Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP2S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna w administracji
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Administracja niestacjonarna lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pękala
Prowadzący grup: Mateusz Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interpersonalnej w kontekście funkcjonowania nowoczesnych struktur administracji publicznej. W trakcie kursu studenci poznają zarówno podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące roli komunikacji wewnątrz i na zewnątrz instytucji administracji, jak i od strony praktycznej przeanalizować własne kompetencje powiązane ze skutecznym komunikowaniem się w małych grupach. Celem zajęć jest przedstawienie problematyki komunikacji interpersonalnej zarówno jako umiejętności indywidualnej przydatnej w rozwoju zawodowym, jak i jako jednego z najważniejszych współczesnych uwarunkowań skuteczności działania administracji publicznej, zarówno w sferze mikro-, jak i makrospołecznej.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
wykład informacyjny, dyskusja problemowa, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w podgrupach, studium przypadku.
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dodatkowo, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest samodzielne wykonanie i przesłanie prowadzącemu wszystich zadań domowych, które będą zadawane w trakcie semestru.
Ocena końcowa:

Egzamin w formie ustnej. Każdy student otrzyma dwa pytania wybrane z listy zagadnień egzaminacyjnych przekazanej przed rozpoczęciem sesji.
Literatura:

Podstawowa:
Materiały dydaktyczne (prezentacje) i publikacje (artykuły naukowe, fragmenty monografii, teksty popularnonaukowe itp.) przekazywane studentom przez prowadzącego przed każdymi zajęciami.

- R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, wyd. 3. zmienione, Poznań 2021,

- S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, wydanie nowe, Warszawa 2020,

- R. Fisher, D. Shapiro, Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać nie tylko w biznesie, Warszawa 2009.


Uzupełniająca:
- A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004,

- J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. G. Gilbert, Jr., Kierowanie, wyd. II zmienione, Warszawa 1999,

- M. Loeb, S. Kindel, Przywództwo dla bystrzaków, 2008
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)