Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-WRO-SJ>DorEdZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: IV rok - Psychologia stacjonarne - spec. Wspomaganie rozwoju
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podejmowanie decyzji co do dalszego kierunku kształcenia, wyboru  zawodu oraz poszukiwanie pracy wymaga rozwoju postaw i kompetencji jest też permanentną aktywnością w systemie ustawicznej edukacji zawodowej wymuszonej zmianami w społeczeństwie opartym na wiedzy.  Kurs wyposaża w podstawową wiedzę teoretyczną i meta teoretyczną towarzyszącą procesowi doradczemu przydatną w pracy indywidualnej z uczniem, klientem, pacjentem, osobą niepełnosprawną jak i we współpracy z instytucjami rynku pracy.   

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Przewoźnik
Prowadzący grup: Sylwia Przewoźnik, Marta Riess
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Znajomość psychologicznych praw i czynników warunkujących podejmowanie decyzji zawodowych z uwzględnieniem kontekstu społecznego i instytucjonalnego.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W11
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Znajomość podstawowych metod i technik przydatnych w procesie doradczym w pracy indywidualnej i grupowej.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Umiejętność kreowania sytuacji doradczej i organizacji procesu podejmowania decyzji w celu uzyskania realistycznego postrzegania przez kandydata własnej osoby.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U03
Metody weryfikacji:
Inne:Prezentacja/referat
Kolokwium/a

Umiejętności
Posiada umiejętność analizowania ludzkich zachowań, zainteresowań, predyspozycji w celu podjęcia właściwej aktywności zawodoznawczej.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U04
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach
Kolokwium/a

Kompetencje społeczne
Jest świadomy etycznych aspektów procesu doradzania ludziom
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K01
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Wykład:
 

 

 Funkcje i zadania poradnictwa szkolnego i zawodowego.

Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego i edukacyjnego. Analiza podstawowych pojeć, teorie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego

Charakterystyka zawodu doradcy zawodowego. Zadania doradcy zawodowego zatrudnionego w resorcie pracy i w resorcie edukacji

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie kształcenia osób niepełnosprawnych w zakresie doradztwa zawodowego

Metody pracy w doradztwie: doradztwo indywidualne i grupowe, techniki i narzędzia pracy doradcy edukacyjno- zawodowego

Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka- implikacje w doradztwie edukacyjno- zawodowym

Planowanie i rozwój kariery edukacyjno- zawodowej

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Prawne aspekty doradztwa edukacyjno- zawodowego

Diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych

Doradztwo dla osób ze specjalnymi potrzebami.  Warsztat pracy doradcy zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem swoistych potrzeb klientów niepełnosprawnych

Instytucje działające w systemie poradnictwa zawodowego. -Praca i kariera zawodowa. -Wypalenie zawodowe. 

 

 


Ćwiczenia:
Wprowadzenie w problematykę doradztwa zawodowego. (1h)

 

2. Rola rozwoju zawodowego w życiu człowieka. (2h)

 

3. Teorie preferencji i zainteresowań zawodowych. (2h)

 

4. Testy zainteresowań. (2h)

 

5. Metody pracy doradcy zawodowego. (2h)

 

6. Komunikacja w doradztwie zawodowym (2h)

 

7. Praca z grupą w poradnictwie zawodowym. (2h)

 

8. Doradztwo zawodowe a zmieniająca się rzeczywistość. (2h)

 
Metody dydaktyczne:

Wykład:
wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, projekt praktyczny: diagnoza indywidualnego przypadku, praca w grupach,  analiza przypadków,  dyskusja


Ćwiczenia:
Brak
Oceny formujące:

Egzamin :
Egzamin


Inne Aktywność na zajęciach:
Projekt, obecność i aktywność na zajęciach


Inne Prezentacja/referat:
Projekt, obecność i aktywność na zajęciach


Kolokwium/a :
Brak
Ocena końcowa:

Ocena końcowa składa się z ocen cząstkowych w następujących proporcjach:  40%   stanowi ocena na którą składa się:   obecność na zajęciach, (dopuszczalne są dwie nieobecności),  aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji lub pracy teoretycznej, omówienie przygotowanych zagadnień) oraz 60% ocena z ustnego kolokwium.
Literatura:

Podstawowa:
Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy - psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnych, Print-B, Poznań 1995. Czarkowska M., Preorientacja  zawodowa, WSP, Zielona Góra 1985. Czarnecki K., Rozwój zawodowy człowieka, IWZZ, Warszawa 1985. Esmund K., Pietrulewicz B., Poradnictwo zawodowe dla dorosłych, doradca zawodowy [w:] Pietrulewicz B. (red.), Całożyciowa edukacja zawodowa, Zielona Góra 1997. Furmanek W., Zarys Humanistycznej Teorii Pracy, IBE, Warszawa 2006. Gladding S. T., Poradnictwo zawodowe – zajęcia wszechstronne. Warszawa 1994. Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Impuls, Kraków.  Kwiatkowski S. M.,  Wożniak I., Standarty kwalifikacji zawodowych i standarty edukacyjne. Wyd. IBN. Warszawa, 2002. Podoska-Filipowicz E., Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, Bydgoszcz 1996. Waider G., Sturm J., Bauer K. W., Metodyka poradnictwa zawodowego. Aspekty psychologiczne - wskazówki praktyczne, Warszawa 1996. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 1997. Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu, PWN, Warszawa 1997.  Bańka A., (2007),    Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Print-B. Guichard J., Huteau M., (2005), Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków. Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Ustawicznej. Wołk Z., (2006)., Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski: 


Uzupełniająca:
Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Wyd. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa 2003

Herr E. L., Cramer S. H. (2001), Planowanie kariery zawodowej. Warszawa: Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego, Krajowy Urząd Pracy

Nowacki T., Zawodoznawstwo , Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999. 
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)