Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-OPC>SOCJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jaglarz
Prowadzący grup: Ewa Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki poruszanej w trakcie zajęć i zgodnej z tematyką kursu
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W01
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
Student rozumie miejsce poruszanej problematyki w szerszym obszarze psychologii
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_W11
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną uzyskaną w trakcie zajęć do analizowania i interpretowania problemów społecznych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U03
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
Student potrafi odnieść posiadana wiedzę do problemów realnie spotykanych w życiu społecznym.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_U04
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
Student odnosi się z szacunkiem do różnorodności ujęć teoretycznych i postaw społecznych wobec omawianego przedmiotu zajęć.
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K06
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
Student jest gotowy odnieść uzyskaną wiedzę do własnego zachowania
Powiązane efekty kierunkowe:
PS_K01
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność na zajęciachTreści kształcenia:

Wykład:
1. Wprowadzenie w problematykę socjologii. Co to jest socjologia?  2 godz.

2. Historia teorii społecznych i myśli socjologicznych w XIX i XX wieku – wybrani przedstawiciele. 4 godz.

3. Człowiek i jego aktywność – interakcje społeczne.  2 godz.

4. Socjologiczna koncepcja osobowości (socjalizacja, rola społeczna, tożsamość społeczna).  2 godz.

5. Interakcjonizm symboliczny – ujęcie dramaturgiczne Ervinga Goffmana.  2 godz.

6. Socjologiczny portret grup społecznych.   2 godz.

7. Struktury wewnątrzgrupowe – struktura socjometryczna.   2 godz.

8. Całości społeczne – organizacje formalne (teoria Maxa Webera).  2 godz.

9. Stratyfikacja społeczna.  2 godz.

10. Strukturalizm funkcjonalistyczny.  2 godz.

11. Kontrola społeczna. Problematyka dewiacji.  2 godz.

12. Zmiana społeczna – podstawowe pojęcia i trendy.  2 godz.

13. Kultura i jej rola w życiu człowieka i społeczeństwa. Kultura europejska.  2 godz.

14. Globalizacja ( doświadczenie globalizacji w ujęciu Johna Urry’ego).  2 godz.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja.
Oceny formujące:

Egzamin :
Wiedza

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki poruszanej w trakcie zajęć i zgodnej z tematyką kursu. PS_W01

Student rozumie miejsce poruszanej problematyki w szerszym obszarze psychologii. PS_W11

Umiejętności

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną uzyskaną w trakcie zajęć do analizowania i interpretowania problemów społecznych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. PS_U03

Student potrafi odnieść posiadana wiedzę do problemów realnie spotykanych w życiu społecznym. PS_U04


Inne Aktywność na zajęciach:
Kompetencje społeczne

Student odnosi się z szacunkiem do różnorodności ujęć teoretycznych i postaw społecznych wobec omawianego przedmiotu zajęć.  PS_K06

Student jest gotowy odnieść uzyskaną wiedzę do własnego zachowania. PS_K01
Ocena końcowa:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu ustnego.
Literatura:

Podstawowa:
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 2002.

Sztompka P., Kucia M.(red.), Socjologia – lektury (wybrane teksty), Znak, Kraków 2009.

Sztompka P., Socjologia – analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2010.

 Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Zysk i S-ka, Poznań 2004.


Uzupełniająca:
Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, (wybrane teksty), PWN, Warszawa 2000.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2001.

Giddens A., Socjologia, PWN , Warszawa 2004

Goffman. E, Człowiek w teatrze życia codziennego, KR, Warszawa 2010.

 Ortega y Gasset J., Bunt mas, Muza, Warszawa 1995.

Szacki J, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2006
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)