Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie socjologiczne wobec współczesnych problemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP4S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie socjologiczne wobec współczesnych problemów
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Administracja niestacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Matuszek
Prowadzący grup: Krzysztof Matuszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami socjologicznymi, które objaśniają różne aspekty społeczeństwa późnej nowoczesności (społeczeństwa ponowoczesnego, poprzemysłowego).

Zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do zajęć - teoria naukowa, teoria socjologiczna. Współczesne teorie socjologiczne wobec wyzwań społeczeństwa późnej nowoczesności. Socjologia zaangażowana a ideologia.

 2. Późna nowoczesność w ujęciu Anthony’ego Giddensa: znaczenie wiedzy eksperckiej, problem zaufania, refleksyjność.

 3. Współczesne społeczeństwo jako społeczeństwo ryzyka (Ulrich Beck).

 4. Postmodernizm w socjologii – ponowoczesność według Zygmunta Baumana; rzeczywistość społeczna jako symulacja (Jean Baudrillard).

 5. Krytyka postmodernizmu – projekt humanistyczny Margaret Archer. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Wykład:
wykład informacyjny

objaśnienie

wykład problemowy

dyskusja związana z wykładem
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
udział w dyskusji związanej z wykładem

egzamin pisemny (pytania otwarte) lub ustny
Ocena końcowa:

Ocena końcowa ważona z siłą:

udział w dyskusji związanej z wykładem: 1/3

egzamin pisemny (pytania otwarte) lub ustny: 2/3
Literatura:

Podstawowa:

 1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, rozdz. 25. Nowoczesność i późna nowoczesność, Kraków 2007.

 2. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej (wybrane fragmenty), Warszawa 2002.

 3. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość (wybrane fragmenty), Warszawa 2010.

 4. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka (wybrane fragmenty), Warszawa 2002.

 5. Z. Bauman, Ponowoczesność, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.Uzupełniająca:
 1. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej (wybrane fragmenty), Warszawa 2004.

 2. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne (wybrane teksty), Warszawa 2006.

 3. P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.

 4. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.

 5. M. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Kraków 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)