Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewalidacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-WRO-SJ>Rewal
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewalidacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: V rok - Psychologia stacjonarne - spec. Wspomaganie rozwoju
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs zapoznaje studentów ze specyfiką pracy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obejmuje również problematykę współpracy w tym zakresie ze specjalistami z innych dziedzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jaglarz
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę na temat pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W09
Metody weryfikacji:
Egzamin
Kolokwium/a

Wiedza
Znajomość podstawowych metod i technik przydatnych w procesie edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W11
Metody weryfikacji:
Egzamin
Kolokwium/a

Umiejętności
Student potrafi zaplanować działania rewalidacyjne w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U07
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach

Umiejętności
Posiada umiejętność analizowania ludzkich zachowań, zainteresowań, predyspozycji w celu podjęcia właściwej aktywności.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U03
Metody weryfikacji:
Inne:Prezentacja
Kolokwium/a

Kompetencje społeczne
Jest świadomy etycznych aspektów pracy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K01
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Wykład:
 

Regulacje prawne i organizacyjne w obszarze kształcenia i rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sylwetka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych, zakres znaczeniowy i kryteria diagnozy.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)

Charakterystyka ucznia z trudnościami w nauce szkolnej – dysleksja, dysgrafia, dysortografia. 

Badanie i kształtowanie słuchu fonemowego.

Integracja percepcyjno- motoryczna. Metoda MDS.

Dyskalkulia. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. 

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – wsparcie edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne.

Charakterystyka ucznia z deficytami sensorycznymi – zaburzenia postrzegania wzrokowego. Przykłady ćwiczeń rewalidacyjnych.

Charakterystyka ucznia z deficytami sensorycznymi – zaburzenia postrzegania słuchowego. Przykłady ćwiczeń rewalidacyjnych.

Uczeń ze spektrum autyzmu. Charakterystyka problematyki, specyfika zaburzenia. 

Teoria umysłu – funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

Terapia uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.


Ćwiczenia:
 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Konstruowanie dokumentacji - WOPFU.

Przykłady zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z trudnościami w nauce szkolnej – dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Metody pracy rewalidacyjnej – przykłady.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Przykłady terapii.

Badanie i kształtowanie słuchu fonemowego. Zajęcia rewalidacyjne w zakresie słuchu fonemowego.

Metoda Dobrego Startu jako metoda przydatna w kształtowaniu integracji percepcyjno-motorycznej.

Dojrzałość do uczenia się matematyki. Przykłady ćwiczeń dla uczniów z dyskalkulią.

Wsparcie terapeutyczna dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład informacyjny, konwersatoryjny.

Prezentacja multimedialna.

Film dydaktyczny.

Analiza dokumentów


Ćwiczenia:
Metody praktycznego działania.

Pogadanka

Prezentacja multimedialna

Tutoring
Oceny formujące:

Egzamin :
Egzamin ustny


Inne Prezentacja:
Przygotowanie związłej, krótkiej prezentacji


Inne Aktywność na zajęciach:
Obecność na zajęciach. 

Aktywne uczestnictwo.

Przygotowanie przykładowych ćwiczeń i rozwiązań terapeutycznych.


Kolokwium/a :
Brak
Ocena końcowa:

Ocena końcowa będzie składową dwóch ocen:

egzaminu ustnego - 90%

uczestnictwa w zajęciach - 10%.
Literatura:

Podstawowa:
Głodkowska J., (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

Olechowska A., (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN

Głodkowska J. (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej:

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska – Cylulko J., Szczupał B., Drzazga A., Cytowska B., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków: Impuls.

Głodkowska J. (red.) (2010)  Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Dykcik W., (red.), (2006): Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Klaczak M., Majewicz P., (red.) (2006): Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Wyczesany J., (2014) Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Harmonia.

Pilecka W., Pilecki J., (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Kraków: Wyd. Naukowe WSP.

Pfiffener L.,J (2004). Wszystko o ADHD. Kraków: Wyd. Zysk i S-ka.

Bobkowicz – Lewartowska L. (2000). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Borkowska A., Domańska Ł., (red.). (2007). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wyczesany J. (2004). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Majewski T. (1983). Psychologia niewidomych i niedowidzących. Warszawa: PWN

Krakowiak Z., M. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP

Krasowicz – Kupis G., (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Zakrzewska B., (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa: WsiP.

Bogdanowicz M., (1996): Integracja percepcyjno – motoryczna – metody diagnozy i terapii. Centrum metodyczne pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jaklewicz H.: (1993). Autyzm wczesnodziecięcy: diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk : "Marabut”.

Pisula E. (2021).  Autyzm :przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Marzec D. Miękina J. (red.). (2017). Autyzm wyzwaniem XXI wieku. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza

Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pągowska, M.(2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu. . Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN, Kaczmarek, B.B. (2015). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków: AAC.

Bowen, Maggie (2012). Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne : poradnik. Warszawa : Fundacja SYNAPSIS.

Myers, Jennifer (2016). Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. Gdańsk : Harmonia Universalis.


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)