Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP1S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Administracja niestacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pękala
Prowadzący grup: Mateusz Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z problemami badawczymi współczesnej socjologii prawa, rozumianej z jednej strony jako dziedzina teoretyczna, z drugiej zaś jako nauka mająca dostarczać dyrektyw skutecznego działania w zakresie celowych zmian społecznych (polityka prawa, polityki publiczne). Szczególna uwaga zwrócona będzie na przedstawienie praktycznych zastosowań teorii socjologicznych do zwiększania skuteczności norm prawnych we współczesnych systemach społecznych. Celem kursu jest wykształcenie w studentach umiejętności naukowego podejścia do problematyki systemu prawnego, instytucji prawnych i społecznego działania prawa oraz relacji prawa z innymi rodzajami norm społecznych. W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję nauczyć się sposobów krytycznego analizowania i oceniania zależności zachodzących pomiędzy ujęciami teoretycznymi a praktyką społeczną oraz dostrzegania różnorodnych czynników wpływających na skuteczność norm prawnych.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład informacyjny, wykład poroblemowy, prezentacja multimedialna, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów.
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
W trakcie semestru Student sukcesywnie będzie zaliczał poszczególne teksty objęte programem konwersatorium. Zaliczenia będą się odbywały w formie testu jednokrotnego wyboru, za który można otrzymać 0, 1 lub 2 punkty. Niezaliczony test można poprawiać jeden raz. Suma punktów uzykanych przez Studenta ze wszystkich zaliczeń oraz za wykonane zadania domowe (punktowane tak samo jak testy) będzie stanowiła podstawę obliczenia oceny końcowej z przedmiotu.
Ocena końcowa:

Suma punktów uzykanych przez Studenta ze wszystkich zaliczeń i zadań domowych będzie stanowiła podstawę obliczenia oceny końcowej z przedmiotu:


11-12 pkt.: 3,0


13-14 pkt.: 3,5


15-16 pkt.: 4,0


17-18 pkt.: 4,5


19-20 pkt.: 5,0
Literatura:

Podstawowa:
Rozdziały i artykuły naukowe oraz inne materiały dydaktyczne przekazywane Studentom przez Wykładowcę sukcesywnie przed każdymi zajęciami.


Uzupełniająca:
A. Pieniążek, M. Stefaniuk, Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.


Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. A. Kojder, Z. Cywiński, Warszawa 2014;


Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013;


A. Podgórecki, Zarys socjologii prawa, Warszawa 1971;


K. Pałecki, Prawoznawstwo. Prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003;


P. Sztompka, Sojologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)