Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie cz. III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NM>SemDM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie cz. III
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Oświecimski
Prowadzący grup: Tomasz Litwin, Joanna Lubecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna zasady tworzenia pisemnej pracy o charakterze naukowym spełniającej wymogi pracy magisterskiej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W08, K2_W09, K2_W14
Metody weryfikacji:
Inne:ocena jakości pracy pisemnej pod kątem spełnienia wymogów pracy o charakterze naukowym

Wiedza
Student dogłębnie zna tematykę, której dotyczy pisana przez niego praca magisterska
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01
Metody weryfikacji:
Inne:dyskusja na tematy związane z tematyką tworzonej pracy magisterskiej
Inne:ocena referowanych ustnie fragmentów pracy
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej (pracy dyplomowej magisterskiej)

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą administracji i polityki publicznej w zakresie objętym przez tematykę tez egzaminu magisterskiego.
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01
Metody weryfikacji:
Inne:ocena przygotowanych przez studenta opracowań też do egzaminu magisterskiego prezentowanych w formie pisemnej oraz ustnej

Wiedza
Student posiada wiedzę w zakresie pozyskiwania danych w zakresie odpowiednim dla nauk społecznych
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W08
Metody weryfikacji:
Inne:ocena zebranego przez studenta materiału badawczego (dane i bibliografie)

Umiejętności
Student potrafi opracowywać bibliografię i wyszukiwać materiały potrzebne do napisania pracy o charakterze naukowym
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U09
Metody weryfikacji:
Inne:ocena zebranego przez studenta materiału badawczego (dane i bibliografie)

Umiejętności
Student potrafi dogłębnie analizować problemy z zakresu administracji i polityki publicznej oraz przedstawiać wnioski w formie pracy pisemnej spełniającej wymogi pracy magisterskiej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U07
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej (pracy dyplomowej magisterskiej)

Umiejętności
Student potrafi wypowiadać się na tematy związane ze sprawami publicznymi i używa do tego pojęć naukowych odpowiednich dla dziedziny
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U10
Metody weryfikacji:
Inne:ocena wypowiedzi studenta na forum seminaryjnym podczas prezentowania swej pracy magisterskiej oraz podczas prezentowania tez do egzaminu dyplomowego magisterskiego)

Umiejętności
Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o administracji i polityce publicznej do rozwiązywania konkretnych postawionych przed nim zadań i problemów
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U03, K2_U06
Metody weryfikacji:
Inne:ocena wypowiedzi studenta na forum seminaryjnym podczas prezentowania swej pracy magisterskiej oraz podczas prezentowania tez do egzaminu dyplomowego magisterskiego)
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej (pracy dyplomowej magisterskiej)

Umiejętności
Student potrafi konstruować syntetyczne pisemne opracowania dotyczące problemów badawczych
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U09
Metody weryfikacji:
Inne:ocena wywiązania się z zadań powierzonych w ramach wspólnie realizowanego projektu badawczego

Kompetencje społeczne
Student rozumie jak ważne jest doskonalenie swoich umiejętności
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K01, K2_K06
Metody weryfikacji:
Inne:ocena aktywności zaangażowania studenta

Kompetencje społeczne
Student umie gospodarować czasem podczas tworzenia pracy pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K05
Metody weryfikacji:
Inne:ocena wywiązywania się z terminów wynikających z harmonogramu prac ustalonego przez prowadzącegoTreści kształcenia:

Seminarium:
Seminarium ma na celu przygotowanie pracy magisterskiej. Podczas trwania seminarium prowadzone są zarówno czynności przygotowawcze (praca nad metodologią) jak również prace nad opracowaniem konkretnego tematu oraz edycją finalnej pracy. Elementem przynależnym do seminarium jest również omawianie zagadnień będących elementem egzaminu magisterskiego.
Metody dydaktyczne:

Seminarium:
Seminarium oparte jest na kontakcie studenta z promotorem i dyskusjach przedmiotowych. Formy: dyskusja, burza mózgów, analiza tekstu.
Oceny formujące:

Inne ocena zebranego przez studenta materiału badawczego (dane i bibliografie):
ocena zebranego przez studenta materiału badawczego


Inne ocena wywiązywania się z terminów wynikających z harmonogramu prac ustalonego przez prowadzącego:
ocena wywiązywania się z terminów wynikających z harmonogramu prac ustalonego przez prowadzącego


Inne dyskusja na tematy związane z tematyką tworzonej pracy magisterskiej:
dyskusja na tematy związane z tematyką tworzonej pracy magisterskiej


Inne ocena jakości pracy pisemnej pod kątem spełnienia wymogów pracy o charakterze naukowym:
ocena jakości pracy pisemnej pod kątem spełnienia wymogów pracy o charakterze naukowym


Inne ocena przygotowanych przez studenta opracowań też do egzaminu magisterskiego prezentowanych w formie pisemnej oraz ustnej:
ocena przygotowanych przez studenta opracowań tez do egzaminu magisterskiego prezentowanych w formie pisemnej i ustnej


Inne ocena aktywności zaangażowania studenta:
ocena aktywności oraz zaangażowania studenta


Inne ocena wypowiedzi studenta na forum seminaryjnym podczas prezentowania swej pracy magisterskiej oraz podczas prezentowania tez do egzaminu dyplomowego magisterskiego):
ocena wypowiedzi studenta na forum seminaryjnym podczas prezentowania swej pracy magisterskiej oraz podczas prezentowania tez do egzaminu dyplomowego magisterskiego)


Inne ocena referowanych ustnie fragmentów pracy:
ocena referowanych ustnie fragmentów pracy


Inne ocena wywiązania się z zadań powierzonych w ramach wspólnie realizowanego projektu badawczego:
ocena wywiązania się z zadań powierzonych w ramach wspólnie realizowanego projektu badawczego


Praca dyplomowa ocena pracy pisemnej (pracy dyplomowej magisterskiej):
Ocena jakości pracy w wersji finalnej
Ocena końcowa:

Zaliczenie seminarium jest uzależnione od oceny promotora dotyczącej zaangażowania się studenta w proces tworzenia pracy i wywiązywania się z obowiązków formalnych związanych z tworzeniem pracy magisterskiej.
Literatura:

Podstawowa:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej


Uzupełniająca:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)