Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do logopedii i terapii logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-WRO-SJ>WLogiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logopedii i terapii logopedycznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: IV rok - Psychologia stacjonarne - spec. Wspomaganie rozwoju
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Logopedia jako nauka z pogranicza foniatrii, neurofizjologii, językoznawstwa skupia i syntetyzuje wiadomości w które należy wyposażyć psychologów, terapeutów dla pogłębienia psychologiczno-pedagogicznej problematyki wchodzącej w zakres wspomagania rozwoju dziecka. Kurs prezentuje szerokie spektrum teoretycznej wiedzy na temat zaburzeń mowy oraz daje praktyczne wskazówki przydatne w pracy rewalidacyjnej dziecka z wadą wymowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jaglarz
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna podstawowe patomechanizmy odpowiedzialne za zaburzenia porozumiewania się językowego o charakterze segmentalnym oraz suprasegmentalnym.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W09
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Wiedza
Posiada wiedzę o metodach i narzędziach badań zaburzeń mowy pozwalające opisywać, przewidywać i wpływać na kształtowanie się procesu komunikowania się językowego.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W01
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Umiejętności
Posiada umiejętność dostrzegania, obserwacji i podejmowania działań w obrębie stymulacji rozwoju językowego dziecka.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U04
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach

Umiejętności
Posiada umiejętność wykorzystania już zdobytej wiedzy w ekstrapolacji kolejnych działań psychologicznych obejmujących rozwój językowy dziecka.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U07
Metody weryfikacji:
Egzamin:Prezentacja
Kolokwium/a

Kompetencje społeczne
Posiada kompetencje społeczne i prezentuje akceptowaną społecznie postawę właściwą dla terapeuty i psychologa pracującego z dzieckiem z niedokształceniem mowy.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K02
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K06
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach
Inne:EsejTreści kształcenia:

Konwersatorium:
1. Przedmiot i zadania logopedii. Podstawowa terminologia. 2 godz.

2. Lingwistyczne podstawy logopedii. Norma ortofoniczna. 4 godz.

3. Opieka logopedyczna od poczęcia. 2 godz.

4. Rozwój i kształtowanie słuchu fonemowego. 2 godz.

5. Diagnoza zaburzeń słuchu fonemowego. 2 godz.

6. Opóźniony rozwój mowy. Niedokształcenie mowy o typie afazji - afazja dziecięca. 2 godz.

7. Afazja - definicje, przyczyny, klasyfikacja, diagnoza, terapia. 2 godz.

8. Teoretyczne podstawy dyslalii. Diagnoza i terapia. 2 godz.

9. Rehabilitacyjne wychowanie i trening językowy dzieci z uszkodzonym słuchem. 2 godz.

10. Zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem układu pozapiramidowego. 2 godz.

11. Zaburzenia mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 2 godz.

12. Rozwojowa niepłynność mowy, jąkanie wczesnodziecięce - przyczyny, terapia. 2 godz.

13. Zaburzenia komunikacji językowej osób ze spektrum autyzmu. 2 godz.

14. Stymulowanie rozwoju językowego dizecka. 2 godz.

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład konwersatoryjny, miniwykład informacyjny, pokaz multimedialny, film dydaktyczny, dyskusja związana z wykładem, dyskusja panelowa.
Oceny formujące:

Egzamin Prezentacja:
Przygotowanie prezentacji multimedialnej zgodnie z podejmowaną problematyką.


Inne Esej:
Przygotowanie eseju na temat wybranego zaburzenia mowy.


Inne Aktywność na zajęciach:
Czynny udział w dyskusji. 


Kolokwium/a :
Dwa kolokwia z zakresu omawianej problamatyki:

1. Z zakresu teoretycznych podstaw logopedii.

2. Z zakresu zagadnień dotyczących zaburzeń mowy, diagnozy i terapii.
Ocena końcowa:

Ocena końcowa: 80% średnia ocen z dwóch kolokwiów, 10% przygotowanie prezentacji multimedialnej, 5% aktywny udział w dyskusji, 5% esej.
Literatura:

Podstawowa:
Styczek I., (1983) Logopedia. Wyd. PWN, Warszawa

Demel G. (1982) Elementy logopedii. Wyd. WSiP, Warszawa

Gałkowski T. (2003) [red.] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki.T.1,2. Wyd. Uniwesytetu w Opolu

Tarkowski Z. (2017), Patologia mowy. Wyd. Harmonia, Gdańsk

Tarkowski Z., Homeniuk E., Dunaj J., (2012) Jąkanie w wieku przedszkolnym. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 Błeszyński J., (2012) Medycyna w logopedii. Wyd. Harmonia, Gdańsk

Ostaszewska D., Tabor J., (2012) Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wyd. PWN, Warszawa

Kostun I., (2021) Logopedia. Wyd PWN, Warszawa

 

 

 


Uzupełniająca:
Sołtys - Chmielowicz (2011) Zaburzenia artykulacji: teoria i praktyka. Wyd. Impuls, Kraków

Młynarska M., Smereka T., (2007) Afazja i autyzm: zaburzenia mowy oraz myślenia. Wrocław.

Domagała A., Mrecka U., (2018) Metody terapii logopedycznej. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

 Góral-Półrola J., (2016) Jąkanie. Wyd. Impuls, Kraków

Tarkowski Z., (2005) Neurologopedia. Wyd. Orator, Lublin

Węgierska k. (2018) Zaburzenia płynności mowy. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)