Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia mowy i mówienia o różnym podłożu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-PKL-NJ>ZaMowy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia mowy i mówienia o różnym podłożu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: IV rok - Psychologia niestacjonarne - spec. Psychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Mowa i mówienie jest nieodłącznym elementem komunikacji językowej. Właściwe rozumienie zaburzeń mowy i wpływu, jaki wywierają na całokształt życia człowieka dotkniętego tą niedoskonałością jest nieodzownym warunkiem umożliwiającym niesienie skutecznej pomocy. Kurs prezentuje podstawowe zaburzenia mowy od strony ich etiologii, diagnozy i terapii. Zagadnienia nie zostały przedstawione w sposób wyczerpujący, stopień prezentacji stanowi jednak doskonałą podstawę do kontynuowania studiów nad problematyką zaburzeń mowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jaglarz
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna podstawowe patomechanizmy odpowiedzialne za zaburzenia porozumiewania się językowego o charakterze segmentalnym oraz suprasegmentalnym.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W03, PS_W04
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Wiedza
Posiada wiedzę o metodach i narzędziach badań zaburzeń mowy pozwalające opisywać, przewidywać i wpływać na kształtowanie się procesu komunikowania się językowego.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W03, PS_W04
Metody weryfikacji:
Kolokwium/a

Umiejętności
Posiada umiejętność dostrzegania, obserwacji i podejmowania działań w obrębie stymulacji rozwoju językowego dziecka.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U05, PS_U06
Metody weryfikacji:
Inne:Prezentacja
Inne:Udział w dyskusji

Umiejętności
Posiada umiejętność wykorzystania już zdobytej wiedzy w ekstrapolacji kolejnych działań psychologicznych obejmujących rozwój językowy dziecka.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U05, PS_U06
Metody weryfikacji:
Inne:Prezentacja
Inne:Udział w dyskusji

Kompetencje społeczne
Jest przygotowany do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i popularyzowania jej z pożytkiem dla innych.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K01
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Konwersatorium:
1. Klasyfikacja zaburzeń mowy i mówienia. 2 godz.

2. Lingwistyczne podstawy zaburzeń mowy. Norma ortofoniczna. 2 godz.

3. Badanie i kształtowanie słuchu fonemowego. 1 godz.

4. Zaburzenia mowy o etiologii korowej - alalia, dyslalia. 1 godz.

5. Diagnoza i terapia jąkania, niepłynność mowy, jąkanie wczesnodziecięce. 1 godz.

6. Wybrane problemy diagnozy i terapii zaburzeń mowy w chorobach neurodegeneracyjnych - anartria, dysartria. 1 godz.

7. Mowa osób słyszących i niedosłyszących. 1 godz.

8. Afazja - wybrane problemy diagnozy i terapii. 1 godz.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Miniwykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja związana z wykładem, rozmowa, pokaz multimedialny, film dydaktyczny.
Oceny formujące:

Inne Udział w dyskusji:
Aktywny udział na zajęciach. Umiejętne podejmowanie problematyki diagnozy i terapii wybranych zaburzeń mowy. Próby diagnozy.


Inne Aktywność na zajęciach:
Aktywny udział w dyskusji, przygotowanie i prezentacja omawianych treści na zajęciach.


Inne Prezentacja:
Praca w grupach - przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej omawianego zagadnienia. 


Kolokwium/a :
Dwa kolokwia:

1. Z zakresu teoretycznych podstaw zaburzeń mowy (podstawy lingwistyczne).

2. Z zakresu wybranych zaburzeń mowy i mówienia.
Ocena końcowa:

Ocena końcowa: 80% średnia ocen z dwóch kolokwiów, 10% przygotowanie prezentacji, 10% aktywny udział w dyskusji na zajęciach.
Literatura:

Podstawowa:
Ostaszewska D., Tabor J., (2012) Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wyd. PWN, Warszawa

Błeszyński J., (2012) Medycyna w logopedii. Wyd. Harmonia, Gdańsk

Rocławski B., (1986) Poradnik fonetyczny dla nauczycieli. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Rocławski B., (2010) Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. Wyd. Glottispol, Gdańsk

Tarkowski Z., (2017) Patologia mowy. Wyd. Harmonia, Gdańsk

Szeląg E., Szymaszek A., (2006) Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.

Kostun I., (2021) Logopedia. Wyd. Ridero, Kraków

Logopedia: od teorii do praktyki. (2020) [red.] M. Krakowiak, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Siedlce.

 Styczek I., (1983) Logopedia. Wyd. PWN, Warszawa

 


Uzupełniająca:
Zaburzenia płynności mowy (2018) [red.] K. Węgierska., Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Pąchalska M., (2012) Afazjologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa

Afazjologia (2021) [red.] Z. Tarkowski Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa

Tarkowski Z. (2001) Jąkanie. Wyd. PWN, Warszawa

Szczepankowski B., (1999) Niesłyszący, głusi, głuchoniemi: wyrównywanie szans. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Tarkowski Z., (2005) Neurologopedia. Wyd. Orator, Lublin.

Domagała A., Marecka U., (2018) Metody terapii Logopedycznej. Wyd. Uniwersytet Lubelski, Lublin

Góral-Półrola J., (2016) Jąkanie. Wyd. Impuls, Kraków.

Pąchalska M., Kaczmarek B., Kropotov J. (2021) Neuropsychologia kliniczna: od teorii do praktyki. Wyd. PWN, Warszawa

Pąchalska M., (2014) Neuropsychologia kliniczna: urazy mózgu. Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa. Wyd. PWN, Warszawa
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)