:
1/ Traktat o Unii Europejskiej (na witrynach internetowych Unii), 

2/ Integracja Europejska. Wstęp, red. K. Wojtaszyk, Warszawa 2004 lub nowsze wydania 

3/ T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Warszawa 2013 

4/ J. Łukaszewski, Cel Europa. Dziewięc esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002 

5/ R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2009 

6/ R. Stemplowski, Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX-XXI w., Warszawa 2010 


Uzupełniająca:
1/ Dokumenty Unii Europejskiej (zamieszczone na witrynach internetowych poszczególnych instytucji Unii Europejskiej) 

2/ Encyklopedia Unii Europejskiej, red. K. Wojtaszyk, Warszawa 2004 i późniejsze wydania 

3/ J. Holzer, Europa zimna wojna, Kraków 2012 

4/ M. Nieć, Idea europejska i unia polsko-litewska: konteksty historyczne i mitologiczne odniesienia, Rocznik SNPL 2019, t. 19 

5/ N. Davies, Europa, rozprawa historyka z historią, Kraków 1998 
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)